ZÁSADA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Datum účinnosti Prohlášení o ochraně soukromých údajů společnosti ForeSee Results, Inc.: 15. května 2013

Toto prohlášení o ochraně soukromých údajů popisuje, jak společnost ForeSee Results, Inc. („ForeSee“) shromažďuje, používá a sděluje některé osobně identifikovatelné informace („osobní údaje“), které dostává o níže uvedených typech osob prostřednictvím některých webů, mobilních webů a mobilních aplikací, jak je uvedeno v tomto dokumentu: (i) návštěvníci vlastního webu ForeSee, (ii) klienti ForeSee’s a (iii) zákazníci a návštěvníci webů klientů ForeSee. Níže vysvětlujeme postupy používané společností ForeSee vůči těmto kategoriím osob. Používání informací shromažďovaných prostřednictvím našich služeb je omezeno pouze na účel poskytování služeb, které si klient u společnosti ForeSee objednal.

Společnost ForeSee si je vědoma skutečnosti, že Evropská unie („EU“) a Švýcarsko mají velice přísná pravidla pro zpracování osobních údajů, a proto se společnost ForeSee rozhodla dodržovat zásady tzv. bezpečného přístavu („Safe Harbor“), na kterých se dohodly Spojené státy a Evropská komise a Spojené státy a Švýcarsko ohledně osobních údajů, které do USA přicházejí o osobách sídlících v EU a Švýcarsku. Společnost ForeSee potvrzuje, že dodržuje zásady ochrany soukromí Safe Harbor týkající se oznamování, volby, dalších převodů, bezpečnosti, integrity údajů, přístupu a prosazování předpisů. Další podrobnosti a informace o zásadách Safe Harbor a prohlášeních společnosti ForeSee na seznamu Safe Harbor naleznete na webu Ministerstva obchodu USA (U.S. Department of Commerce) na adrese www.export.gov/safeharbor.

Pokud sídlíte mimo Spojené státy, vezměte laskavě na vědomí, že vaše osobní údaje budou převedeny do Spojených států a budou tam zpracovány. Používáním našeho webu, uzavřením smlouvy na dodávku našich výrobků a služeb a předložením jakýchkoli informací prostřednictvím průzkumu spokojenosti zákazníků či jinak souhlasíte s tímto převodem, zpracováním a ukládáním vašich informací ve Spojených státech, tedy v jurisdikci, která nemusí poskytovat stejnou úroveň ochrany soukromých údajů jako zákony ve vaší domovské jurisdikci.


Shromažďování osobních údajů a účely jejich použití

Společnost ForeSee pro své obchodní klienty („klienti“), mezi které paří nejvýznamnější aktéři v oblasti maloobchodu, bankovnictví, médií a veřejné správy, shromažďuje podněty od zákazníků. Podněty se získávají z průzkumů, které jsou předkládány buď ve formě interaktivních pozvánek nebo prostřednictvím e-mailu či textových zpráv. Většina průzkumů ForeSee nevyžaduje sdělení osobních údajů a pokud ano, poskytování těchto informací je vždy volitelné. Všechny průzkumy společnosti ForeSee jsou naprosto dobrovolné.

Zákazníci a návštěvníci webů klientů společnosti ForeSee

Společnost ForeSee shromažďuje údaje pro naše klienty prostřednictvím průzkumů zkušeností zákazníků prováděných online i bez použití internetu (v obchodě a prostřednictvím volacích center). Údaje shromážděné společností ForeSee mohou zahrnovat níže uvedené kategorie osobních údajů: jméno, e-mailové adresy, poštovní adresy a telefonní čísla. Společnost ForeSee může také shromažďovat níže uvedené kategorie demografických údajů: věk, pohlaví, příjmová kategorie, úroveň dosaženého vzdělání a rasa. Pokud společnost ForeSee kombinuje demografické nebo jiné informace s vašimi osobními údaji, s kombinovanými informacemi budeme zacházet jako s osobními údaji. Osobní údaje nezahrnují souhrnné anonymní informace.

V některých případech může klient společnosti ForeSee poskytnout také údaje o svých zákaznících nebo návštěvnících webu, které mohou zahrnovat informace o vašem používání webu klienta a vašem vztahu s klientem či historii vašich transakcí s klientem. Společnost ForeSee a klient mohou tyto informace kombinovat s údaji, které jste poskytli v odpovědích v rámci průzkumu. Chcete-li zjistit, jaké informace může klient společnosti ForeSee poskytnout, přečtěte si zásady ochrany soukromí zveřejněné klientem.

Údaje, které společnost ForeSee shromažďuje, patří našim klientům a společnost ForeSee tyto údaje používá k sestavení zpráv o spokojenosti zákazníků pro naše klienty. Souhrnné anonymní informace mohou být poskytnuty třetím stranám, včetně sdělovacím prostředkům, a nezahrnují žádné osobní údaje.

Společnost ForeSee může výzkumy spokojenosti zákazníků zaslat zákazníkům klienta nebo návštěvníkům klientova webu. Protože společnost ForeSee jedná jako zástupce klienta, pokud se zákazník nebo návštěvník webu rozhodne vyjádřit výslovný nesouhlas se zasíláním budoucích e-mailů, tento nesouhlas se bude týkat konkrétního klienta a neplatí pro ostatní e-maily zasílané společností ForeSee. S údaji shromážděnými v odpovědi na e-mail je zacházeno stejným způsobem jako s jinými údaji zákazníků klienta a návštěvníků jeho webu, jak popisuje toto Prohlášení o ochraně soukromých údajů.

Společnost ForeSee nebude vyžadovat z mobilního zařízení zákazníka klienta nebo návštěvníka klientova webu informace týkající se jeho lokality, ani k nim nebude přistupovat či jinak je sledovat. Chcete-li zjistit, jaké informace může klient shromažďovat, přečtěte si zásady ochrany soukromí zveřejněné klientem.

Kdykoliv získáme přístup k osobním údajům o zákaznících našich klientů nebo návštěvnících jejich webů, jednáme pouze jako zpracovatel údajů jménem našich klientů a proto tyto údaje zpracováváme v přísném souladu s jejich pokyny a podle smluv, které jsme s nimi uzavřeli. Správci údajů a majitelé údajů jsou klienti společnosti ForeSee. Pokud jste zákazník nebo návštěvník webu s existujícím vztahem k některému z našich klientů, měli byste se podívat na klientův web, abyste porozuměli postupům v oblasti ochrany soukromých údajů, které o vás jménem klienta můžeme vést. Našim klientům doporučujeme, aby se účastnili iniciativ na ochranu soukromých údajů a aby chránili soukromí a bezpečnost shromážděných údajů. Protože však nemáme přímou kontrolu nad zásadami a postupy našich klientů, nemůžeme nést odpovědnost za jejich akce. Doporučujeme, abyste si vždy, než uvedete jakékoli osobní údaje, přečetli zásady na ochrany soukromých údajů konkrétního klienta, kterého se týká daný průzkum. Pokud si přejete získat přístup k vašim osobním údajům a přečíst si je, s tímto požadavkem se obraťte na našeho klienta. Budeme spolupracovat podle potřeby s našimi klienty, kteří nás požádají o pomoc s těmito požadavky, a na tyto požadavky odpovíme do 30 dnů.

Klienti společnosti ForeSee

Společnost ForeSee poskytuje celou řadu služeb a řešení, včetně poskytování ucelených analýz měření zkušeností zákazníků prostřednictvím průzkumů spokojenosti zákazníků a souvisejících nástrojů. V souvislosti s poskytováním služeb a řešení může společnost ForeSee získat informace o jednotlivých zaměstnancích klienta, včetně osobních údajů kontaktních osob klienta, zahrnující jméno a kontaktní informace. Společnost ForeSee může tyto informace používat pro obchodní účely, včetně dodávání výrobků a poskytování služeb našim klientům, získávání a udržování vztahů s klienty a obchodních vztahů a řízení klientských účtů a poskytování podnětů našim klientům podle potřeby nebo vhodnosti v souvislosti s udržováním a rozvojem obchodního vztahu. Kromě toho, pokud jste současným klientem společnosti ForeSee, můžeme vám podle potřeby posílat e-mailová oznámení týkající se servisu, například pokud bude náš servis dočasně pozastaven z důvodu údržby. Poskytování těchto sdělení nemůžete všeobecně zamezit, protože nemají reklamní charakter. Pokud tato sdělení nechcete dostávat, máte možnost deaktivovat svůj účet. Pokud jste klient nebo pokud se rozhodnete odebírat náš bulletin, příležitostně vám pošleme informace o výrobcích nebo službách společnosti ForeSee, o kterých si myslíme, že by mohly být pro vás zajímavé. Pokud nechcete dostávat tento druh informací, můžete jejich poskytování zamezit. Postupujte podle pokynů obsažených v každém sdělení nebo nás kontaktujte na adrese ForeSeePrivacy@answers.com.

Naši klienti nás mohou kontaktovat v případě změny jejich osobních údajů, pokud si přejí vymazat nepřesné údaje nebo pokud by chtěli získat přístup ke svým osobním údajům, které o nich vedeme, a opravit je. Mohou nás kontaktovat e-mailem zaslaným na adresu ForeSeePrivacy@answers.com, nebo mohou použít informace uvedené na konci tohoto Prohlášení o ochraně soukromých údajů. Na váš požadavek o přístup budeme reagovat a vaše osobní údaje opravíme do 30 dnů.

Návštěvníci webu společnosti ForeSee

Pokud navštívíte náš web na adrese www.foresee.com a stáhnete si informace nebo se rozhodnete nás kontaktovat, možná budete požádáni o některé vaše osobní údaje, např. vaše jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo a poštovní adresu. Tyto informace používáme k tomu, abychom reagovali na váš dotaz a v případě potřeby s vámi mohli písemně komunikovat.

Průzkumy s pobídkami v podobě loterií (Sweepstakes)

V některých případech průzkumy společnosti ForeSee obsahují pobídky v podobě loterií. Pokud průzkum obsahuje pobídku v podobě loterie, vstup do loterie je zcela dobrovolný. Můžete vyplnit průzkum, aniž byste se přihlásili do loterie. Podrobnější informace naleznete v pravidlech dané loterie. Ve všech případech se veškeré kontaktní informace shromážděné společností ForeSee, včetně (avšak bez omezení) jména, e-mailové adresy, poštovní adresy a telefonního čísla, používají pouze k řízení loterie a podléhají pravidlům dané loterie a podmínkám zásad klienta na ochranu soukromých údajů.


Sdělování osobních údajů

Společnost ForeSee neprodává osobní údaje shromážděné od jednotlivých účastníků průzkumu a nesdílí je se třetími stranami pro jejich vlastní marketingové účely. Osobní údaje shromážděné společností ForeSee se sdělují pouze klientovi společnosti ForeSee nebo podle jeho pokynů v souladu se smluvním vztahem, nebo jak je jinak uvedeno v tomto Prohlášení o ochraně soukromých údajů.

Společnost ForeSee může podle potřeby osobní údaje sdělit obchodním partnerům a subdodavatelům, např. správcům loterií, v souvislosti s prováděním požadovaných služeb nebo řešení, nebo jiným vhodným způsobem v souvislosti s legitimní obchodní potřebou. Společnost ForeSee může osobní údaje sdělit podle potřeby také v souvislosti s prodejem nebo převodem všech částí podniku. V těchto situacích společnost ForeSee bude požadovat od příjemce osobních údajů, aby osobní údaje chránil v souladu s relevantními zásadami programu Safe Harbor, nebo aby podniknul jiné kroky pro zajištění patřičné ochrany osobních údajů. Společnost ForeSee může také sdělit osobní údaje v případech, kdy to vyžaduje zákon, nebo v případech, kdy se domnívá, že taková sdělení jsou přiměřená v souvislosti se žádostí orgánu prosazujícího zákon.

Uchovávání údajů

Společnost ForeSee ukládá všechny údaje (včetně osobních údajů, které zpracováváme jménem našeho klienta), na dobu vyžadovanou pro poskytování služeb. Vaše informace podle potřeby ukládáme a používáme za účelem plnění našich právních závazků, řešení sporů a prosazování našich smluv.

Soubory Cookies na našem webu

Mnohé weby používají „soubory cookies“ jako pomůcku pro osobnější online zkušenost návštěvníka webu. Soubor cookie je textový soubor, který webový server umístí na pevný disk počítače. Cookies nelze použít ke spuštění programů nebo k přenosu virů do vašeho počítače. Cookies jsou přiřazeny pouze vám a může je číst pouze webový server v doméně, která Vám cookie vystavila. Cookies máte možnost buď přijmout, nebo odmítnout. Většina webových prohlížečů cookies automaticky akceptuje, ale pokud chcete, obvykle můžete upravit nastavení Vašeho prohlížeče a cookies odmítnout. V případě, že se rozhodnete cookies odmítnout, může se stát, že nebudete moci využít všech interaktivních funkcí služeb nebo webů, které navštívíte. Na webu www.foresee.com používáme soubory cookies na úrovni relace pro usnadnění vaší navigace naším webem. Platnost cookie na úrovni relace skončí, když zavřete prohlížeč. Vámi poskytnuté osobní údaje nespojujeme se soubory cookies.

Soubory Cookies třetích stran

Naše Prohlášení o ochraně soukromých údajů nezahrnuje používání souborů cookies naším externím partnerem pro sledovací software. K těmto souborům cookies nemáme přístup a nemáme nad nimi kontrolu. Náš externí partner pro sledovací software používá soubory cookies na úrovni relace, které usnadňují vaši navigaci naším webem a sledují, kolik stran konkrétní návštěvník přeskočil.

Soubory Clear.gifs (webové signály/webové „štěnice“)

Náš externí partner pro sledovací software používá softwarovou technologii nazvanou clear.gifs (nebo také webové signály/webové „štěnice“), která nám pomáhá lépe řídit obsah našeho webu tím, že nás informuje o účinnosti obsahu. Clear.gifs jsou miniaturní grafické soubory s unikátním identifikátorem, funkcí podobné souborům cookies, a používají se ke sledování pohybů uživatelů webu online. Na rozdíl od souborů cookies, které se ukládají na pevném disku počítače uživatele, clear.gifs jsou neviditelně vloženy do webových stránek a jejich velikost je přibližně stejná jako tečka na konci této věty. Informace získané pomocí clear.gifs nespojujeme s osobními údaji návštěvníků našeho webu. Vámi poskytnuté osobní údaje nespojujeme s clear.gifs.

Soubory Cookies v našich průzkumech

Soubory Cookies související s průzkumy společnosti ForeSee nasazuje klient v souladu se svými zásadami ochrany soukromých údajů na webu. Další informace o používání souborů cookies klientem naleznete v klientových zásadách ochrany osobních údajů na webu.

Soubory cookies na úrovni relace se automaticky vymažou na konci relace, jakmile zavřete prohlížeč. Mechanismus průzkumů společnosti ForeSee umisťuje soubor cookie na úrovni relace na prohlížeč respondenta za účelem sledování neosobních informací, např.: počtu stran, které konkrétní návštěvník přeskočil, jakou stranu si návštěvník prohlížel, když se objevil průzkum, jaký jazyk, prohlížeč a operační systém návštěvník používá, odkazující web (např. Google) a všechny podmínky vyhledávání, které návštěvníka na web dovedly. Tuto techniku používáme ke shromažďování výše popsaných údajů, abychom zajistili, že návštěvník dostatečně prohlíží web, aby mohl poskytnout adekvátní odpovědi v průzkumu a abychom zabránili opakovanému předkládání průzkumu návštěvníkovi v rámci jedné relace.

Trvalé soubory cookies se automaticky odstraní v určený den ukončení jejich platnosti. Trvalý soubor cookie se umístí pouze v případě, že společnost, která zadala společnosti ForeSee zakázku, používání tohoto typu souboru cookie dovolí. Trvalý soubor cookie se smí používat pouze ke sledování, zda konkrétní respondent obdržel pozvánku k průzkumu a vyplnil nebo odmítnul průzkum, abychom zabránili opakovanému předkládání průzkumu návštěvníkovi v rámci přiměřeného období. Společnost ForeSee neshromažďuje pomocí tohoto trvalého souboru cookie žádné osobní údaje a nesleduje žádné návštěvníky poté, co opustili daný web.

Děti mladší 13 let

Ve většině případů nejsou průzkumy spokojenosti zákazníků společnosti ForeSee a web společnosti ForeSee navrženy nebo určeny k používání dětmi do 13 let, avšak weby, které zkoumáme, mohou nabízet dětské zboží dospělým a/nebo organizacím poskytujícím služby pro děti. Pokud vám není 18 let, našeho průzkumu se nesmíte zúčastnit a náš web nesmíte používat bez svolení rodiče nebo zákonného zástupce a v jejich nepřítomnosti. Ve vzácných případech se klient společnosti ForeSee může rozhodnout dotazník předložit dětem mladším 13 let. Tyto průzkumy nebudou zjišťovat osobní údaje. Děti mladší 13 let nám nesmějí překládat žádné osobní údaje. Pokud zjistíme, že jsme neúmyslně získali osobní údaje od dítěte mladšího 13 let, podnikneme patřičná opatření k jejich okamžitému odstranění. Děti starší 13 let nám smějí poskytnout osobní údaje pouze tehdy, pokud mají výslovné svolení rodiče nebo zákonného zástupce.

Zabezpečení a integrita údajů

Společnost ForeSee přijímá přiměřená opatření na ochranu osobních údajů uložených v jejích globálních hostovacích centrech a na dalších místech ve Spojených státech před jejich ztrátou, zneužitím a neoprávněným přístupem, sdělováním, pozměňováním a zničením. Abychom chránili vaše osobní údaje, používáme hostovací místa zabezpečených serverů s nepřerušeným (24 hodin, 7 dnů v týdnu) sledováním bezpečnosti, ochranou pomocí brány firewall, kontrolovaným přístupem a šifrovací technologií. Když naši klienti zadají citlivé informace (např. přihlašovací údaje), zašifrujeme přenos těchto informací pomocí technologie secure socket layer (SSL). Žádná metoda přenosu po internetu ani metoda elektronického ukládání však není 100% bezpečná. Proto se budeme snažit používat komerčně přijatelné způsoby ochrany vašich osobních údajů. Nemůžeme však zaručit její absolutní bezpečnost. Společnost ForeSee také vynakládá přiměřené úsilí k tomu, aby všechny osobní údaje byly používány k zamýšlenému účelu a byly přesné, aktuální a úplné.

V případě jakýchkoli dotazů o našich bezpečnostních praktikách nás můžete kontaktovat e-mailem na adrese ForeSeePrivacy@answers.com nebo pomocí informací uvedených na konci tohoto Prohlášení o ochraně soukromých údajů.

Veřejná fóra

Náš web nabízí veřejně přístupné blogy a fóra webových komunit. Vezměte prosím na vědomí, že všechny informace, které v těchto oblastech uvedete, mohou být čteny, shromažďovány a používány ostatními, kteří k nim mají přístup. Chcete-li požádat o odstranění vašich osobních informací z našeho blogu nebo fóra webové komunity, kontaktujte nás na adrese ForeSeePrivacy@answers.com. V některých případech možná nebudeme moci odstranit vaše osobní informace. V takovém případě vás o tom budeme informovat s uvedením důvodu.

Pomůcky (widgets) společenských médií

Náš web obsahuje pomůcky společenských médií, např. tlačítko sdílení na Facebooku nebo interaktivní miniprogramy spuštěné na našem webu. Tyto funkce mohou shromažďovat vaši IP adresu, informace o tom, jakou stranu na našem webu navštívíte, a mohou nastavit soubor cookie umožňující správnou funkci tohoto prvku. Pomůcky společenských médii hostuje buď externí strana, nebo přímo náš web. Vaše interakce s těmito funkcemi jsou upraveny zásadami na ochranu soukromí společnosti, která je poskytuje.

Odkazy na jiné weby

Pokud kliknete na odkaz na web třetí strany, včetně reklamy, odejdete ze strany ForeSee, kterou jste navštívili, a přejdete na vybranou stranu. Protože nemůžeme kontrolovat aktivity třetích stran, nemůžeme přijmout odpovědnost za použití vašich osobních údajů třetími stranami a nemůžeme zaručit, že budou dodržovat stejné zásady ochrany soukromých údajů jako Fore See. Doporučujeme, abyste si přečetli zásady ochrany soukromí všech webů třetích stran, které navštívíte. Pokud navštívíte web třetí strany, který je spojený odkazem s webem ForeSee, měli byste si před poskytnutím jakýchkoli osobních údajů přečíst zásady ochrany soukromí tohoto webu.

Změny zásad ochrany osobních údajů

Pokud se rozhodneme změnit postupy týkající se ochrany osobních údajů, tyto změny zveřejníme v rámci tohoto Prohlášení o ochraně soukromých údajů na domovské stránce našeho webu a na dalších místech, která považujeme za vhodná, abyste byli informováni o tom, jaké informace shromažďujeme, jak je používáme a za jakých okolností je případně sdělujeme. Vyhrazujeme si právo tyto Zásady o ochraně soukromých údajů kdykoli upravit bez předchozího oznámení a všechny změny budou aktivní okamžitě po jejich zveřejnění. Pokud významným způsobem změníme toto Prohlášení o ochraně soukromých údajů, oznámíme vám to zde, e-mailem nebo oznámením na naší domovské stránce.


Otázky

V případě jakýchkoli dotazů o těchto Zásadách ochrany soukromých údajů nebo o našich postupech v oblasti ochrany soukromých údajů a bezpečnosti, nebo pokud chcete požádat o přístup k osobním údajům, které o vás vedeme, kontaktujte nás laskavě takto:

ForeSee Results, Inc.
2500 Green Road, Suite 400
Ann Arbor, MI 48105, USA
+1 800-621-2850
ForeSeePrivacy@answers.com


ForeSee

Společnost ForeSee obdržela od společnosti TRUSTe certifikát Privacy Seal, který potvrzuje, že tyto Zásady ochrany soukromých údajů a používané postupy byly prověřeny společností TRUSTe z hlediska shody s programovými požadavky TRUSTe a programovými požadavky TRUSTed pro cloud zahrnujícími transparentnost, odpovědnost a volbu ohledně shromažďování a používání vašich osobních údajů. Toto Prohlášení o ochraně soukromých údajů se vztahuje na web www.foresee.com, na všechny průzkumy hostované společností ForeSee, včetně osobních údajů shromážděných o klientech ForeSee a zákaznících klientů ForeSee a návštěvníků webu a mobilního webu. Posláním nezávislé třetí strany – společnosti TRUSTe – je globálně zvýšit online důvěru mezi zákazníky a organizacemi prostřednictvím své špičkové známky důvěry (trustmark) a inovativních řešení pro zvyšování důvěry. V případě dotazů nebo stížností ohledně našeho Prohlášení o ochraně soukromých údajů nebo našich postupů nás prosím kontaktujte na adrese: ForeSeePrivacy@answers.com. Pokud nejste s naší odpovědí spokojeni, můžete kontaktovat přímo společnost TRUSTe zde.


Řešení sporů

Společnost ForeSee je zapojena do programu na ochranu soukromých údajů Safe Harbor Ministerstva obchodu USA. V rámci naší účasti v programu Safe Harbor jsme přijali platformu řešení sporů TRUSTe pro spory týkající se shody s programem pro ochranu soukromých údajů Safe Harbor. V případě jakýchkoli stížností ohledně našeho dodržování pravidel Safe Harbor byste měli nejprve kontaktovat nás (kontaktní informace jsou uvedeny výše). Pokud se tím váš spor nevyřeší, můžete ho předat společnosti TRUSTe pomocí internetu na adrese http://watchdog.truste.com/pvr.php?page=complaint&url=, faxem na číslo +1 415-520-3420 nebo poštou na adresu uvedenou v následujícím odkaze (klikněte pro poštovní adresu).Pokud společnosti TRUSTe posíláte stížnost faxem nebo e-mailem, musíte uvést níže uvedené informace: název společnosti, údajné porušení zásad ochrany soukromých údajů, vaše kontaktní informace, a zda si přejete, aby byly podrobnosti vaší stížnosti sděleny společnosti. Informace o společnosti TRUSTe a fungování procesu řešení sporů TRUSTe získáte na adrese http://watchdog.truste.com/pvr.php?page=complaint&url= nebo si tyto informace vyžádejte od společnosti TRUSTe na některé z výše uvedených adres. Proces řešení sporů TRUSTe probíhá v angličtině.