PATAKARAN SA PAGKAPRIBADO

ForeSee Results, Inc. Pahayag ng Pagkapribado Petsa ng Pagka-epektibo: Mayo 15, 2013

Ang Pahayag ng Pagkapribado na ito ay naglalarawan kung paano kinokolekta, ginagamit, at inilalantad ng ForeSee Results, Inc. (“ForeSee”) ang ilang mga personal na mapagkikilanlan na impormasyon (“Personal na Datos”) na natatanggap nito tungkol sa mga sumusunod na uri ng mga indibidwal sa pamamagitan ng piling mga website, website sa mobile, at aplikasyon sa mobile gaya ng nakabalangkas dito:(i) mga bisita ng ForeSee sa sariling website, (ii) mga kliyente ng ForeSee, at (iii) mga customer ng mga kliyente ng ForeSee at mga bisita sa website. Ang kasanayan ng ForeSee ayon sa bawat kategorya ng mga indibidwal ay naipaliwanag sa ibaba.Ang paggamit ng mga nakolektang impormasyon mula sa aming serbisyo ay limitado sa layunin ng pagbibigay ng serbisyo kung saan ang Kliyente ay kinuha ang ForeSee.

Kinikilala ng ForeSee na ang European Union (“EU”) at Switzerland ay nagtatag ng mahigpit na mga proteksyon ukol sa pangangasiwa ng Personal na Datos, at dahil dito pinili ng Foresee na sumunod sa US-EU at Mga Prinsipyo ng Ligtas na Pagkanlong ng Pagkapribado (ang “Ligtas na Pagkanlong”) alinsunod sa mga Personal na Datos na natatanggap nito sa Estados Unidos ukol sa mga indibidwal na nasa EU at Switzerland. Sertipikado ng ForeSee na sila ay sumusunod sa paalala, pagpili, pasulong na paglilipat, seguridad, integridad ng datos, akses at pagpapatupad ng Mga Prinsipyo ng Ligtas na Pagkanlong ng Pagkapribado. Para sa dagdag na background at impormasyon tungkol sa Ligtas na Pagkanlong, at para makita ang kinatawan ng Foresee sa Listahan ng Ligtas na Pagkanlong, mangyaring sumangguni sa website ng Kagawaran ng Komersiyo ng U.S. sa www.export.gov/safeharbor.

Kung ikaw ay nasa labas ng Estados Unidos, mangyaring malaman na ang iyong mga Personal na Datos ay ililipat at ipoproseso sa Estados Unidos. Sa pamamagitan ng paggamit ng aming website, pagkontrata sa amin upang makatanggap ng aming produkto at serbisyo, o sa pagsumite ng anumang impormasyon sa amin mula sa mga pagsusuri sa kasiyahan ng customer, ikaw ay pumapayag sa paglilipat na ito, pagproseso at pagtatabi ng iyong impormasyon sa Estados Unidos, isang hurisdiksyon na maaaring hindi magbigay sa iyo ng parehong antas ng proteksyon sa pagkapribado gaya ng mga batas sa iyong sariling hurisdiksyon.


Pagkolekta ng Personal na mga Datos at mga Layunin ng Paggamit

Ang ForeSee ay nagkokolekta ng mga feedback ng customer sa ngalan ng mga kliyente nito sa negosyo (“mga Kliyente”), kasama ang ilan sa mga pinakamamalaking manlalaro sa retail, pagbabangko, media, at gobyerno.Ang mga feedback ay kinukuha sa pamamagitan ng mga pagsusuri, na ipinipresenta sa pamamagitan ng interactive na imbitasyon o sa pamamagitan ng email o text message. Karamihan sa mga pagsusuri ng ForeSee ay hindi nanghihingi ng mga Personal na Datos at, kung sakaling manghingi, ang impormasyon ay laging opsyonal. Lahat ng mga pagsusuri ng ForeSee ay ganap na boluntaryo.

Mga Customer ng Kliyente ng ForeSee at mga Bisita sa Website

Ang ForeSee ay nangongolekta ng mga datos para sa aming mga Kliyente sa pamamagitan ng mga online at offline (sa tindahan at call center) na mga pagsusuri sa kasiyahan ng customer. Ang mga datos na nakolekta ng Foresee ay maaaring may kasamang mula sa mga sumusunod na kategorya ng Personal na mga Datos:pangalan, email address, address ng koreo, at numero ng telepono. Ang ForeSee ay maaari ding mangolekta sa mga sumusunod na kategorya ng demograpikong impormasyon: edad, kasarian, saklong ng kita, antas ng edukasyon at lahi. Kung pagsasamahin ng ForeSee ang demograpiko o iba pang impormasyon sa mga Personal na Datos tungkol sa iyo, aming itatrato ang pinagsamang impormasyon bilang mga Personal na Datos.Hindi kasama ang mga pinagsamang anonimong impormasyon sa mga Personal na Datos.

Sa ilang mga pagkakataon, ang Kliyente ay nagbibigay din sa Foresee ng mga datos tungkol sa kanilang mga customer o mga bisita sa website, na maaaring may kasamang mga impormasyon tungkol sa iyong paggamit ng website ng Kliyente at sa iyong relasyon o kasaysayan ng transaksyon sa Kliyente. Maaaring ihalo ng ForeSee at/o ang Kliyente ang impormasyon sa mga datos na iyong ibinigay sa sagot sa pagsusuri.Mangyaring sumangguni sa nakapaskil na patakaran sa pagkapribado ng Kliyente upang malaman kung anong impormasyon ang ibibigay ng Kliyente sa ForeSee.

Ang mga datos na nakolekta ng Foresee ay pag-aari ng aming mga Kliyente, at ang Foresee ay ginagamit ang mga datos na ito upang magtipon ng mga ulat sa kasiyahan ng customer para sa aming mga Kliyente. Ang mga pinagsamang anonimong impormasyon ay maaaring ibigay sa mga pangatlong partido kabilang na ang mga outlet ng media, at walang kasamang anumang Personal na Datos.

Ang ForeSee ay maaaring mag-email ng mga pagsusuri ng kasiyahan ng customer sa mga customer ng aming kliyente o mga bisita sa website. Dahil ang ForeSee ay tumatayo bilang ahente ng Kliyente, kung pipiliin ng customer o bisita sa website na hindi lumahok sa mga email sa hinaharap, ang hindi pakikilahok ay magiging partikular sa Kliyente, at hindi makakaapekto sa ibang email na ipinapadala ng ForeSee. Ang mga datos na nakolekta bilang sagot sa email ay pinapangasiwaan sa parehong paraan gaya ng datos ng ibang customer ng Kliyente at bisita sa website, gaya ng inilarawan sa Pahayag ng Pagkapribado.

Ang ForeSee ay hindi hihilingin, i-aakses o kaya ay susubaybayan ang anumang lokasyon base sa impormasyon mula sa aparatong mobile ng customer ng Kliyente o bisita. Mangyaring sumangguni sa nakapaskil na patakaran sa pagkapribado ng Kliyente upang malaman kung anong mga uri ng impormasyon ang maaaring kolektahin ng Kliyente.

Sa tuwing kami ay kukuha ng akses sa Personal na Datos ng mga customer ng aming Kliyente o bisita sa website, kami ay tumatayo bilang taga-proseso lamang ng datos para sa aming mga Kliyente, at kung kaya’t ang pagproseso namin ng mga Personal na Datos ay mahigpit na ayon sa kanilang mga instruksyon at batay sa napagkasunduang kontrata sa kanila. Ang mga Kliyente ng ForeSee ang may kontrol at may-ari sa mga datos. Kung ikaw ay customer o bisita sa website na may kasalukuyang relasyon sa isa sa aming mga Kliyente, dapat kang sumangguni sa website ng Kliyente upang maunawaan ang mga kasanayan sa pagkapribado na ginagamit sa Personal na Datos na aming pinapanatili tungkol sa iyo sa ngalan ng Kliyente. Ang aming mga Kliyente ay hinihikayat na makibahagi sa mga inisyatibo para sa pagkapribado upang protektahan ang pagkapribado at seguridad ng datos na nakolekta. Subalit, dahil wala kaming direktang kontrol sa mga patakaran at kasanayan ng aming mga Kliyente, hindi kami maaaring maging responsable sa kanilang mga kilos.Inirerekomenda namin na palagiang pag-aralan ang mga patakaran sa pagkapribado ng Kliyente kung saan ikaw ay nabigyan ng pagsusuri bago ka magbigay ng anumang Personal na Datos. Kung nais mo na maakses at pag-aralan muli ang iyong mga Personal na Datos, dapat kang makipag-ugnayan sa aming Kliyente sa anumang ganitong kahilingan. Kami ay makikiisa ayon sa naaangkop sa mga kahilingan mula sa aming mga Kliyente upang tumulong sa ganitong kasagutan at sasagot kami sa mga ganitong kahilingan sa loob ng 30 araw.

Mga Kliyente ng ForeSee

Ang ForeSee ay nagbibigay ng malawak na pagpipilian na mga serbisyo at solusyon, kasama na ang pagbibigay sa mga Kliyente ng komprehensibong pag-analisa ng pagsukat ng karanasan ng mamimili sa pamamagitan ng mga pagsusuri sa kasiyahan ng customer at iba pang mga kagamitan. Kaugnay ng pagbibigay ng mga serbisyo at solusyon, ang Foresee ay maaaring kumuha ng impormasyon tungkol sa mga indibidwal na mga empleyado ng Kliyente, kasama na ang Personal na Datos tungkol sa kontak ng Kliyente gaya ng pangalan at impormasyon para makontak. Maaaring gamitin ng ForeSee ang impormasyon na ito para sa layunin ng negosyo, kasama na ang paghahatid o pagbibigay ng mga produkto o serbisyo sa aming mga Kliyente, upang magtatag o mapanatili ang kliyente at mga relasyon sa negosyo at mapamahalaan ang mga account ng Kliyente, at upang magbigay ng feedback ng mga customer sa aming Kliyente ayon sa kinakailangan o naaangkop kaugnay sa pagseserbisyo at pagsulong ng relasyon sa negosyo. Dagdag pa, kung ikaw ay kasalukuyang Kliyente ng Foresee, maaari kaming magpadala sa iyo ng may-kaugnayan-sa-serbisyong email kung kinakailangan, halimbawa, kung ang iyong serbisyo ay pansamantalang nasuspinde dahil sa pagmementina. Karaniwan, ikaw ay hindi maaaring hindi makilahok sa mga komunikasyon na ito, na hindi naman pang-promosyon ang uri. Kung hindi mo nais na makatanggap ng mga ito, mayroon kang opsyon na isara ang iyong account.Magpapadala kami paminsan-minsan ng mga impormasyon sa iyo sa mga produkto at serbisyo ng Foresee na sa aming palagay ay maaaring may interes ka kung ikaw ay Kliyente at pinili mong magpalista sa aming newsletter. Kung hindi mo nais na makatanggap ng ganitong uri ng impormasyon, maaari kang hindi makilahok mula sa mga ganitong komunikasyon sa pamamagitan ng pagsunod sa mga instruksyon na kasama sa bawat komunikasyon, o sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa amin sa ForeSeePrivacy@answers.com.

Ang aming mga Kliyente ay maaaring makipag-ugnayan sa amin kung ang anuman sa kanilang mga Personal na Datos ay nagbago, nais nilang burahin ang hindi tamang datos, o kung nais nilang maakses at itama ang Personal na mga Datos na pinapanatili namin tungkol sa kanila. Maaari silang makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng pagpapadala ng email sa ForeSeePrivacy@answers.com, o sa pamamagitan ng paggamit ng impormasyon na nasa dulo ng Pahayag sa Pagkapribadong ito. Kami ay sasagot sa inyong mga kahilingan na maakses at/o maitama ang iyong Personal na Datos sa loob ng 30 araw.

Mga Bisita sa Website ng ForeSee

Kung ikaw ay bibisita sa aming website na nasa www.foresee.com at nag-download ng impormasyon o piniling makipag-ugnayan sa amin, maaaring kailangan kang magbigay ng ilang Personal na Datos tungkol sa iyong sarili, gaya ng iyong pangalan, address ng email, numero ng telepono at address ng koreo. Ginagamit namin ang impormasyon na ito upang sumagot sa iyong katanungan at, kung kinakailangan, sa pakikipag-ugnayan sa iyo.

Mga Pagsusuri na may Insentibong Sweepstakes

Sa ilang mga pagkakataon, ang mga pagsusuri ng Foresee ay may kasamang mga insentibong sweepstakes. Kapag ang isang pagsusuri ay may kasamang insentibong sweepstakes, ang paglahok sa sweepstakes ay opsyonal. Ang mga sagot sa pagsusuri ay maaaring isumite ng hindi sumasali sa sweepstake. Mangyaring sumangguni sa partikular na patakaran ng sweepstakes para sa karagdagang detalye. Sa lahat ng kaso, anumang impormasyon para makontak na nakolekta ng Foresee, kasama na ngunit hindi limitado sa pangalan, email address, address ng koreo, at numero ng telepono, ay gagamitin lamang upang pamahalaan ang sweepstakes, ayon sa sakop ng mga tuntunin ng sweepstakes at ng mga kondisyon ng patakaran sa pagkapribado ng Kliyente.


Paglalantad ng Personal na Datos

Hindi ibinebenta ng ForeSee ang anumang Personal na Datos na natipon mula sa mga rumesponde sa indibidwal na pagsusuri at hindi nagbabahagi ng anumang Personal na Datos sa mga pangatlong partido para sa sarili nilang layunin ng pangangalakal. Ang Personal na Datos na nakolekta ng Foresee ay inilalantad lamang sa Kliyente ng Foresee o ayon sa utos ng Kliyente alinsunod sa relasyon sa kontrata, o ayon sa itinakda ng Pahayag sa Pagkapribadong ito.

Ang ForeSee ay maaaring maglantad ng Personal na Datos sa mga kasosyo sa negosyo o mga pangalawang kontratista, gaya ng nangangasiwa ng sweepstakes, ayon sa pangangailangan para magawa ang hinihiling na mga serbisyo o solusyon, o ayon sa naaangkop kaugnay ng lehitimong pangangailangan sa negosyo. Maaari ding maglantad ng Personal na Datos ang ForeSee ayon sa pangangailangan kaugnay ng pagbebenta o paglipat ng lahat o bahagi ng negosyo. Sa ganitong mga sitwasyon, hihilingin ng Foresee mula sa tatanggap ng Personal na Datos na protektahan ang Personal na Datos ayon sa mga mahahalagang prinsipyo ng Ligtas na Pagkanlong, o kaya ay gumawa ng mga hakbang upang masiguro na ang Personal na Datos ay angkop na napoprotektahan. Maaari ding maglantad ng Personal na Datos ang ForeSee kung hinihiling o pinahihintulutan ng batas, o kung saan naniniwala ang ForeSee na ang mga ganitong paglalantad ay angkop kaugnay ng mga kahilingan para sa pagpapatupad ng batas.

Pagpapanatili ng Datos

Pinapanatili ng ForeSee ang lahat ng datos, kabilang na ang mga Personal na Datos na aming pinoproseso para sa aming Kliyente, hanggang sa kinakailangan upang magbigay ng mga serbisyo. Amin ding papanatiliin at gagamitin ang iyong impormasyon ayon sa kinakailangan upang makasunod sa aming mga legal na obligasyon, pagresolba ng mga alitan, at pagpapatupad ng aming mga kasunduan.

Mga Cookie sa aming Site

Maraming website ang gumagamit ng “cookies” para matulungan na gawing pansarili ang online na karanasan ng bisita ng website. Ang cookie ay isang text file na inilalagay ng web server sa hard drive ng iyong kompyuter. Ang mga cookie ay hindi magagamit upang magpatakbo ng mga programa o maghatid ng virus sa iyong kompyuter. Ang mga cookie ay itinakda lamang sa iyo, at mababasa lamang ng web server sa domain na nagbigay ng cookie sa iyo. Mayroon kang abilidad na tanggapin o tanggahin ang mga cookie. Karamihan ng mga web browser ay awtomatikong tumatanggap ng mga cookie, subalit karaniwang maaari mong baguhin ang setting ng iyong browser upang tanggihan ang mga cookie sa pamamagitan ng pagbabago ng mga opsyon sa browser. Kung pipiliin mong tanggihan ang mga cookie, maaaring hindi mo lubusang maranasan ang mga interaktibong katangian ng mga serbisyo o website na iyong binibisita. Gumagamit kami ng mga cookie na may antas ng sesyon sa www.foresee.com upang mapadali para sa iyo na gamitin ang aming site. Ang mga cookie na may antas ng sesyon ay lumilipas kapag isinara mo ang iyong browser. Hindi kami nag-uugnay ng anumang Personal na Datos na iyong ibinigay sa mga cookie.

Mga Cookie ng Pangatlong Partido

Ang paggamit ng mga cookie ng pansubaybay sa paggamit ng kumpanya ng aming pangatlong partido ay hindi sakop ng aming Pahayag sa Pagkapribado. Wala kaming akses o kontrol sa mga cookie na ito. Ang pansubaybay sa paggamit ng aming kumpanya ay gumagamit ng cookie na may antas ng sesyon para mapadali para sa iyo ang paggamit ng aming site at para masubaybayan kung gaano kadaming pahina ang dinaanan ng isang partikular na bisita.

Mga Clear Gif (Mga Web Beacon/Web Bug)

Ang pansubaybay na paggamit ng kumpanya ng aming pangatlong partido ay gumagamit ng teknolohiya ng software na tinatawag na mga clear gif (kilala din sa tawag na mga Web Beacon/Web Bug), na tumutulong sa amin na mas mahusay na mapangasiwaan ang mga nilalaman sa aming site sa pamamagitan ng pagsasabi sa amin kung anong mga nilalaman ang epektibo. Ang mga clear gif ay maliliit na grapiko na may natatanging pagkakakilanlan, kawangis ng ginagawa ng mga cookie, at ginagamit sa pagsubaybay ng mga online na paggalaw ng mga gumagamit ng web. Bilang kaibahan sa mga cookie, na nakalagay sa hard drive ng kompyuter ng gumagamit, ang mga clear gif ay nakalagay ng hindi nakikita sa mga pahina ng web, at halos kasing-laki ng tuldok sa dulo ng pangungusap na ito. Hindi namin ini-uugnay ang mga impormasyong nakuha ng mga clear gif sa mga Personal na Datos ng aming mga bisita sa website. Hindi namin ini-uugnay ang mga Personal na Datos na iyong ibinigay sa mga clear gif.

Mga Cookie sa Aming mga Pagsusuri

Ang mga cookie na may kaugnayan sa mga pagsusuri ng ForeSee ay galing sa mga Kliyente, alinsunod sa patakaran ng pagkapribado ng website ng Kliyente. Dapat kang sumangguni sa patakaran ng pagkapribado ng webiste ng Kliyente para sa dagdag na impormasyon sa kanilang paggamit ng mga cookie.

Ang mga cookie na may antas ng sesyon ay awtomatikong nabubura sa pagtatapos ng sesyon, kapag iyong isinara ang iyong browser. Ang mga mekanismo ng pagsusuri ay naglalagay ng antas ng sesyon ng mga cookie sa browser ng rumeresponde upang masubaybayan ang mga hindi personal na impormasyon gaya ng: bilang ng mga pahina na dinaanan ng partikular na bisita; anong pahina ang tinitingnan ng bisita nang ang pagsusuri ay lumitaw; anong wika, browser at operating system ang ginagamit ng bisita; mga nagrekomendang website (hal., Google); at anumang mga termino sa paghahanap ang nagdala sa bisita sa website. Ginagamit namin ang pamamaraan na ito upang ipunin ang mga datos na inilarawan sa itaas, upang masiguro na ang bisita ay sapat na nakapag-galugad sa site upang sapat na masagot ang pagsusuri, at upang mapigilan na makuha ng indibidwal ang pagsusuri nang makailang ulit sa isang sesyon.

Ang mga walang lubay na mga cookie ay awtomatikong binubura sa nakatakdang petsa ng paglipas. Ang isang walang lubay na cookie ay ilalagay lamang kung hahayaan ng kumpanya na kumuha sa ForeSee ang ganitong uri ng cookie na magamit. Ang walang lubay na cookie na ito ay gagamitin lamang upang masubaybayan na ang partikular na rumeresponde ay napakitaan ng imbitasyon ng pagsusuri at nakumpleto o natanggihan ang pagsusuri upang matulungan na masiguro na hindi matatanggap muli ng indibidwal ang pagsusuri sa loob ng makatwirang haba ng panahon. Ang ForeSee ay hindi nangongolekta ng mga Personal na Datos gamit ang mga walang lubay na cookie na ito, at hindi sumusubaybay sa sinumang bisita matapos na makaalis sa nasabing site.

Mga Batang wala pang 13

Sa karamihan ng kaso, ang mga pagsusuri sa kasiyahan ng customer at website ay hindi idinesenyo at nilalayon para sa paggamit ng mga batang wala pang 13, bagaman ang mga site na aming sinusuri ay maaaring mag-alok ng mga produktong pambata para sa pamimili ng nakakatanda at/o sa serbisyo para sa bata. Kung ikaw ay walang pang 18, hindi ka dapat na makilahok sa mga pagsusuri o gumamit ng aming mga site nang walang pahintulot at nasa pagbabantay ng magulang o tagapag-alaga. Sa mga hindi karaniwang pagkakataon, ang Kliyente ng ForeSee ay maaaring piliin na magsuri ng mga batang wala pang 13; ang ganitong mga pagsusuri ay hindi manghihingi ng mga Personal na Datos. Ang mga batang mas bata sa 13 ay hindi maaaring magbigay ng anumang Personal na Datos sa amin, at kung malaman namin na hindi sinasadyang makakuha ng anumang Personal na Datos tungkol sa batang wala pang 13, kami ay gagawa ng mga angkop na hakbang at agad na buburahin ito. Ang mga batang mas matanda sa 13 ay dapat lamang magbigay ng impormasyon kung mayroon silang malinaw na permiso mula sa magulang o legal na tagapag-alaga.

Seguridad at Integridad ng Datos

Ang ForeSee ay gumagawa ng makatwirang pag-iingat upang maprotektahan ang mga Personal na Datos na nakatago sa kanilang mga sentro ng pandaigdigang hosting at sa iba pang lokasyon sa Estados Unidos mula sa pagkawala, maling paggamit at hindi awtorisadong pag-akses, paglalantad, pagbabago, at pagsira. Gumagamit kami ng nakasigurong mga lokasyon ng mga hosting ng server na may 24×7 na nakasigurong pagmomonitor, proteksyon ng firewall, kontroladong akses, at teknolohiya ng encryption upang protektahan ang iyong Personal na Datos. Kapag ang aming mga Kliyente ay nagpapasok ng mga sensitibong impormasyon (gaya ng mga kredensyal sa pag-login) ine-encrypt namin ang transmisyon ng impormasyon na iyon gamit ang teknolohiyang secure socket layer (SSL). Subalit walang pamamaraan ng transmisyon sa Internet, o pamamaraan ng elektronikong pagtatabi, ang 100% na sigurado. Kung kaya’t, bagaman kami ay nagsusumikap na gumamit ng katanggap-tanggap sa komersiyong paraan ng pagprotekta sa iyong Personal na Datos, hindi namin masisiguro na ito ay lubos na sigurado. Ginagawa din ng ForeSee ang makatwirang pagsisikap upang panatilihing maaasahan ang mga Personal na Datos para sa nilalayon na gamit, wasto, napapanahon, at kumpleto.

Kung mayroon kang anumang mga katanungan tungkol sa aming mga gawi sa seguridad, maaari kayong makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng pag-email sa ForeSeePrivacy@answers.com o sa pamamagitan ng paggamit ng impormasyon sa dulo ng Pahayag sa Pagkapribado ng ito.

Mga Pampublikong Forum

Ang aming website ay nag-aalok ng bukas sa publikong mga blog at mga pang-komunidad na forum. Dapat mong malaman na anumang impormasyon na iyong ibibigay sa mga lugar na ito ay maaaring mabasa, makolekta, at magamit ng iba na may akses sa mga ito. Para hilingin na matanggal ang iyong mga personal na impormasyon mula sa aming mga blog at pangkomunidad na forum, makipag-ugnayan sa amin sa ForeSeePrivacy@answers.com. Sa ilang mga pagkakataon, maaaring hindi namin matatanggal ang iyong mga personal na impormasyon, sa ganitong mga pagkakataon ipapaalam namin sa iyo na hindi namin ito magagawa at kung bakit.

Mga Social Media Widget

Ang aming website ay may kasamang mga Social Media Widget, gaya ng pindutan upang ibahagi sa Facebook o interactive na mga munting-programa na nagpapatakbo sa aming site. Ang mga Katangiang ito ay maaaring mangolekta ng iyong IP address, anong mga pahina ang iyong binibisita sa aming site, at maaaring magtakda ng cookie upang mapagana nang maayos ang Katangian. Ang mga Social Widget ay maaaring ihino-host ng pangatlong partido o ihino-host nang direkta sa aming Site. Ang iyong mga interaksyon sa mga Katangiang ito ay pinapamahalaan ng patakaran ng pagkapribado ng mga kumpanyang nag-aalok nito.

Mga Link sa Ibang mga Site

Kung ikaw ay pumindot ng mga link sa website ng pangatlong partidong, kabilang na ang mga patalastas, ikaw ay aalis ng site ng ForeSee na iyong binibisita at pupunta ka sa site na iyong pinili. Dahil hindi namin kontrolado ang mga aktibidad ng pangatlong partido, hindi namin matatanggap ang responsibilidad sa anumang paggamit ng iyong mga Personal na Datos ng mga ganitong pangatlong partido, at hindi namin magagarantiya na sila ay susunod sa parehong mga kasanayan ng pagkapribado gaya ng ForeSee. Hinihikayat ka namin na pag-aralan ang mga patakaran ng pagkapribado ng anumang pangatlong partido na iyong binisita. Kung ikaw ay bibisita sa isang website ng pangatlong partidong na nakaugnay sa site ng ForeSee, dapat mong basahin ang patakaran sa pagkapribado ng website na iyon bago ka magbigay ng anumang Personal na Datos.

Mga Pagbabago sa Patakaran ng Pagkapribado na ito

Kung mapagpasyahan namin na baguhin ang mga kasanayan sa pagkapribado, ipapaskil namin ang mga pagbabagong ito sa Pahayag sa Pagkapribado sa home page ng aming website, at iba pang mga lugar na sa aming palagay ay angkop upang malaman mo kung ano ang mga impormasyon na aming kinokolekta, paano namin ito ginagamit, at sa kung anong pagkakataon, kung mayroon man, na amin itong inilalantad. Nilalaan namin ang karapatan na baguhin ang Pahayag ng Pagkapribadong ito anumang oras, nang walang paunang abiso sa iyo, at ang anumang pagbabago ay agad na magiging epektibo sa oras ng pagkapaskil. Kung kami ay gagawa ng mga materyal na pagbabago sa Pahayag ng Pagkapribadong ito, ipapaalam namin sa iyo dito, sa pamamagitan ng email, o sa pamamagitan ng abiso sa aming home page.


Mga Katanungan

Kung mayroon kang anumang mga katanungan tungkol sa Pahayag ng Pagkapribado na ito o sa aming mga kasanayan sa pagkapribado o seguridad, o kung gusto mong humiling ng akses sa Personal na Datos na pinapanatili namin tungkol sa iyo, mangyaring makipag-ugnayan sa amin gaya ng sumusunod:

ForeSee Results, Inc.
2500 Green Road, Suite 400
Ann Arbor, MI 48105
800-621-2850
ForeSeePrivacy@answers.com


ForeSee

Ang ForeSee ay naparangalan ng Selyo ng Pagpribado ng TRUSTe na nagpapakita na ang Pahayag ng Pagkapribadong ito ay napag-aralan ng TRUSTe bilang pagsunod sa hinihiling ng programa ng TRUSTe at ngMga Hinihiling ng Programang TRUSTed Cloud kasama na ang kalinawan, pag-ako ng responsibilidad at mga pagpili ukol sa pagkolekta at paggamit ng iyong Personal na Datos. Ang Pahayag ng Pagkapribado na ito ay sumasakop sa website na www.foresee.com, lahat ng pagsusuring hino-host ng ForeSee, kasama na ang pangongolekta ng Personal na Datos tungkol sa mga Kliyente ng ForeSee at customer ng mga Kliyente ng ForeSee at mga bisita sa website at mobile na website. Ang misyon ng TRUSTe, bilang independiyenteng pangatlong partido, ay ang mapabilis ang online na pagtitiwala ng mga mamimili at organisasyon sa buong mundo sa pamamagitan ng nangungunang marka ng tiwala sa pagkapribado at mga makabagong solusyon ng pagtitiwala. Kung mayroon kang katanungan o reklamo tungkol sa aming Pahayag sa Pagkapribado o mga kasanayan, mangyaring makipag-ugnayan sa amin sa ForeSeePrivacy@answers.com. Kung ikaw ay hindi nasiyahan sa aming tugon, maaari kang makipag-ugnayan sa TRUSTe dito.


Resolusyon ng mga Alitan

Ang ForeSee ay nakikilahok sa Balangkas ng Ligtas na Pagkanlong ng Pagkapribado ayon sa itinakda ng Kagawaran ng Komersyo ng Estados Unidos. Bilang bahagi ng aming pakikilahok sa Ligtas na Pagkanlong, sumang-ayon kami sa resolusyon ng alitan ng TRUSTe para sa mga alitan na may kaugnayan sa aming pagsunod sa Balangkas ng Ligtas na Pagkanlong ng Pagkapribado. Kung mayroon kang anumang reklamo tungkol sa aming pagsunod sa Ligtas na Kanlungan, dapat ka munang makipag-ugnayan sa amin (gaya ng naibigay sa itaas). Kung ang iyong pakikipag-ugnayan sa amin ay hindi nagresolba ng iyong reklamo, maaari mong iparating ang iyong reklamo sa TRUSTe sa pamamagitan ng Internet sa http://watchdog.truste.com/pvr.php?page=complaint&url=, mag-fax sa amin sa415-520-3420, o mag-email sa (i-click para sa email address). Kung ikaw ay magpa-fax o magpapadala ng sulat sa TRUSTe para magsampa ng reklamo, dapat mong isama ang mga sumusunod na impormasyon: pangalan ng kumpanya, sinasabing paglabag sa pagkapribado, ang iyong impormasyon sa pakikipag-ugnayan, at kung nais mong ibahagi ang mga detalye ng iyong reklamo sa kumpanya. Para sa impormasyon tungkol sa TRUSTe o operasyon ng TRUSTe sa proseso ng resolusyon ng alitan, tingnan ang http://watchdog.truste.com/pvr.php?page=complaint&url= o hilingin ang impormasyon na ito sa TRUSTe sa anuman sa mga address na nakalista sa itaas. Ang proseso ng resolusyon ng alitan ng TRUSTe ay gagawin sa wikang Ingles.