นโยบายความเป็นส่วนตัว

ForeSee Results, Inc. คำแถลงเรื่องความเป็นส่วนตัว วันที่มีผลบังคับใช้: 12 สิงหาคม 2559

เราขอขอบคุณหากท่านได้ทำแบบสำรวจ ForeSee® เรียบร้อยแล้ว หากท่านยังไม่ได้ทำ เราหวังว่าท่านจะดำเนินการในอนาคต ลูกค้าผู้ใช้บริการของ ForeSee ใช้ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมเพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงประสบการณ์ของท่านในฐานะลูกค้าหรือเว็บเบราว์เซอร์ และเราต้องการรับทราบความคิดเห็นจากท่าน

มีหลายกรณี การสำรวจของเราไม่ต้องระบุนามผู้เข้าร่วม อย่างไรก็ตาม ลูกค้าผู้ใช้บริการบางรายของเราอาจจะขอข้อมูลติดต่อพื้นฐานบางส่วนจากท่าน ท่านสามารถเลือกได้ว่าจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทดังกล่าวหรือไม่ แต่ในทุกกรณีนั้น ข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้จะตกเป็นของลูกค้าผู้ใช้บริการของเรา และเราจะไม่จำหน่ายหรือใช้ข้อมูลของท่านไปเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด คำสัญญาดังกล่าวถึงจะมีความเรียบง่าย แต่กลับมีรายละเอียดซับซ้อน ดังนั้น โปรดอ่านคำแถลงเรื่องความเป็นส่วนตัวฉบับสมบูรณ์ของเราได้ตามด้านล่าง สำหรับรายละเอียดทั้งหมด

คำแถลงเรื่องความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะอธิบายวิธีการที่ ForeSee Results, Inc. (“ForeSee”) เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลระบุตัวตนเป็นการส่วนตัวบางอย่าง (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ที่ได้รับมาเกี่ยวกับบุคคลประเภทดังต่อไปนี้ ผ่านทางเว็บไซต์ เว็บไซต์มือถือ และแอปพลิเคชันมือถือที่ระบุไว้ในเอกสารนี้: (1) ผู้มาเยือนเว็บไซต์ของ ForeSee (2) ลูกค้าผู้ใช้บริการของ ForeSee (“ลูกค้าผู้ใช้บริการ”) และ (3) ลูกค้าและผู้มาเยือนเว็บไซต์ของลูกค้าผู้ใช้บริการของ ForeSee หลักปฏิบัติของ ForeSee ที่สัมพันธ์กับกลุ่มบุคคลแต่ละกลุ่มเหล่านี้จะอธิบายไว้ที่ด้านล่าง

ForeSee ตระหนักดีว่าสหภาพยุโรป (“EU”) ได้กำหนดให้มีการคุ้มครองที่เคร่งครัดในการดูแลจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ดังนั้น ForeSee จึงได้เลือกที่จะปฏิบัติตามหลักการของสหรัฐฯ-สหภาพยุโรป และหลักการด้านการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว (Privacy Shield Principles) (“การคุ้มครองความเป็นส่วนตัว”) สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่บริษัทได้รับในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเกี่ยวกับบุคคลที่มีถิ่นพำนักอยู่ในสหภาพยุโรป ForeSee ยังได้จัดการให้ลูกค้าผู้ใช้บริการของบริษัทเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในข้อสัญญามาตรฐานของสหภาพยุโรป (EU Model Clauses) สำหรับการประมวลข้อมูล

สำหรับความเป็นมาและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว และหากท่านต้องการดูข้อมูลการดำเนินการของ ForeSee ในบัญชีรายชื่อการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว (Privacy Shield List) โปรดศึกษาข้อมูลได้จากเว็บไซต์การคุ้มครองความเป็นส่วนตัวที่ www.privacyshield.gov

หากท่านอยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกา โปรดทราบว่าลูกค้าผู้ใช้บริการของ ForeSee อาจจะโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปให้ ForeSee ดำเนินการประมวลในสหรัฐอเมริกา โดยการใช้งานเว็บไซต์ของเรา การทำสัญญากับเราเพื่อรับผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา หรือการส่งข้อมูลใด ๆ ให้แก่เราผ่านแบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าหรืออื่น ๆ จะหมายความว่าท่านยินยอมให้มีการโอนย้าย ประมวล และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเป็นเขตอำนาจทางศาลที่อาจจะไม่ได้มีการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในระดับเดียวกันกับกฎหมายในเขตอำนาจทางศาลในประเทศของท่าน


การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและวัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ForeSee จะเก็บรวบรวมความคิดเห็นของลูกค้าในนามของลูกค้าผู้ใช้บริการของบริษัท รวมถึงผู้มีบทบาทรายใหญ่บางส่วนในภาคธุรกิจค้าปลีก การธนาคาร สื่อ และรัฐบาล เราจะร้องขอความคิดเห็นตอบกลับผ่านการสำรวจ ซึ่งจะถูกนำเสนอผ่านการเชิญแบบโต้ตอบหรือผ่านอีเมลหรือข้อความตัวหนังสือ การสำรวจโดยมากของ ForeSee จะไม่ร้องขอข้อมูลส่วนบุคคล และหากมีการขอ ก็สามารถเลือกได้ว่าจะให้ข้อมูลหรือไม่ การสำรวจทั้งหมดของ ForeSee จะเป็นไปโดยสมัครใจทั้งสิ้น

ลูกค้าและผู้มาเยือนเว็บไซต์ของลูกค้าผู้ใช้บริการของ ForeSee

ForeSee จะเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับลูกค้าผู้ใช้บริการของเรา ผ่านการสำรวจความพึงพอใจทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ (ในร้านค้าและศูนย์บริการทางโทรศัพท์) ข้อมูลที่ ForeSee เก็บรวบรวมนั้น อาจจะรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลในกลุ่มดังต่อไปนี้: ชื่อ ที่อยู่อีเมล ที่อยู่ทางไปรษณีย์ และหมายเลขโทรศัพท์ ForeSee อาจจะเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงประชากรศาสตร์ในกลุ่มดังต่อไปนี้ด้วยเช่นกัน: อายุ เพศ ช่วงเงินได้ ระดับการศึกษา และเชื้อชาติ หาก ForeSee รวมข้อมูลประชากรศาสตร์และข้อมูลอื่น ๆ เข้ากับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่าน เราจะปฏิบัติต่อข้อมูลที่รวมกันทั้งหมดดังกล่าวเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่รวมถึงข้อมูลองค์รวมที่ไม่ระบุตัวตน

ในบางกรณีนั้น ลูกค้าผู้ใช้บริการอาจจะมอบข้อมูลให้ ForeSee เกี่ยวกับลูกค้าหรือผู้มาเยือนเว็บไซต์ของตน ซึ่งอาจจะรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์โดยท่าน และความสัมพันธ์หรือประวัติการทำรายการของท่านที่มีกับลูกค้าผู้ใช้บริการ ForeSee และ/หรือลูกค้าผู้ใช้บริการ อาจจะผสมรวมข้อมูลนี้เข้ากับข้อมูลที่ท่านให้ไว้ในคำตอบของแบบสำรวจ เพื่อจะได้เข้าใจความคิดเห็นของท่านได้ดียิ่งขึ้น กรุณาอ้างอิงข้อมูลตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ประกาศไว้ของลูกค้าผู้ใช้บริการ เพื่อพิจารณาว่าข้อมูลใดที่ลูกค้าผู้ใช้บริการอาจจะมอบให้แก่ ForeSee ได้

ข้อมูลที่ ForeSee เก็บรวบรวมได้จะตกเป็นของลูกค้าผู้ใช้บริการของเรา และ ForeSee จะใช้ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้าสำหรับลูกค้าผู้ใช้บริการของเรา อาจจะมีการมอบข้อมูลองค์รวมแบบไม่ระบุตัวตนให้แก่บุคคลที่สามรวมถึงสำนักข่าวได้ แต่จะไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ

ForeSee อาจจะส่งอีเมลแบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าไปให้ลูกค้าและผู้มาเยือนเว็บไซต์ของลูกค้าผู้ใช้บริการ เนื่องจาก ForeSee กระทำการในฐานะตัวแทนของลูกค้าผู้ใช้บริการ หากลูกค้าหรือผู้มาเยือนเว็บไซต์เลือกที่จะไม่รับอีเมลในอนาคต ตัวเลือกการไม่รับจะเป็นการกำหนดสำหรับลูกค้าเฉพาะราย และไม่มีผลใช้กับอีเมลอื่น ๆ ที่ส่งโดย ForeSee ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากการตอบอีเมล จะได้รับการจัดการดูแลในลักษณะเดียวกับข้อมูลอื่น ๆ ของลูกค้าและผู้มาเยือนเว็บไซต์ของลูกค้าผู้ใช้บริการ ดังที่อธิบายไว้ในคำแถลงเรื่องความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

ForeSee จะไม่ได้ร้องขอ เข้าถึง หรือติดตามข้อมูลตำแหน่งที่อยู่ใด ๆ จากอุปกรณ์มือถือของลูกค้าและผู้มาเยือนเว็บไซต์ของลูกค้าผู้ใช้บริการ กรุณาอ้างอิงข้อมูลตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ประกาศไว้ของลูกค้าผู้ใช้บริการ เพื่อพิจารณาว่าข้อมูลใดที่ลูกค้าผู้ใช้บริการอาจจะเก็บรวบรวมได้

ข้อมูลส่วนใหญ่ที่เราเก็บรวบรวมจะไม่ระบุตัวตน แต่ลูกค้าผู้ใช้บริการบางรายของเราอาจจะสั่งให้เราขอข้อมูลติดต่อจากท่านซึ่งจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อใดก็ตามที่เราได้รับสิทธิ์ให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับลูกค้าและผู้มาเยือนเว็บไซต์ของลูกค้าผู้ใช้บริการของเรา เราจะกระทำการในฐานะผู้ประมวลข้อมูลในนามของลูกค้าผู้ใช้บริการของเราเท่านั้น และเราจะประมวลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามคำสั่งของลูกค้าผู้ใช้บริการอย่างเคร่งครัด และจะปฏิบัติให้สอดคล้องกับสัญญาที่เราได้ทำไว้กับลูกค้าผู้ใช้บริการ ลูกค้าผู้ใช้บริการของ ForeSee คือผู้ควบคุมและเจ้าของข้อมูล หากท่านเป็นลูกค้าหรือผู้มาเยือนเว็บไซต์ที่มีความสัมพันธ์กับหนึ่งในลูกค้าผู้ใช้บริการของเราอยู่แล้ว ท่านควรศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์ของลูกค้าผู้ใช้บริการ เพื่อทำความเข้าใจหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวที่มีผลใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราอาจจะเก็บรักษาไว้เกี่ยวกับท่านในนามของลูกค้าผู้ใช้บริการ ลูกค้าผู้ใช้บริการของเราได้รับการส่งเสริมให้เข้าร่วมในแนวคิดริเริ่มด้านความเป็นส่วนตัว เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มา อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเราไม่ได้มีอำนาจควบคุมนโยบายหรือหลักปฏิบัติของลูกค้าผู้ใช้บริการโดยตรง เราจึงไม่สามารถรับผิดชอบต่อการดำเนินการของลูกค้าผู้ใช้บริการได้ เราขอแนะนำให้ท่านหมั่นตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของลูกค้าผู้ใช้บริการที่ท่านได้รับแบบสำรวจมา ก่อนที่จะมอบข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ให้ไป

ท่านมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากท่านประสงค์จะเข้าถึงและตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้มอบให้เราไว้ ท่านสามารถติดต่อและส่งคำร้องดังกล่าวใด ๆ ถึงลูกค้าผู้ใช้บริการของเรา หรือร้องขอผ่านเราโดยตรงได้ที่ Privacy@ForeSee.com เราจะให้ความร่วมมือในเรื่องคำร้องจากลูกค้าผู้ใช้บริการของเราตามความเหมาะสมเพื่อช่วยเหลือในการตอบกลับดังกล่าว และเราจะตอบกลับคำร้องขอภายใน 30 วัน

การสำรวจด้วยสิ่งจูงใจจากการชิงโชค

ในบางกรณี การสำรวจของ ForeSee จะรวมถึงสิ่งจูงใจจากการชิงโชค เมื่อการสำรวจมีสิ่งจูงใจจากการชิงโชค การเข้าร่วมชิงโชคจะเป็นไปโดยสมัครใจทั้งสิ้น ท่านอาจส่งคำตอบของการสำรวจโดยไม่เข้าร่วมชิงโชคก็ได้ กรุณาอ้างอิงข้อมูลตามกฎระเบียบด้านการชิงโชคเฉพาะ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ในทุกกรณีนั้น ข้อมูลการติดต่อใด ๆ ที่ ForeSee เก็บรวบรวมไว้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ ชื่อ ที่อยู่อีเมล ที่อยู่ทางไปรษณีย์ และหมายเลขโทรศัพท์ จะถูกนำไปใช้เฉพาะเพื่อการจัดการชิงโชค โดยจะเป็นไปตามกฎระเบียบด้านการชิงโชคและเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวของลูกค้าผู้ใช้บริการ

ลูกค้าผู้ใช้บริการของ ForeSee

ForeSee ให้บริการและมอบโซลูชันที่หลากหลาย รวมถึงบริการวิเคราะห์เพื่อวัดและประเมินประสบการณ์ของผู้บริโภคที่ครอบคลุมให้แก่ลูกค้าผู้ใช้บริการ ผ่านการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าและการใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง ในการให้บริการและมอบโซลูชันนั้น ForeSee อาจจะต้องขอรับข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานรายบุคคลของลูกค้าผู้ใช้บริการ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับบุคคลติดต่อของลูกค้าผู้ใช้บริการ เช่น ชื่อและข้อมูลติดต่อ ForeSee อาจจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ รวมถึงการส่งมอบและจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการให้แก่ลูกค้าผู้ใช้บริการของเรา เพื่อสร้างหรือรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าผู้ใช้บริการและความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และเพื่อจัดการดูแลบัญชีของลูกค้าผู้ใช้บริการ และเพื่อมอบความคิดเห็นของลูกค้าให้แก่ลูกค้าผู้ใช้บริการของเราตามความจำเป็นหรือตามความเหมาะสม สำหรับการให้บริการและการพัฒนาความสัมพันธ์ทางธุรกิจ นอกจากนี้ หากท่านเป็นลูกค้าผู้ใช้บริการในปัจจุบันของ ForeSee เราอาจจะส่งอีเมลเกี่ยวกับบริการถึงท่านตามความจำเป็น เช่น หากเราระงับบริการชั่วคราวเพื่อซ่อมบำรุง โดยทั่วไปแล้ว ท่านไม่สามารถเลือกที่จะปฏิเสธไม่รับการสื่อสารเหล่านี้ ซึ่งไม่ได้มีลักษณะในการส่งเสริมการขาย หากท่านไม่ประสงค์จะรับอีเมลเหล่านี้ ท่านสามารถเลือกระงับการใช้งานบัญชีของท่านได้

เราจะส่งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของ ForeSee ให้ท่านเป็นบางโอกาส โดยจะเป็นข้อมูลที่เราคิดว่าท่านน่าจะสนใจ หากท่านเป็นลูกค้าผู้ใช้บริการหรือเลือกลงทะเบียนรับจดหมายข่าวจากเรา หากท่านไม่ต้องการรับข้อมูลส่งเสริมการขายนี้ ท่านสามารถเลือกไม่รับการสื่อสารประเภทเหล่านี้ได้โดยปฏิบัติตามคำแนะนำที่อยู่ในการสื่อสารแต่ละฉบับ หรือติดต่อเราได้ที่ Privacy@ForeSee.com

เมื่อท่านดาวน์โหลดและใช้แอปพลิเคชันมือถือของเราสำหรับการเข้าถึงพอร์ทัลลูกค้าผู้ใช้บริการ ForeSee จะเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติ เช่น ประเภทของอุปกรณ์และเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการที่ท่านใช้ ForeSee จะใช้ซอฟต์แวร์วิเคราะห์มือถือเพื่อช่วยให้เราเข้าใจฟังก์ชันการทำงานของแอปพลิเคชันมือถือของเราได้ดียิ่งขึ้น ซอฟต์แวร์นี้อาจจะบันทึกข้อมูล เช่น ท่านใช้แอปพลิเคชันบ่อยแค่ไหน มีกิจกรรมใดเกิดขึ้นบ้างภายในแอปพลิเคชัน ข้อมูลการใช้งานโดยรวม ข้อมูลผลการปฏิบัติงาน และแหล่งที่มาของการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน

ลูกค้าผู้ใช้บริการของเราสามารถติดต่อเราได้หากมีการเปลี่ยนในข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ของพวกเขา หากพวกเขาประสงค์ที่จะให้ลบข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือหากพวกเขาต้องการเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีเกี่ยวกับพวกเขา พวกเขาสามารถติดต่อเราได้โดยการส่งอีเมลไปที่ Privacy@ForeSee.com หรือโดยการใช้ข้อมูลที่อยู่ในช่วงท้ายของคำแถลงเรื่องความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะตอบกลับคำร้องเพื่อขอเข้าถึงและ/หรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใน 30 วัน ท่านสามารถติดต่อนักวิเคราะห์ที่ได้รับมอบหมายสำหรับท่านเพื่อสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่จัดเก็บไว้

ผู้มาเยือนเว็บไซต์ของ ForeSee

หากท่านเข้าเว็บไซต์ของเราที่ www.foresee.com และดาวน์โหลดข้อมูลหรือเลือกที่จะติดต่อเรา ท่านอาจจะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างเกี่ยวกับตัวท่าน เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่ทางไปรษณีย์ เราจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อตอบกลับคำถามของท่าน และหากจำเป็นก็จะใช้เพื่อติดต่อท่านกลับไป


การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ForeSee จะไม่นำจำหน่ายข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่ได้มาจากคำตอบการสำรวจรายบุคคล และจะไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ กับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดของพวกเขา ข้อมูลส่วนบุคคลที่ ForeSee เก็บรวบรวมไว้ จะถูกเปิดเผยเฉพาะต่อลูกค้าผู้ใช้บริการของ ForeSee เท่านั้น หรือตามคำสั่งของลูกค้าผู้ใช้บริการในลักษณะที่สอดคล้องกับความสัมพันธ์ทางสัญญา หรือตามที่ระบุไว้ในคำแถลงเรื่องความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

ForeSee อาจจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อคู่ค้าทางธุรกิจและผู้รับจ้างช่วงได้ เช่น ผู้ดำเนินการจัดชิงโชค ตามความจำเป็นที่เกี่ยวพันกับการปฏิบัติงานของบริการหรือโซลูชันที่ร้องขอ หรือตามความเหมาะสมที่เกี่ยวพันกับความจำเป็นทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมาย ForeSee อาจจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามความจำเป็นที่เกี่ยวเนื่องกับการขายหรือการโอนมอบธุรกิจทั้งหมดหรือบางส่วนได้เช่นกัน ในสถานการณ์เหล่านี้ ForeSee จะกำหนดให้ผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลต้องปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลตามหลักการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้อง หรือมิฉะนั้นต้องดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการปกป้องอย่างเหมาะสม ForeSee อาจจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้เช่นกัน หากกฎหมายกำหนดหรืออนุญาตไว้ หรือเมื่อ ForeSee เชื่อว่าการเปิดเผยดังกล่าวมีความเหมาะสมเกี่ยวเนื่องกับคำร้องขอจากหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย

หากท่านได้มอบข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่เราไว้และประสงค์ที่จะจำกัดการใช้งานของเราและการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่ Privacy@ForeSee.com

การเก็บรักษาข้อมูล

ForeSee จะเก็บรักษาข้อมูลทั้งหมด รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เราประมวลในนามของลูกค้าผู้ใช้บริการของเราไว้เป็นเวลานานตราบเท่าที่จำเป็นต่อการให้บริการ เราจะยังคงเก็บรักษาและใช้ข้อมูลของท่านตามความจำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับพันธะผูกพันทางกฎหมายของเรา เพื่อระงับข้อพิพาท และเพื่อบังคับใช้ข้อตกลงของเรา

คุกกี้บนเว็บไซต์ของเรา

เว็บไซต์หลาย ๆ แห่งใช้ “คุกกี้” เพื่อช่วยปรับประสบการณ์ออนไลน์ให้เหมาะสมสำหรับผู้มาเยือนเว็บไซต์แต่ละท่าน คุกกี้คือไฟล์ตัวหนังสือที่เซิร์ฟเวอร์ของเว็บเพจใส่ไว้บนฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ คุกกี้จะไม่สามารถใช้เพื่อเล่นโปรแกรมหรือส่งไวรัสถึงคอมพิวเตอร์ของท่านได้ คุกกี้จะได้รับการกำหนดให้แก่ท่านเป็นการเฉพาะ และจะอ่านได้โดยเซิร์ฟเวอร์ของเว็บในโดเมนที่ออกคุกกี้ให้แก่ท่านเท่านั้น

เราใช้คุกกี้ระดับเซสชันบน www.foresee.com เพื่อทำให้ท่านท่องเว็บไซต์ของเราได้ง่ายขึ้น คุกกี้ระดับเซสชันจะหมดอายุเมื่อท่านปิดเบราว์เซอร์ของท่าน เราจะไม่เชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่ท่านให้ไว้เข้ากับคุกกี้

ForeSee และพันธมิตรของเราจะใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีที่คล้ายกันเพื่อวิเคราะห์แนวโน้ม ดูแลเว็บไซต์ ติดตามการเคลื่อนไหวของผู้ใช้งานโดยรอบเว็บไซต์ และเก็บข้อมูลเชิงประชากรศาสตร์เกี่ยวกับฐานผู้ใช้งานของเราโดยรวม ผู้ใช้สามารถควบคุมการใช้คุกกี้ได้ในระดับเบราว์เซอร์รายบุคคล

ท่านสามารถยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้ได้ เว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะตั้งค่าเริ่มต้นให้ยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ แต่ท่านสามารถแก้ไขการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านเพื่อให้ปฏิเสธคุกกี้ได้ โดยการเปลี่ยนการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่าน หากท่านเลือกปฏิเสธคุกกี้ ท่านอาจจะไม่ได้รับประสบการณ์จากคุณลักษณะเชิงโต้ตอบของบริการหรือเว็บไซต์ที่เข้าไปเยือนได้อย่างเต็มที่

คุกกี้ของบุคคลที่สาม

เราอนุญาตให้บริษัทบุคคลที่สามที่ให้บริการติดตามใช้คุกกี้ทั่วเว็บไซต์ของเรา แม้ว่าเราจะไม่มีสิทธิ์การควบคุมทางเทคโนโลยีเหนือคุกกี้ที่พวกเขาใส่ไว้ในเบราว์เซอร์ของท่าน แต่พวกเขาจะถูกจำกัดทางสัญญาไม่ให้ใช้คุกกี้ดังกล่าวในลักษณะที่ขัดต่อคำแถลงเรื่องความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ บริษัทผู้ให้บริการติดตามของเราจะใช้คุกกี้ระดับเซสชันเพื่อทำให้ท่านท่องเว็บไซต์ของเราได้ง่ายขึ้น และเพื่อติดตามจำนวนหน้าที่ผู้มาเยือนเฉพาะรายได้เข้ามาดู

เราร่วมเป็นพันธมิตรกับบุคคลที่สามเพื่อแสดงโฆษณาบนเว็บไซต์ของเรา หรือเพื่อจัดการโฆษณาบนเว็บไซต์อื่น ๆ พันธมิตรบุคคลที่สามของเราอาจจะใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีที่คล้ายกันเพื่อจัดหาโฆษณาให้แก่ท่าน ตามกิจกรรมและความสนใจในการสืบค้นของท่าน หากท่านไม่ประสงค์จะรับโฆษณาที่มีที่มาจากความสนใจของท่าน โปรดคลิกที่นี่

Clear Gifs (เว็บบีคอนส์/เว็บบักส์)

บริษัทบุคคลที่สามที่ให้บริการติดตามจะใช้เทคโนโลยีซอฟต์แวร์ที่เรียกว่า Clear gifs (หรือที่เรียกว่า เว็บบีคอนส์/เว็บบักส์) ซึ่งจะช่วยให้เราจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเราได้ดียิ่งขึ้น โดยการแจ้งให้เราทราบว่าเนื้อหาใดที่มีประสิทธิภาพ Clear gifs คือภาพกราฟิกขนาดเล็กที่มีตัวระบุเฉพาะซึ่งทำงานในลักษณะที่คล้ายกันกับคุกกี้ และถูกนำไปใช้เพื่อติดตามการเคลื่อนไหวออนไลน์ของผู้ใช้เว็บ ในทางตรงกันข้ามกับคุกกี้ที่ถูกจัดเก็บไว้บนฮาร์ดไดรฟ์ในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้นั้น Clear gifs จะถูกฝังลงบนเว็บเพจโดยไม่สามารถมองเห็นได้ และจะมีขนาดประมาณจุดเล็ก ๆ เหมือนจุดไข่ปลา เราจะไม่ผูกข้อมูลที่ได้มาจาก Clear gifs เข้ากับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มาเยือนเว็บไซต์ของเรา เราจะไม่เชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่ท่านให้ไว้เข้ากับ Clear gifs

คุกกี้ในการสำรวจของเรา

ลูกค้าผู้ใช้บริการจะนำคุกกี้บางตัวที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจของ ForeSee มาใช้เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวบนเว็บไซต์ของลูกค้าผู้ใช้บริการ ท่านควรศึกษาข้อมูลตามนโยบายความเป็นส่วนตัวบนเว็บไซต์ของลูกค้าผู้ใช้บริการ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ของลูกค้าผู้ใช้บริการ

คุกกี้ระดับเซสชันจะถูกลบออกโดยอัตโนมัติเมื่อสิ้นสุดเซสชันตอนที่ท่านปิดเบราว์เซอร์ของท่าน กลไกการสำรวจของ ForeSee จะวางคุกกี้ระดับเซสชันไว้บนเบราว์เซอร์ของผู้ตอบแบบสำรวจ เพื่อติดตามข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น จำนวนหน้าที่ผู้มาเยือนเฉพาะรายได้เปิดผ่าน หน้าใดบ้างที่ผู้มาเยือนกำลังดูเมื่อแบบสำรวจปรากฏขึ้น ภาษา เบราว์เซอร์ และระบบปฏิบัติการใดที่ผู้มาเยือนใช้ เว็บไซต์ที่อ้างอิง (อย่างเช่น Google) และคำที่ใช้ค้นหาใด ๆ ที่นำผู้มาเยือนมาสู่เว็บไซต์ เราใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อจะได้แน่ใจว่าผู้มาเยือนได้ค้นดูเว็บไซต์อย่างครบครันเพื่อตอบแบบสำรวจได้ครบถ้วน และเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลทำแบบสำรวจหลายครั้งในเซสชันเดียว

คุกกี้ถาวรจะถูกลบออกโดยอัตโนมัติ ณ วันหมดอายุที่กำหนดไว้ คุกกี้ถาวรจะถูกใส่ไว้เฉพาะเมื่อลูกค้าผู้ใช้บริการของ ForeSee ประสงค์ให้มีการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้ และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของลูกค้าผู้ใช้บริการ คุกกี้ถาวรนี้จะใช้เพียงเพื่อการติดตามว่าผู้ตอบแบบสำรวจเฉพาะรายได้รับคำเชิญให้เข้าร่วมในการสำรวจ และได้ทำหรือปฏิเสธแบบสำรวจแล้ว ซึ่งจะช่วยให้แน่ใจได้ว่าบุคคลนั้นไม่ได้รับแบบสำรวจซ้ำภายในระยะเวลาที่สมเหตุสมผล ForeSee จะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลด้วยคุกกี้ถาวรนี้ และจะไม่ติดตามผู้มาเยือนใด ๆ เมื่อออกจากเว็บไซต์ดังกล่าวแล้ว

ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (Log Files)

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างโดยอัตโนมัติเหมือนกับเว็บไซต์ส่วนใหญ่ ข้อมูลเหล่านี้อาจจะรวมถึงที่อยู่ Internet Protocol (IP) ประเภทของเบราว์เซอร์ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) หน้าที่อ้างอิง/ออก ระบบปฏิบัติการ แสตมป์วันที่/เวลา และ/หรือข้อมูลคลิกสตรีม เราใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อจะได้เข้าใจประสบการณ์บนเว็บไซต์ของท่านได้ดียิ่งขึ้น และเพื่อแน่ใจว่าเราได้ปรับแต่งฟังก์ชันการใช้งานของเว็บไซต์และอินเตอร์เฟซการสำรวจของเราให้เหมาะสม

เด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี

ในกรณีส่วนใหญ่นั้น เว็บไซต์และการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าของ ForeSee ไม่ได้ออกแบบหรือมีเจตนาเพื่อการใช้งานโดยเด็กที่อายุต่ำกว่า 13 ปี แม้ว่าเว็บไซต์ที่เราทำการสำรวจอาจจะนำเสนอผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กให้ผู้ใหญ่ซื้อ และ/หรือบริการที่มีให้สำหรับเด็ก หากท่านอายุต่ำกว่า 18 ปี ท่านไม่ควรเข้าร่วมในการสำรวจของเราหรือใช้เว็บไซต์ของเรา หากไม่ได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ในบางกรณีที่พบไม่มากนัก ลูกค้าผู้ใช้บริการของ ForeSee อาจจะเลือกสำรวจเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปีได้ แต่การสำรวจดังกล่าวจะไม่มีการร้องขอข้อมูลส่วนบุคคล เด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี จะต้องไม่ส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่เรา และหากเราพบว่าเราได้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ เกี่ยวกับเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปีโดยไม่ได้ตั้งใจ เราจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อลบข้อมูลออกโดยทันที เด็กอายุเกิน 13 ปี (อายุ 14-17 ปี) ควรให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราเฉพาะเมื่อได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

ความปลอดภัยและความคงสภาพของข้อมูล

ForeSee จะใช้มาตรการป้องกันอย่างสมเหตุสมผลเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บอยู่ในศูนย์โฮสต์สากลของบริษัท และที่จัดเก็บในตำแหน่งที่อยู่อื่น ๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา ไม่ให้สูญหาย มีการนำไปใช้ในทางที่ผิด รวมถึงการถูกเข้าถึง การเปิดเผย การแก้ไข และการทำลายโดยไม่ได้รับอนุญาต ForeSee ยังจะใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลเพื่อดูแลให้ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดมีความน่าเชื่อถือสำหรับการใช้งานตามเจตนา มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์ เราใช้สถานที่โฮสต์บนเซิร์ฟเวอร์ที่มีความปลอดภัยพร้อมด้วยการตรวจตราดูแลทุกวันและเวลา มีการปกป้องด้วยไฟร์วอลล์ ควบคุมการเข้าถึง และมีเทคโนโลยีการเข้ารหัสเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อลูกค้าผู้ใช้บริการของเราป้อนข้อมูลที่ละเอียดอ่อน (เช่น ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ) เราจะเข้ารหัสการส่งผ่านของข้อมูลดังกล่าวโดยใช้ระบบรักษาความปลอดภัยแบบ Secure Socket Layer (SSL) เนื่องจากไม่มีวิธีการส่งผ่านบนอินเทอร์เน็ตหรือวิธีการจัดเก็บด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ที่ปลอดภัย 100% เราจึงไม่สามารถรับประกันได้ถึงความปลอดภัยที่ไม่มีช่องโหว่

หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับหลักปฏิบัติด้านความปลอดภัยของเรา ท่านสามารถติดต่อเราผ่านทางอีเมลได้ที่ Privacy@ForeSee.com หรือใช้ข้อมูลที่ให้ไว้ช่วงท้ายของคำแถลงเรื่องความเป็นตัวนี้ฉบับนี้

กระดานสนทนาสาธารณะ

เว็บไซต์ของเรามีบล็อกหรือกระดานสนทนาชุมชนที่เข้าถึงได้โดยสาธารณะ ท่านควรตระหนักว่าข้อมูลใด ๆ ที่ให้ไว้ในขอบเขตเหล่านี้ อาจจะถูกอ่าน เก็บ และใช้โดยผู้อื่นที่เข้าถึงขอบเขตดังกล่าวได้ ในการร้องขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบล็อกหรือกระดานสนทนาชุมชนของเรา โปรดติดต่อที่ Privacy@ForeSee.com ในบางกรณีนั้น เราอาจจะไม่สามารถลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ซึ่งหากเป็นในกรณีเช่นนี้ เราจะแจ้งให้ท่านทราบว่าเราไม่สามารถดำเนินการได้พร้อมแจ้งเหตุผล

การรับรอง

ForeSee จะแสดงการรับรองการใช้บริการจากลูกค้าผู้ใช้บริการไว้บนเว็บไซต์ของเรา เราได้รับอนุญาตให้โพสต์การรับรองที่รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลหรือรูปภาพวิดีโอก่อนที่จะโพสต์เนื้อหาบนเว็บไซต์ของเรา หากท่านประสงค์จะอัปเดตหรือลบการรับรองของท่าน โปรดติดต่อเราได้ที่ Privacy@ForeSee.com

วิดเจ็ตสื่อสังคม

เว็บไซต์ของเราจะรวมถึงวิดเจ็ตสื่อสังคม เช่น ปุ่มแบ่งปันบน Facebook หรือโปรแกรมขนาดย่อมเชิงโต้ตอบที่ปฏิบัติการบนเว็บไซต์ของเรา คุณลักษณะเหล่านี้อาจจะเก็บที่อยู่ IP ของท่าน เก็บข้อมูลว่าท่านกำลังดูหน้าใดบนเว็บไซต์ของเรา และอาจจะกำหนดคุกกี้ไว้เพื่อให้คุณลักษณะทำงานได้อย่างเหมาะสม วิดเจ็ตสังคมจะโฮสต์โดยบุคคลที่สามหรือโฮสต์อยู่บนเว็บไซต์ของเราโดยตรง การใช้งานคุณลักษณะเหล่านี้ของท่านจะอยู่ภายใต้การกำกับควบคุมของนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทที่ให้บริการ

ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ

หากท่านคลิกลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม รวมถึงโฆษณา จะหมายถึงว่าท่านกำลังออกจากเว็บไซต์ ForeSee ที่กำลังดูอยู่และไปยังเว็บไซต์ที่ท่านเลือก เนื่องจากเราไม่อาจควบคุมกิจกรรมของบุคคลที่สามได้ เราจึงไม่สามารถรับผิดชอบต่อการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ โดยบุคคลที่สามดังกล่าว และเราไม่อาจรับประกันได้ว่าพวกเขาจะยึดถือปฏิบัติในหลักการด้านความเป็นส่วนตัวเหมือนกับ ForeSee เราแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์บุคคลที่สามใด ๆ ก็ตามที่ท่านเข้าไปเยือน ก่อนจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ

การเปลี่ยนแปลงในนโยบายความเป็นส่วนตัว

หากเราตัดสินใจเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา เราจะลงเนื้อหาที่เปลี่ยนแปลงในคำแถลงเรื่องความเป็นส่วนตัวนี้บนหน้าหลักของเว็บไซต์ของเรา และประกาศในจุดอื่น ๆ ที่เราพิจารณาแล้วว่าเหมาะสม เพื่อให้ท่านทราบว่าเราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลใด เราจะใช้ข้อมูลของท่านอย่างไร และภายในสถานการณ์ใดที่เราจะต้องเปิดเผยข้อมูลของท่าน หากมี เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขคำแถลงเรื่องความเป็นส่วนตัวนี้ได้ทุกเมื่อ โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า และการเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะมีผลบังคับใช้โดยทันทีเมื่อมีการประกาศ หากเราเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสาระสำคัญในคำแถลงเรื่องความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะแจ้งให้ท่านทราบ ณ ที่นี้ ทางอีเมล หรือด้วยช่องทางการแจ้งข้อมูลบนหน้าหลักของเรา


คำถาม

หากท่านมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับคำแถลงเรื่องความเป็นส่วนตัวนี้หรือหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวหรือการรักษาความปลอดภัยของเรา หรือหากท่านต้องการร้องขอเพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เราอาจจะเก็บรักษาไว้เกี่ยวกับท่าน โปรดติดต่อเราได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้:

ForeSee Results, Inc.
Attention: Chief Privacy Officer
2500 Green Road, Suite 400
Ann Arbor, MI 48105
800-621-2850
Privacy@ForeSee.com


ForeSee และการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

คำแถลงเรื่องความเป็นส่วนตัวนี้จะครอบคลุมเว็บไซต์ www.foresee.com การสำรวจทั้งหมดที่โฮสต์โดย ForeSee รวมถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับลูกค้าผู้ใช้บริการของ ForeSee และลูกค้าและผู้มาเยือนเว็บไซต์และเว็บไซต์มือถือของลูกค้าผู้ใช้บริการของ ForeSee

หากท่านมีคำถามหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับคำแถลงเรื่องความเป็นส่วนตัวหรือหลักปฏิบัติของเรา โปรดติดต่อเราได้ที่ Privacy@ForeSee.com อีเมลนี้ถูกส่งตรงไปถึงฝ่ายกฎหมายและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายดูแลความเป็นส่วนตัว (Cara Edwards รองประธานกรรมการและหัวหน้าฝ่ายกฎหมาย) ของเรา หากท่านไม่พึงพอใจกับการตอบคำถามหรือการดำเนินการตอบกลับของเราและมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเรา ท่านสามารถติดต่อหน่วยงานที่มีอำนาจดูแลการคุ้มครองข้อมูลในท้องถิ่นของท่านได้

ForeSee อาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามการร้องขอทางกฎหมายของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความมั่นคงแห่งชาติหรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ForeSee อาจจะต้องรับผิดจากการส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลไปให้บุคคลที่สาม (“การส่งต่อข้อมูล”) ที่ไม่ได้ปฏิบัติตามการคุ้มครองที่บังคับใช้ในสหภาพยุโรปและสวิตเซอร์แลนด์


การระงับข้อพิพาท

ForeSee เข้าร่วมในกรอบข้อตกลงการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูลระหว่างประเทศ (Privacy Shield Framework) ในส่วนหนึ่งของการเข้าร่วมโปรแกรมดังกล่าวของเรานั้น เราได้ตกลงที่จะปฏิบัติตามหลักการของกรอบข้อตกลงในเรื่องการระงับข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามหลักการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว หากท่านมีข้อร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเรา ท่านควรติดต่อเราก่อน (ตามข้อมูลที่ให้ไว้ด้านบน) หากการติดต่อเราไม่ช่วยแก้ไขข้อร้องเรียนของท่าน ท่านอาจแจ้งข้อร้องเรียนต่อหน่วยงานที่มีอำนาจคุ้มครองข้อมูลในท้องถิ่นของท่านได้ ตามแนวทางของกรอบข้อตกลงการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูลระหว่างประเทศที่ตีพิมพ์ไว้ที่นี่: https://ec.europa.eu/commission/index_en

ForeSee อยู่ภายใต้อำนาจการสืบสวนสอบสวนและบังคับใช้ของคณะกรรมาธิการด้านการค้าของสหรัฐอเมริกา (United States Federal Trade Commission) และหน่วยงานกำกับดูแลกฎหมายอื่น ๆ ในบางสถานการณ์ บุคคลที่มีข้อขัดแย้งกับ ForeSee อาจจะยื่นเรื่องขอใช้การอนุญาโตตุลาการที่ผูกมัดผ่านคณะกรรมาธิการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว (Privacy Shield Panel) ตามแนวทางของกรอบข้อตกลงการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูลระหว่างประเทศที่ตีพิมพ์ไว้ที่นี่: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/document/citizens-guide_en.pdf