POLITYKA PRYWATNOŚCI

ForeSee Results, Inc. Polityka prywatności, data wejścia w życie: 15 maja 2013 r.

Niniejsza Polityka prywatności opisuje sposób, w jaki ForeSee Results, Inc. („ForeSee”) zbiera, wykorzystuje i ujawnia niektóre dane osobowe („Dane osobowe”), pozwalające na ustalenie tożsamości użytkowników. Dane te uzyskiwane są z niektórych witryn internetowych, mobilnych witryn internetowych i aplikacji urządzeń mobilnych wyszczególnionych poniżej i dotyczą następujących kategorii osób: (i) odwiedzający witrynę ForeSee, (ii) klienci ForeSee (iii) klienci klientów ForeSee i odwiedzający witryny klientów ForeSee. Poniżej omówiono praktyki stosowane przez ForeSee w odniesieniu do każdej z tych kategorii osób. Korzystanie z informacji zebranych przez naszą usługę jest ograniczone do celów świadczenia usługi, dla której Klient zaangażował ForeSee.

ForeSee uznaje, że w Unii Europejskiej („UE”) i Szwajcarii ustanowiono rygorystyczne zabezpieczenia w odniesieniu do przetwarzania Danych Osobowych i w związku z tym ForeSee zdecydowała się przystąpić do porozumienia zawartego między USA i UE oraz Szwajcarią ustalającego zasady ochrony prywatności, o nazwie Safe Harbor („Safe Harbor”) w odniesieniu do Danych Osobowych, które firma otrzymuje w Stanach Zjednoczonych na temat osób znajdujących się w UE i Szwajcarii. ForeSee poświadczyła, że przestrzega zasad Europejskiego Porozumienia Ramowego w sprawie Ochrony Danych Osobowych („Safe Harbor Privacy Principles”) w sprawie powiadamiania, wyboru, przekazywania na zewnątrz, bezpieczeństwa, integralności danych, dostępu i egzekwowania. Więcej informacji o założeniach porozumienia Safe Harbor oraz oświadczenie ForeSee na liście Safe Harbor, można znaleźć w witrynie amerykańskiego Departamentu Handlu, pod adresem www.export.gov/safeharbor.

Użytkownicy spoza Stanów Zjednoczonych musza pamiętać, że ich dane osobowe zostaną przekazane do Stanów Zjednoczonych i tam będą przetwarzane. Korzystając z naszej strony, zawierając z nami umowy na otrzymywanie naszych produktów lub usług, przesyłając do nas informacje w trakcie badania satysfakcji klientów bądź w inny sposób, użytkownik zgadza się na takie przeniesienie, przetwarzanie i przechowywanie swoich danych w Stanach Zjednoczonych, na obszarze prawnym, który może nie przewidywać takiego samego poziomu ochrony prywatności, jak przepisy na obszarze prawnym zamieszkanym przez użytkownika.


Gromadzenie Danych Osobowych i cele ich wykorzystywania

ForeSee gromadzi opinie klientów w imieniu swoich klientów biznesowych („Klienci”), wśród których znajdują się najwięksi gracze w bankowości, handlu, mediach i w sektorze publicznym. Opinie są pozyskiwane z ankiet, które prezentowane są za pośrednictwem interaktywnego zaproszenia lub poprzez e-mail bądź wiadomości tekstowe. Większość ankiet ForeSee nie wymaga podawania Danych Osobowych. Jeśli jednak takie prośby pojawią się, udzielenie danych osobowych nie jest obowiązkowe. Udział we wszystkich badaniach ForeSee jest całkowicie dobrowolny.

Klienci klientów ForeSee i odwiedzający witryny internetowe

ForeSee zbiera dane dla naszych Klientów podczas badania satysfakcji ich klientów w ankietach online i offline (w sklepach i za pośrednictwem infolinii). Dane zbierane przez ForeSee mogą zawierać następujące kategorie Danych Osobowych: imię i nazwisko, adresy e-mail, adres pocztowy i numer telefonu. ForeSee może gromadzić następujące kategorie informacji demograficznych: wiek, płeć, kategoria dochodów, poziom edukacji i rasa. Jeśli ForeSee łączy dane demograficzne lub inne informacja z Danymi Osobowymi o użytkownikach, takie połączone informacje są traktowane jako Dane Osobowe. Dane Osobowe nie zawierają zbiorczych informacji anonimowych.

W niektórych przypadkach, Klient może również dostarczyć ForeSee dane o swoich klientach lub osobach odwiedzających witryny internetowe, które mogą zawierać informacje na temat korzystania z witryny internetowej Klienta i relacjach użytkowania z Klientem bądź historię transakcji zawartych przez użytkownika z Klientem. ForeSee i/lub Klient może łączyć te informacje z danymi podanymi w odpowiedziach ankietowych. W publikowanej przez Klienta polityce prywatności określono zasady dotyczące informacji przekazywanych przez Klienta firmie ForeSee.

Dane gromadzone przez ForeSee należą do Klientów, a ForeSee wykorzystuje je do opracowania raportów dotyczących satysfakcji klientów naszych Klientów. Zagregowane anonimowe informacje mogą być przekazane stronom trzecim, w tym środkom masowego przekazu i nie zawierają żadnych Danych Osobowych.

ForeSee może przesyłać klientom Klientów lub odwiedzającym witryny internetowe pocztą elektroniczną ankiety dotyczące badania satysfakcji klientów. Ponieważ firma ForeSee działa jako agent Klienta, jeśli klient lub odwiedzający witrynę internetową zdecyduje się zrezygnować z otrzymywania kolejnych e-maili, taka rezygnacja ogranicza się do danego Klienta i nie obejmuje innych e-maili wysyłanych przez ForeSee. Dane zebrane w odpowiedzi na wiadomości e-mail są traktowane w ten sam sposób, jak dane klientów naszego Klienta i jak dane odwiedzającego witrynę internetową, zgodnie z Polityką prywatności.

Firma ForeSee nie prosi, nie uzyskuje dostępu ani w inny sposób nie śledzi żadnych miejsc na podstawie informacji otrzymanych od klientów naszego Klienta lub z urządzeń mobilnych osób odwiedzających witrynę internetową. W publikowanej przez Klienta polityce prywatności znajdują się zasady dotyczące informacji, jakie Klient może gromadzić.

Wszędzie tam, gdzie ForeSee uzyskuje dostęp do Danych Osobowych dotyczących klientów naszych Klientów lub odwiedzających witrynę internetową, działamy jedynie jako firma przetwarzająca dane w imieniu naszych Klientów i w związku z tym takie Dane Osobowe są przetwarzane wyłącznie zgodnie z instrukcjami Klienta i zgodnie z naszymi umowami z Klientem. Dane są gromadzone przez Klientów firmy ForeSee, którzy są również właścicielami takich danych. Jeśli użytkownik jest klientem lub odwiedzającym witryny internetowej i posiada relację z jednym z naszych Klientów, powinien w witrynie internetowej Klienta zapoznać się z zasadami ochrony prywatności mającymi zastosowanie do Danych Osobowych, które ForeSee może przechowywać na temat użytkownika w imieniu Klienta. Nasi Klienci są zachęcani do udziału w przedsięwzięciach mających na celu ochronę prywatności i bezpieczeństwa zgromadzonych danych. Ponieważ jednak ForeSee nie ma bezpośredniej kontroli nad zasadami i praktykami naszych Klientów, firma ForeSee nie może być odpowiedzialna za ich działania. Zaleca się użytkownikom, aby zawsze przed podaniem dowolnych Danych Osobowych, zapoznali się z polityką prywatności Klienta, na którego zlecenie badanie jest prowadzone. Jeśli użytkownik pragnie uzyskać dostęp i przeglądać swoje Dane Osobowe, wnioski w tej sprawie należy kierować do naszego Klienta. Będziemy realizować wnioski naszych Klientów, aby pomóc w spełnianiu takich próśb, a odpowiedzi na takie wnioski będą udzielane w terminie 30 dni.

Klienci ForeSee

ForeSee zapewnia szeroką gamę usług i rozwiązań, w tym zapewnienie Klientom kompleksowej analityki doświadczeń konsumenckich na podstawie badań satysfakcji klientów i powiązanych narzędzi. W związku ze świadczeniem usług i rozwiązań, ForeSee może uzyskiwać informacje na temat poszczególnych pracowników Klienta, w tym Dane Osobowe dotyczące kontaktu Klienta, takich jak imię i nazwisko oraz dane kontaktowe. ForeSee może wykorzystać te informacje do celów biznesowych, w tym do dostarczenia lub zapewniania produktów i usług dla naszych Klientów, w celu pozyskania lub utrzymania Klienta oraz do relacji biznesowych i zarządzania kontami Klientów oraz w celu dostarczenia opinii od klientów naszym Klientów, zgodnie z potrzebą lub właściwością w związku z obsługą i rozwojem relacji biznesowych. Ponadto, jeśli użytkownik jest obecnym Klientem ForeSee, może otrzymać od nas e-mail dotyczący usług powiązanych, na przykład, jeśli nasza usługa jest czasowo zawieszona na czas konserwacji. Ogólnie rzecz biorąc, użytkownik nie może zrezygnować z informacji, które nie mają charakteru promocyjnego. Jeśli użytkownik nie chce ich otrzymywać, ma możliwość dezaktywacji swojego konta. Będziemy czasami wysyłać informacje na temat produktów lub usług ForeSee, które naszym zdaniem mogą być interesujące dla użytkownika, jeśli jest on Klientem lub zaprenumerował nasz biuletyn. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać tego typu informacji, może zrezygnować z tego rodzaju komunikacji, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w każdej wiadomości lub kontaktując się z nami pod adresem ForeSeePrivacy@answers.com.

Nasi Klienci mogą kontaktować się z nami w przypadku zmiany dowolnych Danych Osobowych, gdy chcą usunąć nieprawidłowe dane, lub gdy chcą uzyskać dostęp do posiadanych przez nas Danych Osobowych i je korygować. Mogą się kontaktować z nami wysyłając wiadomości pod adres ForeSeePrivacy@answers.com lub korzystając z informacji podanych na końcu niniejszej Polityki prywatności. Odpowiemy na prośby o dostęp i/lub skorygujemy Dane Osobowe w ciągu 30 dni.

Odwiedzający witryny internetowe ForeSee

Użytkownicy odwiedzający naszą witrynę internetową pod adresem www.foresee.com i pobierający z niej informacje lub pragnący skontaktować się z nami, mogą przekazywać pewne Dane Osobowe o sobie, np. imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i adres do korespondencji. Używamy tych informacji, aby odpowiedzieć na pytania, a jeśli to konieczne, do korespondencji z użytkownikami.

Badania z loteriami

W niektórych przypadkach ankiety ForeSee proponują udział w loteriach. Gdy badanie oferuje loterię, wzięcie w niej udziału jest całkowicie dobrowolne. Odpowiedzi uzyskane podczas badania można wysyłać bez uczestniczenia w loterii. Prosimy zapoznać się z zasadami działania poszczególnych loterii. We wszystkich przypadkach, wszelkie informacje kontaktowe zbierane przez ForeSee, w tym między innymi: imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy i numer telefonu, służą tylko do zarządzania loterią, zależnie od zasad loterii oraz warunków polityki prywatności Klienta.


Ujawnienia danych osobowych

ForeSee nie sprzedaje żadnych danych osobowych zebranych od poszczególnych respondentów i nie udostępnia żadnych danych osobowych osobom trzecim do celów marketingowych. Dane osobowe zebrane przez ForeSee są ujawniane jedynie klientom ForeSee lub zgodnie z poleceniem Klienta, na podstawie stosunku umownego albo w inny sposób określony w niniejszym Oświadczeniu.

ForeSee może ujawnić dane osobowe partnerom biznesowym i podwykonawcom, takim jak administratorzy loterii w związku z realizacją zamawianych usług lub rozwiązań bądź w inny sposób zgodny z uzasadnionymi potrzebami biznesowymi. ForeSee może również ujawnić dane osobowe w związku ze sprzedażą lub przeniesieniem całości lub części firmy. W takich sytuacjach ForeSee będzie wymagać od odbiorcy danych osobowych ochrony danych osobowych zgodnie z odpowiednimi zasadami Safe Harbor (bezpiecznej przystani”) lub w inny sposób podejmować działania w celu zapewnienia, że dane osobowe będą odpowiednio chronione. ForeSee może także ujawnić dane osobowe, gdy jest to wymagane lub dozwolone przez prawo lub w przypadku, gdy ForeSee uważa, żetakie informacje są właściwe w odpowiedzi na żądania organów ścigania.

Przechowywanie danych

ForeSee zachowuje wszystkie dane, w tym dane osobowe, jakie przetwarza w imieniu naszego Klienta, tak długo, jak potrzebne jest to do świadczenia usług. Będziemy również zachować i korzystać z informacji w zakresie niezbędnym do wykonania naszych zobowiązań prawnych, rozwiązywania sporów i egzekwowania naszych umów.

Pliki cookie w naszej witrynie

Wiele witryn internetowych używa plików cookie do personalizowania treści i materiałów poznawanych w Internecie. Cookie jest to plik tekstowy umieszczany na dysku twardym komputera przez serwer witryny internetowej. Pliki cookie nie mogą być wykorzystywane do uruchamiania programów ani wysyłania wirusów do komputerów. Pliki cookie są przypisane do użytkownika i mogą być odczytywane tylko przez serwer WWW w domenie, która wystawiła dany plik cookie. Użytkownik ma możliwość zaakceptowania lub odrzucenia plików cookie. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie domyślnie, ale zazwyczaj można zmodyfikować ustawienia przeglądarki, aby odrzucać pliki cookie poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Jeśli użytkownik zdecyduje się na odrzucenie plików cookie, możesz nie być w stanie w pełni skorzystać z interaktywnych funkcji usług lub odwiedzanych witryn internetowych. Używamy plików cookie sesji na poziomie www.foresee.com, aby ułatwić poruszanie w naszej witrynie. Pliki cookie poziomu sesji wygasają po zamknięciu przeglądarki. Nie łączymy z plikami cookie żadnych przekazanych danych osobowych.

Pliki cookie stron trzecich

Korzystanie z plików cookie przez aplikacje użytkowe śledzenia należące do naszej strony trzeciej nie jest objęte naszym Oświadczeniem. Nie mamy dostępu ani kontroli nad tymi plikami. Współpracująca z nami firma stosująca narzędzia śledzenia wykorzystuje pliki cookie poziomu sesji do ułatwienia poruszania się w naszej witrynie i do śledzenia, ile stron konkretny użytkownik odwiedził.

Czyste GIF-y (sygnały nawigacyjne/robaki internetowe)

Współpracująca z nami firma zewnętrzna, które umieszcza narzędzia śledzenia wykorzystuje technologię oprogramowania o nazwie czysty GIF (znaną również jako sygnały śledzenia/robaki internetowe), które pomagają nam lepiej zarządzać zawartością naszej witryny, informując nas, jakie treści są skuteczne. Czyste GIF-y są małymi grafikami z niepowtarzalnymi identyfikatorami, działającymi podobnie jak pliki cookie i są wykorzystywane do śledzenia ruchów online użytkowników Internetu. W przeciwieństwie do plików cookie, które są przechowywane na dysku twardym komputera użytkownika, czyste GIF-y są osadzone w sposób niewidoczny na stronach internetowych i mają wielkość kropki na końcu tego zdania. Nie wiążemy informacji zebranych przez czyste GIF-y wobec danych osobowych osób odwiedzających naszą witrynę internetową. Nie łączymy z czystymi GIF-ami żadnych przekazanych danych osobowych.

Pliki cookie w naszych ankietach

Związane z ankietami ForeSee pliki cookie są umieszczane przez Klienta, zgodnie z polityką prywatności witryny Klienta. Należy zapoznać się z polityką prywatności Klienta w jego witrynie, aby uzyskać dodatkowe informacje na temat stosowania przez niego plików cookie.

Pliki cookie poziomu sesji są automatycznie usuwane po zakończeniu sesji, po zamknięciu przeglądarki. Mechanizm ankietowy ForeSee umieszcza plik cookie na poziomie sesji w przeglądarce respondenta, aby śledzić informacje nieosobowe, takie jak: liczba stron obejrzanych przez danego użytkownika; jaką stronę przeglądał odwiedzający, gdy wyświetlono ankietę, z jakiego języka, jakiej przeglądarki i jakiego systemu operacyjnego korzysta użytkownik, witryna kierująca użytkownika (tj. Google) oraz wszelkie wyszukiwane zwroty, które przyprowadziły odwiedzającego do danej witryny. Używamy tej techniki do gromadzenia opisanych powyżej danych, w celu zapewnienia, że użytkownik przejrzał daną witrynę na tyle dokładnie, aby prawidłowo odpowiedzieć na pytania ankiety i aby uniemożliwić wielokrotne wyświetlenie temu samemu użytkownikowi ankiety w jednej sesji.

Trwałe pliki cookie są automatycznie usuwane w zaprogramowanej dacie ich wygaśnięcia. Trwały plik cookie będzie wprowadzany, jedynie wtedy, gdy firma zatrudniająca ForeSee pozwala wykorzystywać tego typu plik. Trwałe pliki cookie mogą być wykorzystywane jedynie do śledzenia danego respondenta, który otrzymał zaproszenie do udziału w ankiecie i ją wypełnił lub odmówił udziału w badaniu, aby zapewnić, że w najbliższym czasie osoba ta nie otrzyma ponownie ankiety. ForeSee nie gromadzi żadnych danych osobowych z użyciem trwałych plików cookie ani nie śledzi żadnego odwiedzającego po opuszczeniu danej witryny.

Dzieci do lat 13

W większości przypadków prowadzone przez ForeSee badania satysfakcji klienta i witryn internetowych nie są przeznaczone dla dzieci w wieku poniżej 13 lat, chociaż badane przez nas witryny mogą oferować produkty dla dzieci do zakupu przez dorosłych i/lub usługi dla dzieci. Użytkownicy, którzy nie ukończyli 18 lat nie powinni uczestniczyć w naszych badaniach ani nie powinni korzystać z naszego serwisu bez zgody i bez obecności rodzica lub opiekuna. W rzadkich przypadkach, Klient ForeSee może zdecydować o przeprowadzeniu badania wśród dzieci w wieku poniżej 13 lat; badania takie nie będą wymagać podawania Danych Osobowych. Dzieci do lat 13 nie mogą przekazywać nam żadnych Danych Osobowych, a jeśli odkryjemy, że nieumyślnie zgromadzono Dane Osobowe dotyczące dziecka poniżej 13 roku życia, podejmiemy odpowiednie kroki, aby je natychmiast usunąć. Dzieci powyżej 13 roku życia powinny przekazać nam Dane Osobowe tylko, jeśli mają wyraźną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego.

Bezpieczeństwo i integralność danych

Firma ForeSee podejmuje wszelkie środki ostrożności w celu ochrony Danych Osobowych przechowywanych w globalnych centrach hostingowych oraz w innych miejscach w Stanach Zjednoczonych, chroniąc je przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą i zniszczeniem. Używamy bezpiecznych serwerów hostingowych z całodobowym monitorowaniem bezpieczeństwa, stosowaniem zapór, kontrolowanym dostępem i technologią szyfrowania w celu ochrony Danych Osobowych. Gdy nasi Klienci podają poufne informacje (np. dane logowania), możemy szyfrować transmisję tych informacji przy użyciu bezpiecznej technologii Socket Layer (SSL). Niemniej jednak, żadna metoda transmisji danych przez Internet ani metoda przechowywania danych w formie elektronicznej nie jest w 100% bezpieczna. Z tego względu, choć korzystamy z uznawanych na rynku środków bezpieczeństwa by chronić Dane Osobowe, nie możemy zagwarantować ich całkowitego bezpieczeństwa. ForeSee podejmuje również wszelkie starania, aby zachować wiarygodny charakter wszystkich Danych Osobowych zgodnie z ich przeznaczeniem, ich dokładność, aktualność i kompletność.

Wszelkie pytania o nasze zabezpieczenia można kierować do nas pod adres ForeSeePrivacy@answers.com lub korzystając z informacji podanych na końcu niniejszej Polityki prywatności.

Fora publiczne

Nasza witryna internetowa oferuje ogólnodostępne blogi lub fora społecznościowe. Użytkownik powinien wiedzieć, że wszelkie informacje podane w tych obszarach mogą być czytane, zbierane i wykorzystywane przez innych, którzy uzyskują do nich dostęp. Aby zażądać usunięcia swoich Danych Osobowych z naszej blogu lub forum społecznościowego należy wysłać wiadomość pod adres ForeSeePrivacy@answers.com. W niektórych przypadkach, możemy nie być w stanie usunąć Danych Osobowych. W takiej sytuacji powiadomimy użytkownika, że jesteśmy w stanie tego zrobić i podamy powód.

Widgety mediów społecznościowych

W naszej witrynie internetowej znajdują się widgety mediów społecznościowych, np. przycisk dzielenia się Facebooka lub interaktywnych mini-programów, które działają w naszej witrynie. Funkcje te mogą zbierać adresy IP, informacje o odwiedzanych stronach w naszej witrynie oraz mogą umieszczać pliki cookie, aby uaktywniać prawidłowe działanie funkcji. Widgety społecznościowe są prowadzone przez zewnętrzną firmę lub umieszczone bezpośrednio w naszej witrynie. Interakcje użytkownika z tymi funkcjami są objęte polityką prywatności firmy, która ich dostarcza.

Odsyłacze do innych witryn

Po kliknięciu przez użytkownika odsyłacza do witryny strony trzeciej, w tym po kliknięciu reklamy, użytkownik opuści witrynę ForeSee i przejdzie do wybranej witryny. Ponieważ nie możemy kontrolować działalność stron trzecich, nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wykorzystanie Danych Osobowych użytkownika przez te podmioty i nie możemy zagwarantować, że będą one stosować się do tych samych zasad ochrony prywatności w sposób stosowany przez firmę ForeSee. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności każdej strony trzeciej, którą użytkownik odwiedza. Jeśli użytkownik odwiedza witrynę strony trzeciej, połączoną z witryną ForeSee, należy politykę prywatności takiej witryny przed podaniem dowolnych Danych Osobowych.

Wprowadzanie zmian w Polityce prywatności

Jeśli zdecydujemy się zmienić naszą politykę prywatności, zamieścimy zmiany do niniejszej Polityki prywatności na stronie głównej naszej witryny oraz w innych miejscach, jakie uznamy za stosowne, aby użytkownicy wiedzieli, jakie informacje zbieramy, jak je wykorzystujemy i w jakich okolicznościach, jeśli w ogóle, je ujawniamy. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności w dowolnym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia, a wszelkie zmiany wchodzą w życie natychmiast po opublikowaniu. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian do tej Polityki prywatności, poinformujemy użytkowników o tym tutaj, pocztą elektroniczna lub poprzez opublikowanie obwieszczenia na naszej stronie głównej.


Pytania

Wszelkie pytania dotyczące Polityki prywatności, naszych praktyk dotyczących prywatności lub bezpieczeństwa bądź też prośby o uzyskanie dostępu do własnych Danych Osobowych, które możemy posiadać na temat użytkownika można przekazywać kontaktując się z nami w następujący sposób:

ForeSee Results, Inc.
2500 Green Road, Suite 400
Ann Arbor, MI 48105
800-621-2850
ForeSeePrivacy@answers.com


ForeSee

Firma ForeSee otrzymała TRUSTe Privacy Seal, co oznacza, że niniejsza Polityka prywatności i zawarte w niej praktyki zostały przeanalizowane przez TRUSTe pod kątem zgodności z wymogami programu TRUSTe i TRUSTed Cloud wymogami programu, w tym w zakresie przejrzystości, odpowiedzialności i możliwości wyboru dotyczącego gromadzenia i wykorzystywania Danych Osobowych użytkowników. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy witryny internetowej www.foresee.com, wszystkich badań prowadzonych przez ForeSee, w tym gromadzenia Danych Osobowych Klientów ForeSee i klientów naszych Klientów oraz osób odwiedzających witrynę internetową, również za pośrednictwem urządzeń mobilnych. Misją TRUSTe, jako niezależnej strony trzeciej, jest przyspieszenie zaufania w Internecie konsumentów i organizacji na całym świecie za pośrednictwem czołowego znaku zaufania do prywatności oraz innowacyjnych rozwiązań dotyczących zaufania. Wszelkie pytania dotyczące naszej Polityki prywatności lub naszych praktyk należy kierować pod adres ForeSeePrivacy@answers.com. Jeśli nasza odpowiedź jest niewystarczająca, proszę skontaktować się z TRUSTe tutaj.


Rozwiązywanie sporów

ForeSee uczestniczy w porozumieniu ramowym Safe Harbor dotyczącym prywatności w sposób opisany przez amerykański Departament Handlu. W ramach naszego udziału w porozumieniu Safe Harbor, zgodziliśmy się na rozstrzyganie przez TRUSTe sporów dotyczących przestrzegania przez nas ogólnych zasad ochrony prywatności wynikających z porozumienia Safe Harbor. W przypadku jakichkolwiek skarg dotyczących przestrzegania przez nas zasad Safe Harbor, najpierw należy się skontaktować z nami (jak podano powyżej). Jeśli kontakt z nami nie spowoduje usunięcia powodów skargi, można ją zgłosić do TRUSTe przez Internet na adres http://watchdog.truste.com/pvr.php?page=complaint&url=, faksem pod numerem415-520-3420 lub pocztą (kliknij, aby zonaczyć adres pocztowy). Wysyłając skargę faksem lub pocztą do TRUSTe, użytkownik musi podać następujące informacje: nazwa firmy, zarzucane naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych, dane użytkownika do kontaktów oraz czy użytkownik pragnie, aby szczegóły skargi zostały podane firmie. Więcej informacji na temat organizacji TRUSTe lub przebiegu rozstrzygania sporów przez TRUSTe, można uzyskać http://watchdog.truste.com/pvr.php?page=complaint&url= lub można się zwrócić z prośbą o takie informacje do TRUSTe, pisząc na jeden z wyżej podanych adresów. Proces rozstrzygania sporów przez TRUSTe przebiega w języku angielskim.