POLITYKA PRYWATNOŚCI

Oświadczenia o ochronie prywatności ForeSee Results, Inc., data wejścia w życie: 12 sierpnia 2016

Chcielibyśmy podziękować tym z Państwa, którzy wzięli udział w badaniu ankietowym ForeSee®. Jeżeli jeszcze Państwo tego nie zrobili, mamy nadzieję, że zrobią to Państwo w przyszłości. Klienci ForeSee wykorzystują gromadzone przez nas dane, aby zwiększać Państwa komfort jako klientów końcowych lub użytkowników Internetu, a my chcemy dać Państwu możliwość wyrażenia swojego zdania.

W wielu przypadkach nasze ankiety są anonimowe; jednak niektórzy z naszych klientów mogą poprosić Państwa o określone podstawowe dane kontaktowe. Udostępnienie przez Państwa tego rodzaju danych osobowych jest całkowicie nieobowiązkowe. W każdym jednak przypadku udostępnione przez Państwa informacje należą do naszego klienta i nie sprzedamy ich ani nie wykorzystamy w inny sposób, w jakimkolwiek innym celu. Obietnica ta jest prosta, ale szczegóły są bardziej skomplikowane – proszę zapoznać się z pełną treścią naszego zamieszczonego poniżej Oświadczenia o ochronie prywatności, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje.

Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności wskazuje, w jaki sposób spółka ForeSee Results, Inc. (dalej zwana „ForeSee”) gromadzi, wykorzystuje i ujawnia określone dane umożliwiające ustalenie tożsamości (dalej zwane „Danymi osobowymi”), które uzyskuje na temat niżej wymienionych kategorii osób za pośrednictwem określonych witryn internetowych, mobilnych witryn internetowych i aplikacji mobilnych w sposób opisany w niniejszym dokumencie: (i) osoby odwiedzające własne witryny internetowe ForeSee, (ii) klienci ForeSee (zwani dalej „Klientami”) oraz (iii) klienci końcowi i osoby odwiedzające witryny internetowe Klientów ForeSee. Poniżej objaśniono praktyki ForeSee stosowane w zakresie każdej z tych kategorii osób.

ForeSee zdaje sobie sprawę, że w Unii Europejskiej (określanej dalej skrótem „UE”) wprowadzono restrykcyjne mechanizmy zabezpieczające dotyczące obchodzenia się z Danymi osobowymi, w związku z czym spółka ForeSee zdecydowała się przestrzegać zasad ustalonych pomiędzy USA i UE oraz zasad Tarczy Prywatności (zwanych dalej „Tarczą Prywatności”) w odniesieniu do Danych osobowych na temat osób fizycznych z obszaru UE, które otrzymuje w Stanach Zjednoczonych. Przy przetwarzaniu danych Klientów ForeSee stosuje Standardowe klauzule UE dotyczące przetwarzania danych.

Aby uzyskać więcej informacji na temat Tarczy Prywatności i potwierdzić wpisanie ForeSee na Listę Tarczy Prywatności, proszę skorzystać z witryny internetowej Tarczy Prywatności pod adresem www.privacyshield.gov.

Osoby znajdujące się poza terenem Stanów Zjednoczonych prosimy o przyjęcie do wiadomości, że Klienci ForeSee mogą przesłać ich Dane osobowe spółce ForeSee celem przetwarzania w Stanach Zjednoczonych. Korzystając z naszej witryny internetowej, zawierając z nami umowę w celu otrzymania naszych produktów bądź skorzystania z naszych usług albo przesyłając nam dowolne informacje za pośrednictwem ankiety dotyczącej zadowolenia klientów końcowych lub w inny sposób, wyrażają Państwo zgodę na przesyłanie, przetwarzanie i przechowywanie Państwa informacji w Stanach Zjednoczonych, czyli na obszarze jurysdykcji, która może nie zapewniać takiego samego stopnia ochrony prywatności, jak przepisy prawa obowiązujące na Państwa rodzimym obszarze jurysdykcji.


Gromadzenie Danych osobowych oraz cel ich wykorzystania

ForeSee gromadzi informacje zwrotne od klientów końcowych w imieniu swoich Klientów, w tym w imieniu niektórych z największych graczy w sektorach handlu detalicznego, bankowości, mediów i rządowym. Informacje zwrotne uzyskujemy poprzez ankiety prezentowane za pośrednictwem interaktywnych zaproszeń, poczty e-mail albo wiadomości tekstowych. W większości ankiet ForeSee nie prosimy o podawanie Danych osobowych, a jeżeli prosimy, podanie tych informacji zawsze jest nieobowiązkowe. Wszystkie ankiety ForeSee są całkowicie dobrowolne.

Klienci końcowi i osoby odwiedzające witryny internetowe Klientów ForeSee

ForeSee gromadzi dane dla swoich Klientów poprzez ankiety dotyczące zadowolenia klientów końcowych zarówno przez Internet, jak i offline (w sklepie i centrum obsługi telefonicznej). Dane gromadzone przez ForeSee mogą obejmować następujące kategorie Danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny i numer telefonu. ForeSee może również gromadzić następujące kategorie danych demograficznych: wiek, płeć, przedział dochodów, poziom wykształcenia i rasa. W przypadku połączenia przez ForeSee danych demograficznych lub innych informacji z Danymi osobowymi na Państwa temat będziemy traktować te połączone informacje jak Dane osobowe. Dane osobowe nie obejmują zbiorczych informacji anonimowych.

W niektórych przypadkach Klient może również przekazać ForeSee dane na temat swoich klientów końcowych lub osób odwiedzających jego witryny internetowe, które mogą obejmować informacje na temat korzystania przez Państwa z witryny internetowej Klienta oraz Państwa relacji lub historii transakcji z Klientem. ForeSee lub Klient mogą połączyć te informacje z danymi przekazanymi przez Państwa w odpowiedziach w ankiecie, aby lepiej zrozumieć Państwa informacje zwrotne. Proszę zapoznać się z opublikowaną polityką prywatności Klienta, aby ustalić, jakie informacje Klient może przekazać ForeSee.

Dane gromadzone przez ForeSee należą do naszych Klientów, a ForeSee wykorzystuje te dane w celu przygotowania sprawozdań dotyczących zadowolenia klientów końcowych dla naszych Klientów. Zbiorcze informacje anonimowe mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym, w tym mediom, i nie obejmują żadnych Danych osobowych.

ForeSee może wysyłać ankiety dotyczące zadowolenia klientów końcowych klientom końcowym Klienta lub osobom odwiedzającym jego witrynę internetową. Ze względu na fakt, że ForeSee występuje w charakterze przedstawiciela Klienta, jeżeli klient końcowy albo osoba odwiedzająca witrynę internetową zdecyduje się zrezygnować z otrzymywania wiadomości e-mail w przyszłości, taka rezygnacja będzie dotyczyć określonego Klienta i nie będzie dotyczyć innych wiadomości e-mail wysyłanych przez ForeSee. Dane gromadzone w ramach odpowiedzi na wiadomości e-mail traktuje się w taki sam sposób, jak inne dane dotyczące klientów końcowych i osób odwiedzających witrynę internetową Klienta, zgodnie z informacjami zawartymi w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności.

ForeSee nie będzie pozyskiwać żadnych informacji dotyczących lokalizacji za pomocą urządzenia mobilnego klienta końcowego bądź osoby odwiedzającej witrynę internetową Klienta, uzyskiwać dostępu do tych informacji ani śledzić ich w inny sposób. Proszę zapoznać się z opublikowaną polityką prywatności Klienta, aby ustalić, jakie informacje może gromadzić Klient.

Większość z danych, które gromadzimy, ma charakter anonimowy, ale niektórzy z naszych Klientów mogą zlecić nam, abyśmy prosili o Państwa dane kontaktowe, które stanowią Dane osobowe. Wszędzie tam, gdzie uzyskujemy dostęp do Danych osobowych na temat klientów końcowych bądź osób odwiedzających witryny internetowe naszych Klientów, występujemy jedynie w roli przetwarzającego dane w imieniu naszych Klientów, w związku z czym przetwarzamy takie Dane osobowe ściśle według ich poleceń oraz zgodnie z zawartymi z nimi postanowieniami umownymi. Klienci ForeSee są administratorami i właścicielami danych. Osoby będące klientami końcowymi albo odwiedzające witryny internetowe, które są już w relacji biznesowej z jednym z naszych Klientów, powinny skorzystać z witryny internetowej Klienta, aby zapoznać się praktykami w zakresie prywatności, mającymi zastosowanie w przypadku Danych osobowych na ich temat, którymi zajmujemy się w imieniu Klienta. Zachęcamy naszych Klientów do uczestniczenia w inicjatywach związanych z prywatnością w celu zapewnienia ochrony prywatności i bezpieczeństwa gromadzonych danych, jednakże ze względu na to, że nie mamy bezpośredniej kontroli nad politykami i praktykami naszych Klientów, nie możemy odpowiadać za ich działania. Zalecamy, aby zawsze przeglądać polityki prywatności Klientów, których dotyczy przedstawiona Państwu ankieta, przed podaniem jakichkolwiek Danych osobowych.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich Danych osobowych. Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać dostęp do swoich Danych osobowych, które nam Państwo przekazali, i zweryfikować je, mogą Państwo zwrócić się z takim żądaniem do naszego Klienta albo bezpośrednio do nas pod adresem Privacy@ForeSee.com. Podejmiemy odpowiednie działania w przypadku zgłoszenia żądań ze strony naszych Klientów, aby udzielić stosownej pomocy i odpowiedzieć na takie żądania w terminie 30 dni.

Ankiety z zachętami w postaci loterii

W niektórych przypadkach ankiety ForeSee obejmują zachęty w postaci loterii. Jeżeli ankieta obejmuje zachętę w postaci loterii, udział w tej loterii jest całkowicie nieobowiązkowy. Można przesłać odpowiedzi na pytania z ankiety bez brania udziału w loterii. Aby uzyskać więcej informacji, proszę zapoznać się z zasadami konkretnych loterii. W każdym przypadku wszelkie dane kontaktowe gromadzone przez ForeSee, w tym w szczególności imię i nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny i numer telefonu, służą wyłącznie do celów związanych z prowadzeniem loterii zgodnie z jej zasadami i warunkami polityki prywatności Klienta.

Klienci ForeSee

ForeSee oferuje szeroką gamę usług i rozwiązań, w tym zapewnianie Klientom kompleksowych analiz pomiarów satysfakcji konsumentów poprzez ankiety dotyczące zadowolenia klientów końcowych i powiązane narzędzia. W związku ze świadczeniem tych usług i zapewnianiem tych rozwiązań ForeSee może uzyskać informacje na temat poszczególnych pracowników Klienta, w tym Dane osobowe osoby do kontaktu ze strony Klienta, takie jak imię i nazwisko i dane kontaktowe. ForeSee może wykorzystać te informacje do celów związanych z prowadzeniem działalności, w tym w celu dostarczenia produktów albo świadczenia usług naszym Klientom, w celu nawiązania albo utrzymania relacji z Klientem i relacji biznesowych, w celu zarządzania kontem Klienta oraz w celu przedstawienia informacji zwrotnych klientów końcowych naszym Klientom, jeżeli będzie to konieczne albo odpowiednie w związku z obsługą i rozwijaniem relacji biznesowej. Ponadto, w razie konieczności możemy wysyłać bieżącym Klientom ForeSee wiadomości e-mail dotyczące usług, na przykład jeżeli nasza usługa zostanie tymczasowo zawieszona na potrzeby konserwacji. Na ogół nie można zrezygnować z takiej komunikacji, która nie ma charakteru promocyjnego. Jeżeli nie chcą Państwo otrzymywać takich wiadomości, mają Państwo możliwość dezaktywacji swojego konta.

Jeżeli są Państwo naszym Klientem albo zdecydowali się Państwo na otrzymywanie naszego biuletynu, będziemy okresowo wysyłać Państwu informacje na temat produktów i usług ForeSee, które naszym zdaniem mogą Państwa zainteresować. Jeżeli nie chcą Państwo otrzymywać tych informacji promocyjnych, mogą Państwo zrezygnować z tego typu komunikacji, wykonując polecenia, które znajdują się w każdej wiadomości albo kontaktując się z nami pod adresem Privacy@ForeSee.com.

Kiedy pobierają Państwo aplikacje mobilne służące do uzyskania dostępu do portalu Klienta i korzystają z nich, ForeSee automatycznie gromadzi informacje takie, jak rodzaj używanego urządzenia i wersja systemu operacyjnego. ForeSee korzysta z oprogramowania do analizy danych z urządzeń mobilnych, aby uzyskać lepszą wiedzę na temat funkcjonalności naszej aplikacji mobilnej. Oprogramowanie to może rejestrować informacje takie, jak częstość korzystania z aplikacji, zdarzenia występujące w aplikacji, dane zbiorcze dotyczące korzystania, dane dotyczące wydajności i źródło, z którego pobrano aplikację.

Nasi Klienci mogą skontaktować się z nami, jeżeli dowolne z ich Danych osobowych ulegną zmianie, jeżeli chcą, abyśmy usunęli nieprawidłowe dane, albo jeżeli chcieliby uzyskać dostęp do Danych osobowych na swój temat, które przechowujemy, i poprawić je. Klienci mogą skontaktować się z nami wysyłając wiadomość e-mail na adres Privacy@ForeSee.com, albo korzystając z informacji znajdujących się na końcu niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności. Na Państwa żądanie dotyczące uzyskania dostępu do Państwa Danych osobowych lub poprawienia ich odpowiemy w ciągu 30 dni. Mogą się Państwo również skontaktować z przydzielonym Państwu analitykiem, aby zapytać o przechowywane przez nas Państwa Dane osobowe.

Osoby odwiedzające witrynę internetową ForeSee

Jeżeli odwiedzą Państwo naszą witrynę internetową pod adresem www.foresee.com i pobiorą informacje albo zdecydują się z nami skontaktować, mogą Państwo podać określone Dane osobowe na swój temat takie, jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i adres korespondencyjny. Wykorzystujemy te informacje, aby odpowiedzieć na Państwa zapytanie, a w razie konieczności, aby prowadzić z Państwem korespondencję.


Ujawnianie Danych osobowych

ForeSee nie sprzedaje żadnych Danych osobowych uzyskanych od poszczególnych ankietowanych i nie udostępnia żadnych Danych osobowych podmiotom zewnętrznym do wykorzystania ich do własnych celów marketingowych. Dane osobowe gromadzone przez ForeSee są udostępniane wyłącznie Klientowi ForeSee, albo według wytycznych Klienta, zgodnie z zawartymi z nim umowami, albo w inny sposób określony w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności.

ForeSee może ujawnić Dane osobowe partnerom biznesowym i podwykonawcom, takim jak administratorzy loterii, w zakresie, w jakim będzie to konieczne do świadczenia zamówionych usług lub zapewnienia zamówionych rozwiązań, albo w jakim będzie to odpowiednie w inny sposób w związku z uzasadnioną potrzebą biznesową. ForeSee może również ujawnić Dane osobowe w zakresie, w jakim będzie to konieczne w związku ze sprzedażą lub przeniesieniem własności całości albo części przedsiębiorstwa. W takich sytuacjach ForeSee będzie wymagać od odbiorcy Danych osobowych zapewnienia ich ochrony zgodnie z odpowiednimi zasadami Tarczy Prywatności, albo podjęcia innych kroków w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony Danych osobowych. ForeSee może również ujawnić Dane osobowe, gdy będzie to wymagane albo dozwolone na mocy przepisów prawa, albo jeżeli ForeSee uzna stosowność takiego ujawnienia w związku z żądaniem ze strony organów porządkowych.

Jeżeli przekazali nam Państwo Dane osobowe i chcą Państwo ograniczyć nasze możliwości wykorzystania i ujawniania tych danych, mogą Państwo skontaktować się z nami pod adresem Privacy@ForeSee.com.

Archiwizacja danych

ForeSee przechowuje wszystkie dane, w tym Dane osobowe przetwarzane w imieniu naszych Klientów, tak długo, jak jest to wymagane w celu świadczenia usług. Będziemy również przechowywać i wykorzystywać informacje na Państwa temat w zakresie koniecznym w celu wywiązania się z naszych zobowiązań prawnych, rozwiązywania sporów i egzekwowania naszych umów.

Pliki cookie w naszej witrynie

W przypadku wielu witryn internetowych wykorzystuje się „pliki cookie” w celu spersonalizowania funkcji witryny pod kątem odwiedzającego. Plik cookie to plik tekstowy zapisywany na dysku twardym komputera przez serwer strony internetowej. Plików cookie nie można wykorzystać do uruchamiania programów, ani do zainfekowania Państwa komputera wirusem. Pliki cookie są unikalnie przypisane do Państwa i mogą zostać odczytane wyłącznie przez serwer internetowy z domeny, która go dla Państwa wygenerowała.

W witrynie www.foresee.com wykorzystujemy sesyjne pliki cookie, aby ułatwić Państwu poruszanie się w naszej witrynie. Plik cookie sesyjny wygasa wraz z zamknięciem przez Państwa przeglądarki. Nie łączymy żadnych Danych osobowych przekazywanych przez Państwa z plikami cookie.

Spółka ForeSee i jej partnerzy wykorzystują pliki cookie i podobne technologie w celu analizowania trendów, zarządzania witryną internetową, śledzenia ruchów użytkownika w obrębie witryny internetowej i gromadzenia informacji demograficznych dotyczących ogółu naszej bazy użytkowników. Użytkownicy mogą kontrolować wykorzystanie plików cookie z poziomu własnej przeglądarki internetowej.

Mogą Państwo zgodzić się na stosowanie plików cookie lub odrzucić je. Domyślnie większość przeglądarek internetowych automatycznie przyjmuje pliki cookie, ale zazwyczaj można zmodyfikować ustawienia przeglądarki tak, aby odrzucała pliki cookie, poprzez zmianę preferencji w przeglądarce. Jeżeli zdecydują się Państwo odrzucić pliki cookie, mogą Państwo nie być w stanie w pełni wykorzystać interaktywnych funkcji usług lub odwiedzanych przez Państwa witryn internetowych.

Pliki cookie podmiotów zewnętrznych

Umożliwiamy wykorzystanie plików cookie w ramach naszej witryny internetowej przez współpracujące z nami zewnętrzne przedsiębiorstwo świadczące usługi z zakresu śledzenia. Chociaż nie mamy kontroli technologicznej nad plikami cookie, które to przedsiębiorstwo zapisuje w Państwa przeglądarce, możliwość wykorzystania przez nie takich plików cookie jest ograniczona do wykorzystania zgodnie z postanowieniami niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności na mocy zawartej z nim umowy. Współpracujące z nami przedsiębiorstwo świadczące usługi z zakresu śledzenia wykorzystuje sesyjne pliki cookie, aby ułatwić Państwu poruszanie się w naszej witrynie, oraz aby śledzić, ile stron zignorował dany użytkownik.

Współpracujemy z podmiotem zewnętrznym w celu wyświetlania reklam w naszej witrynie internetowej albo zarządzania naszymi reklamami w innych witrynach. Współpracujący z nami podmiot zewnętrzny może wykorzystywać pliki cookie lub podobne technologie w celu przedstawiania Państwu reklam w oparciu o Państwa działania związane z przeglądaniem witryn internetowych oraz zainteresowania. Jeżeli chcą Państwo zrezygnować z reklam opartych na zainteresowaniach, proszę kliknąć tutaj.

Czyste pliki GIF (sygnały nawigacyjne/pliki typu „web bug”)

Współpracujące z nami zewnętrzne przedsiębiorstwo świadczące usługi z zakresu śledzenia wykorzystuje technologię oprogramowania zwaną czystymi plikami GIF (sygnałami nawigacyjnymi/plikami typu „web bug”), która pomaga nam lepiej zarządzać treściami w naszej witrynie, zapewniając nam informacje na temat tego, które treści są skuteczne. Czyste pliki GIF to niewielkie elementy graficzne o unikatowym identyfikatorze, działające podobnie do plików cookie i służące do śledzenia ruchów użytkowników w Internecie. W porównaniu z plikami cookie, które są przechowywane na dysku twardym w komputerze użytkownika, czyste pliki GIF są niewidocznie osadzone na stronach internetowych i mają rozmiar kropki na końcu tego zdania. Nie wiążemy informacji zgromadzonych przy użyciu czystych plików GIF z Danymi osobowymi osób odwiedzających naszą witrynę internetową. Nie łączymy przekazywanych przez Państwa Danych osobowych z czystymi plikami GIF.

Pliki cookie w naszych ankietach

Niektóre pliki cookie związane z ankietami ForeSee są wykorzystywane przez określonego Klienta zgodnie z postanowieniami polityki prywatności znajdującej się w witrynie internetowej Klienta. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat wykorzystania plików cookie przez Klienta, należy zapoznać się z polityką prywatności zamieszczoną w jego witrynie internetowej.

Pliki cookie sesyjne są automatycznie usuwane na koniec sesji, wraz z zamknięciem przez Państwa przeglądarki. Mechanizm ForeSee stosowany w ramach ankiet zapisuje sesyjne pliki cookie w przeglądarce ankietowanego w celu śledzenia informacji innych niż Dane osobowe, takich jak: liczba stron odwiedzonych przez danego odwiedzającego; strona wyświetlana przez odwiedzającego, gdy wyświetlona została ankieta; język, przeglądarka i system operacyjny używane przez odwiedzającego; witryna internetowa, z której nastąpiło przekierowanie (np. Google) i wszelkie wyszukiwane słowa, które doprowadziły odwiedzającego do danej witryny internetowej. Wykorzystujemy te dane w celu zapewnienia, że odwiedzający zapoznał się z daną stroną w stopniu wystarczającym do udzielenia odpowiednich odpowiedzi w ankiecie oraz w celu zapobiegania wyświetlania danej osobie ankiety kilka razy w trakcie pojedynczej sesji.

Trwałe pliki cookie są automatycznie usuwane wraz z upływem ustawionej daty ważności. Zapisanie trwałego pliku cookie będzie mieć miejsce tylko, jeżeli Klient ForeSee będzie chciał wykorzystać tego typu plik cookie, i odbędzie się to zgodnie z postanowieniami polityki prywatności Klienta. Trwały plik cookie posłuży wyłącznie do śledzenia informacji na temat tego, czy danemu ankietowanemu przedstawiono zaproszenie do wypełnienia ankiety i czy wypełnił ankietę, czy też odrzucił ją, co pomoże zapewnić, że dana osoba nie otrzyma ponownie ankiety do wypełnienia w rozsądnie określonym czasie. ForeSee nie gromadzi żadnych Danych osobowych przy użyciu takiego trwałego pliku cookie i nie śledzi odwiedzających, gdy opuszczą daną stronę.

Pliki dziennika

Tak samo, jak w przypadku większości witryn internetowych niektóre informacje gromadzimy automatycznie. Informacje te mogą obejmować informacje na temat adresu protokołu internetowego (Internet Protocol, IP), typu przeglądarki, dostawcy usług internetowych (internet service provider, ISP), stron przekierowujących, kolejnych stron odwiedzonych po opuszczeniu naszej witryny, znacznika daty/czasu lub dane z zapisu kliknięć. Informacje te wykorzystujemy w celu uzyskania lepszej wiedzy na temat korzystania przez Państwa z naszej witryny internetowej oraz zapewnienia optymalizacji naszej witryny internetowej i interfejsów w ankietach.

Osoby poniżej 13 roku życia

W większości przypadków ankiety dotyczące zadowolenia klientów końcowych i witryny internetowe ForeSee nie zostały zaprojektowane, ani nie są przeznaczone do użytku osób poniżej 13 roku życia, chociaż witryny, w których zamieszczamy ankiety, mogą zawierać ofertę produktów dla dzieci, które mogą kupić dorośli, lub usług dla dzieci. Osoby poniżej 18 roku życia nie powinny brać udziału w naszych ankietach lub korzystać z naszej witryny bez pozwolenia rodzica albo opiekuna i bez jego nadzoru. W rzadkich przypadkach Klient ForeSee może zdecydować się przeprowadzenie ankiety wśród osób poniżej 13 roku życia; w ramach takich ankiet nie będziemy prosić o Dane osobowe. Osoby poniżej 13 roku życia nie mogą przekazywać nam żadnych Danych osobowych, a jeżeli dowiemy się, że mimowolnie zgromadziliśmy jakiekolwiek Dane osobowe dotyczące osoby poniżej 13 roku życia, podejmiemy odpowiednie działania, aby niezwłocznie je usunąć. Osoby nieletnie powyżej 13 roku życia (w wieku 14–17 lat) powinny przekazywać nam Dane osobowe tylko za wyraźną zgodą rodzica albo opiekuna prawnego.

Bezpieczeństwo i rzetelność danych

Spółka ForeSee stosuje uzasadnione środki ostrożności w celu zabezpieczenia przechowywanych w jej globalnych centrach hostingowych i innych miejscach w Stanach Zjednoczonych Danych osobowych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i nieupoważnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą i zniszczeniem. ForeSee dokłada również wszelkich uzasadnionych starań, aby wszystkie Dane osobowe były odpowiednie do ich zamierzonego sposobu wykorzystania, dokładne, aktualne i kompletne. Aby chronić Dane osobowe, korzystamy z bezpiecznych miejsc hostingu serwerów monitorowanych przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, zabezpieczeń w formie zapory, kontrolowanego dostępu i technologii szyfrowania. Kiedy nasi Klienci wprowadzają dane wrażliwe (takie jak dane uwierzytelniające do logowania), szyfrujemy transmisję takich informacji przy użyciu technologii protokołu SSL (secure socket layer). Jednak biorąc pod uwagę to, że żadna metoda transmisji danych przez Internet ani metoda elektronicznego przechowywania nie jest w stu procentach bezpieczna, nie możemy zagwarantować ich całkowitego bezpieczeństwa.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących naszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa, mogą Państwo skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem Privacy@ForeSee.com, albo korzystając z informacji znajdujących się na końcu niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności.

Fora publiczne

Nasza strona internetowa zawiera ogólnodostępne blogi i fora społecznościowe. Należy mieć świadomość, że każdy, kto ma do nich dostęp, może przeczytać, uzyskać i wykorzystać jakiekolwiek informacje podane w tych miejscach. Aby zażądać usunięcia swoich danych osobowych z naszego blogu lub forum społecznościowego, należy skontaktować się z nami pod adresem Privacy@ForeSee.com. W niektórych przypadkach możemy nie być w stanie usunąć Państwa danych osobowych; powiadomimy wtedy Państwa, że tak jest i wyjaśnimy powody, dlaczego nie możemy tego zrobić.

Referencje

ForeSee wyświetla referencje klientów w swojej witrynie internetowej. Przed opublikowaniem treści w naszej witrynie internetowej uzyskujemy pozwolenie na opublikowanie referencji, które obejmują dane osobowe lub obrazy wideo. Jeżeli chcą Państwo zaktualizować albo usunąć swoje referencje, mogą Państwo skontaktować się z nami pod adresem Privacy@ForeSee.com.

Widżety mediów społecznościowych

Nasza witryna internetowa zawiera widżety mediów społecznościowych, takie jak przycisk udostępniania na Facebooku czy interaktywne miniprogramy, które działają w naszej witrynie. Funkcje te mogą gromadzić informacje na temat Państwa adresu IP i stron odwiedzanych przez Państwa w naszej witrynie internetowej oraz mogą zamieścić na Państwa urządzeniu plik cookie, który umożliwi tej funkcji prawidłowe funkcjonowanie. Widżety społecznościowe są hostowane przez podmiot zewnętrzny albo bezpośrednio w naszej witrynie. Państwa interakcje z tymi funkcjami podlegają postanowieniom polityki prywatności przedsiębiorstwa, które je zapewnia.

Łącza do innych witryn

Jeżeli klikną Państwo łącze do zewnętrznej witryny internetowej, w tym znajdujące się w reklamach, opuszczą Państwo odwiedzaną witrynę ForeSee i przejdą do wybranej witryny. Biorąc pod uwagę, że nie możemy kontrolować działań podmiotów zewnętrznych, nie możemy przyjmować odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie Państwa Danych osobowych przez te podmioty zewnętrzne i nie możemy zagwarantować, że będą on stosować takie same praktyki w zakresie prywatności jak ForeSee. Zachęcamy do zapoznania się z treścią polityk prywatności we wszelkich odwiedzanych witrynach internetowych przed przekazaniem jakichkolwiek Danych osobowych.

Zmiany w niniejszej polityce prywatności

Jeżeli zdecydujemy się zmienić swoje praktyki w zakresie prywatności, opublikujemy te zmiany niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności na stronie głównej naszej witryny internetowej i w innych miejscach, które uznamy za stosowne, aby byli Państwo świadomi tego, jakie informacje gromadzimy, w jaki sposób je wykorzystujemy oraz w jakich okolicznościach, jeżeli w ogóle, je ujawniamy. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności w dowolnym momencie, bez uprzedniego powiadomienia, przy czym wszelkie zmiany wejdą w życie w momencie ich opublikowania. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności, powiadomimy Państwa o tym tutaj, poprzez pocztę e-mail albo poprzez zamieszczenie powiadomienia na naszej stronie głównej.


Pytania

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności lub naszych praktyk w zakresie prywatności bądź bezpieczeństwa, albo chcieliby Państwo zażądać dostępu do przechowywanych przez nas Danych osobowych na Państwa temat, proszę skontaktować się z nami, korzystając z poniższych informacji:

ForeSee Results, Inc.
Attention: Chief Privacy Officer
2500 Green Road, Suite 400
Ann Arbor, MI 48105
800-621-2850
Privacy@ForeSee.com


ForeSee i Tarcza Prywatności

Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności dotyczy witryny internetowej www.foresee.com, wszystkich ankiet hostowanych przez ForeSee, w tym gromadzenia Danych osobowych na temat Klientów ForeSee oraz klientów końcowych i osób odwiedzających witryny internetowe oraz witryny internetowe dla urządzeń mobilnych Klientów ForeSee.

W razie jakichkolwiek pytań albo zażaleń związanych z naszym Oświadczeniem o ochronie prywatności albo praktykami, proszę skontaktować się z nami pod adresem Privacy@ForeSee.com. Taka wiadomość e-mail zostanie przekazana do naszego działu prawnego i Głównego Specjalisty ds. Prywatności (Cary Edwards, Wiceprezesa i Głównego Radcy Prawnego). Jeżeli nie są Państwo zadowoleni z naszej odpowiedzi i chcą złożyć zażalenie dotyczące naszych praktyk w zakresie prywatności, mogą Państwo skontaktować się z lokalnym organem ochrony danych.

Spółka ForeSee może być zmuszona ujawnić Dane osobowe w odpowiedzi na zgodne z prawem żądania organów władzy państwowej, w tym w celu spełnienia wymogów dotyczących bezpieczeństwa narodowego i egzekwowania prawa. Spółka ForeSee może zostać pociągnięta do odpowiedzialności z tytułu przekazania Danych osobowych podmiotom zewnętrznym („dalszego przekazania”) niestosujących zabezpieczeń, których stosowania wymagają UE i Szwajcaria.


Rozstrzyganie sporów

ForeSee uczestniczy w programie ramowym Tarcza Prywatności. W ramach uczestnictwa w tym programie zgodziliśmy się przestrzegać jego zasad dotyczących rozwiązywania sporów związanych z przestrzeganiem przez nas zasad Tarczy Prywatności. W razie jakichkolwiek zażaleń dotyczących przestrzegania przez nas zasad Tarczy Prywatności należy najpierw skontaktować się z nami (korzystając z informacji powyżej). Jeżeli zażalenie nie zostanie rozstrzygnięte w drodze kontaktu z nami, mogą Państwo zgłosić je lokalnemu organowi ochrony danych zgodnie z wytycznymi programu ramowego Tarcza Prywatności, opublikowanymi tutaj: https://ec.europa.eu/commission/index_en

ForeSee podlega kontroli w zakresie przepisów dotyczących prowadzenia dochodzenia i egzekucji dokonywanej przez Federalną Komisję Handlu Stanów Zjednoczonych i inne organy regulacyjne. W określonych okolicznościach osoba fizyczna tocząca spór z ForeSee może powołać się na prawo do rozstrzygnięcia sporu w drodze wiążącego arbitrażu za pośrednictwem Panelu Tarczy Prywatności, zgodnie z wytycznymi programu ramowego Tarcza Prywatności, opublikowanymi tutaj: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/document/citizens-guide_en.pdf