นโยบายความเป็นส่วนตัว

ForeSee Results, Inc. วันที่มีผลบังคับใช้ของประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว:15 พฤษภาคม 2556

ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะอธิบายถึงวิธีการที่ ForeSee Results, Inc. (“ForeSee”) เก็บรวบรวม ใช้งาน และเปิดเผยข้อมูลที่สามารถระบุถึงตัวบุคคล (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ที่บริษัทได้รับจากบุคคลประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้โดยผ่านเว็บไซต์บางเว็บไซต์ เว็บไซต์บนอุปกรณ์พกพา และแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพาดังที่ระบุไว้ในที่นี้:(1) ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของ ForeSee เอง (2) ลูกค้าโดยตรงของ ForeSee และ (3) ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์และลูกค้าของลูกค้าโดยตรงของ ForeSeeคำอธิบายเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของ ForeSee ซึ่งคำนึงถึงบุคคลแต่ละประเภทเหล่านี้มีระบุไว้ที่ด้านล่างการใช้งานข้อมูลที่รวบรวมผ่านบริการของเราเป็นไปเพื่อจุดประสงค์การให้บริการตามที่ลูกค้าโดยตรงได้ว่าจ้าง ForeSee เท่านั้น

ForeSee ตระหนักว่าสหภาพยุโรป (“อียู”) และสวิตเซอร์แลนด์ได้กำหนดมาตรการป้องกันที่เข้มงวดเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ดังนั้น Foresee จึงได้มุ่งที่จะปฏิบัติตามหลักการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหรัฐอเมริกา-อียู และของสหรัฐอเมริกา-สวิตเซอร์แลนด์ (“Safe Harbor”) ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้รับในสหรัฐอเมริกาซึ่งเกี่ยวกับบุคคลที่อยู่ในอียูและสวิตเซอร์แลนด์ForeSee รับรองว่าจะปฏิบัติตามหลักการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในส่วนของการแจ้งให้ทราบ ทางเลือก การถ่ายโอนข้อมูล การรักษาความปลอดภัย ความสมบูรณ์ของข้อมูล การเข้าถึง และการบังคับใช้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและความเป็นมาของ Safe Harbor และหากต้องการดูการชี้แจงข้อเท็จจริงของ ForeSee เกี่ยวกับรายการ Safe Harbor โปรดไปที่เว็บไซต์ของกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกาที่ www.export.gov/safeharbor

หากคุณอาศัยอยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกา โปรดทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะได้รับการถ่ายโอนไปยังและประมวลผลในสหรัฐอเมริกาโดยการใช้เว็บไซต์ของเรา การติดต่อกับเราเพื่อรับผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา หรือการส่งข้อมูลใดๆ มาถึงเราโดยผ่านการตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า หรือในลักษณะอื่นใด ย่อมแสดงว่าคุณยินยอมให้มีการถ่ายโอน การประมวลผล และการจัดเก็บข้อมูลของคุณในสหรัฐอเมริกา หรือเขตอำนาจศาลซึ่งอาจมิได้มีการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลในระดับเดียวกับกฎหมายของเขตอำนาจศาลของประเทศบ้านเกิดของคุณ


การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและจุดประสงค์ในการใช้งาน

ForeSee เก็บรวบรวมความคิดเห็นตอบกลับในนามของลูกค้าธุรกิจของบริษัท (“ลูกค้าโดยตรง”) ซึ่งรวมถึงผู้มีบทบาทที่สำคัญที่สุดบางส่วนในธุรกิจค้าปลีก การธนาคาร สื่อ และรัฐบาลความคิดเห็นตอบกลับนี้เป็นการร้องขอโดยการสำรวจความคิดเห็น ซึ่งนำเสนอโดยผ่านจดหมายเชิญแบบโต้ตอบ หรือทางอีเมล หรือข้อความตัวอักษร อย่างใดอย่างหนึ่งแบบสำรวจความคิดเห็นส่วนใหญ่ของ ForeSee ไม่ได้ร้องขอข้อมูลส่วนบุคคล และหากมีการร้องขอ ก็จะระบุไว้เป็นทางเลือกเสมอการตอบแบบสำรวจความคิดเห็นทั้งหมดของ ForeSee เป็นการดำเนินการด้วยความสมัครใจทั้งสิ้น

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์และลูกค้าของลูกค้าโดยตรงของ Foresee

ForeSee เก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับลูกค้าโดยตรงของเราโดยผ่านการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าทางระบบออนไลน์และออฟไลน์ (ในร้านค้าและศูนย์บริการทางโทรศัพท์)ข้อมูลที่ ForeSee เก็บรวบรวมอาจได้แก่ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้ชื่อ ที่อยู่อีเมล ที่อยู่ทางไปรษณีย์ และหมายเลขโทรศัพท์ForeSee อาจเก็บรวบรวมข้อมูลทางสถิติประชากรในประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้:อายุ เพศ รายได้ ระดับการศึกษา และเชื้อชาติหาก ForeSee รวมข้อมูลทางสถิติประชากรหรือข้อมูลอื่นๆ เข้ากับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณ เราจะปฏิบัติต่อข้อมูลที่รวมเข้ากันนี้ในฐานะที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลส่วนบุคคลไม่รวมข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อซึ่งนำเสนอแบบผลรวม

ในบางกรณี ลูกค้าโดยตรงอาจจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าหรือผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของตนให้แก่ Foresee ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานของคุณในเว็บไซต์ของลูกค้าโดยตรง และความสัมพันธ์ของคุณหรือประวัติรายการค้าระหว่างคุณกับลูกค้าโดยตรงForeSee และ/หรือลูกค้าโดยตรงอาจรวมข้อมูลนี้เข้ากับข้อมูลที่คุณแจ้งไว้ในการตอบแบบสำรวจโปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ประกาศของลูกค้าโดยตรงเพื่อระบุว่าข้อมูลใดที่ลูกค้าโดยตรงอาจมอบให้ ForeSee

ข้อมูลที่ ForeSee รวบรวมนี้เป็นของลูกค้าโดยตรงของเรา และ Foresee ใช้ข้อมูลนี้เพื่อจัดทำรายงานความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อลูกค้าโดยตรงของเราอาจมีการจัดหาข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อแบบผลรวมให้แก่บุคคลภายนอก ซึ่งรวมถึงช่องทางสื่อ และไม่รวมข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ

ForeSee อาจส่งแบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าไปให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์หรือลูกค้าของลูกค้าโดยตรงของเราทางอีเมลเนื่องจาก ForeSee ดำเนินการในฐานะตัวแทนของลูกค้าโดยตรง หากผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์หรือลูกค้าของลูกค้าโดยตรงของเราเลือกที่จะไม่รับอีเมลในอนาคต การเลือกไม่รับอีเมลนี้จะระบุสำหรับลูกค้าโดยตรงบางราย และไม่ส่งผลถึงอีเมลอื่นๆ ที่ส่งโดย ForeSeeข้อมูลที่เก็บรวบรวมในคำตอบอีเมลจะได้รับการจัดการในลักษณะเดียวกับข้อมูลอื่นเกี่ยวกับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์และลูกค้าของลูกค้าโดยตรง ที่อธิบายไว้ในประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ForeSee จะไม่ร้องขอ เข้าถึง หรือติดตามในลักษณะอื่นใดในข้อมูลตามตำแหน่งที่ตั้งจากอุปกรณ์ของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์หรือลูกค้าของลูกค้าโดยตรง  โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ประกาศของลูกค้าโดยตรงเพื่อระบุว่าข้อมูลใดที่ลูกค้าโดยตรงอาจทำการรวบรวม

ในกรณีที่เราได้รับช่องทางเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์หรือลูกค้าของลูกค้าโดยตรง เราจะดำเนินการในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลในนามของลูกค้าโดยตรงของเราเท่านั้น ดังนั้น เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวโดยเป็นไปตามคำสั่งของลูกค้าโดยตรงอย่างเคร่งครัด และเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาระหว่างเรากับลูกค้าโดยตรงลูกค้าโดยตรงของ ForeSee เป็นผู้ควบคุมข้อมูลและเป็นเจ้าของข้อมูลหากคุณเป็นผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์หรือลูกค้าที่มีความสัมพันธ์ในปัจจุบันกับลูกค้าโดยตรงรายใดของเรา คุณควรดูข้อมูลที่เว็บไซต์ของลูกค้าโดยตรงรายนั้นเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปกป้องความเป็นส่วนตัวที่มีผลบังคับใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณที่เราอาจดูแลจัดการในนามของลูกค้าโดยตรงลูกค้าโดยตรงของเราได้รับการส่งเสริมให้เข้าร่วมในโครงการริเริ่มการปกป้องความเป็นส่วนตัวเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างไรก็ตาม เนื่องจากเราไม่สามารถควบคุมนโยบายหรือแนวทางปฏิบัติของลูกค้าโดยตรงของเราได้โดยตรง เราจึงไม่อาจรับผิดชอบต่อการกระทำของพวกเขา  เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของลูกค้าโดยตรงที่ได้เสนอแบบสำรวจต่อคุณ ก่อนที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ เสมอหากคุณต้องการจะเข้าถึงและตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณควรติดต่อลูกค้าโดยตรงของเราเพื่อแจ้งคำขอนั้นเราจะประสานงานตามที่เหมาะสมสำหรับคำขอใดๆ จากลูกค้าโดยตรงของเราเพื่อช่วยเหลือเกี่ยวกับคำตอบดังกล่าว และจะตอบคำขอนั้นภายใน 30 วัน

ลูกค้าโดยตรงของ ForeSee

ForeSee ให้บริการและโซลูชันต่างๆ รวมถึงการจัดหาการวิเคราะห์การวัดประสบการณ์ของลูกค้าที่ครอบคลุมให้แก่ลูกค้าโดยตรง โดยผ่านการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าและเครื่องมืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องForeSee อาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานแต่ละคนของลูกค้าโดยตรง รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับบุคคลที่ติดต่อของลูกค้าโดยตรง เช่น ชี่อ และข้อมูลการติดต่อ ทั้งนี้โดยเกี่ยวพันกับการจัดหาบริการและโซลูชันต่างๆ ของเราForeSee จะใช้ข้อมูลนี้เพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจ รวมถึงการส่งมอบหรือจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการให้แก่ลูกค้าโดยตรง เพื่อสร้างหรือรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าโดยตรงและความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และการจัดการบัญชีลูกค้า และเพื่อให้ความคิดเห็นตอบกลับของลูกค้าต่อลูกค้าโดยตรงของเราหากจำเป็นหรือเหมาะสมโดยเกี่ยวพันกับการบริการและการพัฒนาความสัมพันธ์ทางธุรกิจนอกจากนี้ หากคุณเป็นลูกค้าโดยตรงในปัจจุบันของ ForeSee เราอาจส่งอีเมลที่เกี่ยวกับการบริการถึงคุณหากจำเป็น ตัวอย่างเช่น หากเราต้องระงับการให้บริการชั่วคราวเพื่อการบำรุงรักษาโดยทั่วไป คุณไม่สามารถเลือกที่จะไม่รับการสื่อสารเหล่านี้ ซึ่งโดยพื้นฐานแล้วไม่ใช่การส่งเสริมการขายหากคุณไม่ต้องการจะได้รับการติดต่อดังกล่าว คุณสามารถเลือกที่จะปิดการใช้งานบัญชีของคุณเราจะส่งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของ ForeSee ที่เราคิดว่าคุณอาจจะสนใจให้แก่คุณเป็นครั้งคราว หากคุณเป็นลูกค้าโดยตรงหรือเลือกสมัครรับจดหมายข่าวของเราหากคุณไม่ต้องการจะได้รับข้อมูลประเภทนี้ คุณอาจเลือกไม่รับการสื่อสารประเภทนี้โดยทำตามคำแนะนำที่ระบุไว้ในการสื่อสารแต่ละครั้ง หรือติดต่อเราที่ ForeSeePrivacy@answers.com

ลูกค้าโดยตรงของเราอาจติดต่อเราหากข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของพวกเขาเปลี่ยนแปลงไป หรือพวกเขาต้องการให้ลบข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือต้องการจะเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับพวกเขาที่เราดูแลรักษาพวกเขาอาจติดต่อเราโดยส่งอีเมลถึง ForeSeePrivacy@answers.comหรือโดยการทำตามคำแนะนำที่ระบุไว้ท้ายประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เราจะตอบคำขอของคุณในการเข้าถึงและ/หรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใน 30 วัน

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของ ForeSee

หากคุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราซึ่งอยู่ที่ www.foresee.comและดาวน์โหลดข้อมูล หรือเลือกที่จะติดต่อเรา คุณอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างเกี่ยวกับตัวคุณ เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่ทางไปรษณีย์ของคุณเราใช้ข้อมูลนี้ในการตอบคำขอของคุณ และหากจำเป็นต้องติดต่อกับคุณ

การสำรวจโดยมีการชิงโชคเป็นรางวัลจูงใจ

ในบางกรณี การสำรวจของ ForeSee จะมีการชิงโชคเป็นรางวัลจูงใจเมื่อการสำรวจมีการชิงโชคเป็นรางวัลจูงใจ การป้อนข้อมูลในการชิงโชคจะเป็นทางเลือกโดยสมบูรณ์ผู้ตอบแบบสำรวจอาจส่งคำตอบโดยไม่ต้องป้อนข้อมูลการชิงโชคโปรดดูกฎเกณฑ์การชิงโชคแต่ละครั้งเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติมในทุกกรณี ข้อมูลติดต่อใดๆ ที่รวบรวมโดย ForeSee รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะชื่อ ที่อยู่อีเมล ที่อยู่ทางไปรษณีย์ และหมายเลขโทรศัพท์ จะใช้เพื่อการจัดการเรื่องการชิงโชคเท่านั้น โดยอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์การชิงโชคและข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวของลูกค้าโดยตรง


การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ForeSee จะไม่จำหน่ายข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่รวบรวมมาจากผู้ตอบแบบสำรวจแต่ละคนและจะไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ กับบุคคลภายนอกเพื่อจุดประสงค์ด้านการตลาดขององค์กรเหล่านั้นข้อมูลส่วนบุคคลที่ ForeSee รวบรวมมาจะได้รับการเปิดเผยต่อลูกค้าโดยตรงของ ForeSee เท่านั้นหรือตามคำสั่งของลูกค้าโดยตรงโดยเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญา หรืออื่นๆ ตามที่ระบุไว้ในประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ForeSee อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่หุ้นส่วนทางธุรกิจและผู้รับเหมาช่วง (เช่น ผู้ดูแลจัดการการชิงโชค) ตามที่จำเป็นโดยเกี่ยวพันกับประสิทธิภาพการทำงานของบริการหรือโซลูชันที่ร้องขอนั้น หรือในลักษณะอื่นตามที่เหมาะสมโดยเกี่ยวพันกับความต้องการทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายนอกจากนี้ ForeSee อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามที่จำเป็นโดยเกี่ยวพันกับการขายหรือการโอนธุรกิจของตนทั้งหมดหรือบางส่วนในสถานการณ์ดังกล่าว ForeSee จะกำหนดให้ผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลต้องทำการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลโดยเป็นไปตามหลักการที่เกี่ยวข้องใน Safe Harbor หรือดำเนินการในลักษณะอื่นเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการปกป้องอย่างเหมาะสมนอกจากนี้ ForeSee อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาต หรือหาก ForeSee เชื่อว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวมีความเหมาะสมโดยเกี่ยวพันกับคำขอในการบังคับใช้กฎหมาย

การเก็บรักษาข้อมูล

ForeSee เก็บรักษาข้อมูลทั้งหมด (รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เราประมวลผลในนามของลูกค้าโดยตรงของเรา) เป็นระยะเวลาตามที่จำเป็นเพื่อให้บริการ  นอกจากนี้ เราจะเก็บรักษาและใช้ข้อมูลของคุณตามที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันตามกฎหมาย ระงับข้อพิพาท และบังคับใช้ข้อตกลงของเรา

คุกกี้บนไซต์ของเรา

เว็บไซต์จำนวนมากใช้ “คุกกี้” เพื่อช่วยปรับแต่งประสบการณ์ออนไลน์ของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ให้เป็นแบบส่วนตัวคุกกี้เป็นไฟล์ข้อความที่เว็บเซิร์ฟเวอร์บันทึกไว้บนฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์แต่คุกกี้ไม่สามารถถูกนำไปใช้เพื่อรันโปรแกรมหรือส่งไวรัสไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณเว็บเซิร์ฟเวอร์จะกำหนดคุกกี้เฉพาะให้แก่คุณ ซึ่งสามารถอ่านได้โดยเว็บเซิร์ฟเวอร์ในโดเมนที่กำหนดคุกกี้ให้แก่คุณได้เท่านั้นคุณสามารถยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้ได้เว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะยอมรับคุกกี้โดยค่าเริ่มต้น แต่คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณได้เพื่อปฏิเสธคุกกี้โดยการเปลี่ยนค่ากำหนดของเบราว์เซอร์หากคุณเลือกที่จะปฏิเสธคุกกี้ คุณจะไม่สามารถสัมผัสประสบการณ์อย่างเต็มรูปแบบของคุณลักษณะแบบโต้ตอบของบริการต่างๆ หรือเว็บไซต์ที่คุณเข้าเยี่ยมชมเราใช้คุกกี้ในระดับเซสชันบน www.foresee.comเพื่อช่วยให้คุณสามารถนำทางไปบนไซต์ของเราได้ง่ายขึ้นคุกกี้ระดับเซสชันจะหมดอายุลงเมื่อคุณปิดเบราว์เซอร์ของคุณเราไม่ได้เชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่คุณเปิดเผยแก่เรากับคุกกี้

คุกกี้ของบุคคลภายนอก

ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราไม่ครอบคลุมถึงการใช้คุกกี้โดยบริษัทยูทิลิตีติดตามที่เป็นบุคคลภายนอกเราไม่มีช่องทางเข้าถึงหรือสามารถควบคุมคุกกี้เหล่านี้ได้บริษัทยูทิลิตีติดตามของเราใช้คุกกี้ระดับเซสชันเพื่อช่วยให้คุณสามารถนำทางไปบนไซต์ของเราได้ง่ายขึ้น และเพื่อติดตามว่าผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์แต่ละรายได้เข้าผ่านเว็บเพจกี่หน้า

Clear Gif (เว็บบีคอน/เว็บบั๊ก)

บริษัทยูทิลิตีติดตามที่เป็นบุคคลภายนอกของเราใช้เทคโนโลยีซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า Clear Gif (หรือที่เรียกว่า เว็บบีคอน (Web Beacon)/เว็บบั๊ก (Web Bug) เพื่อช่วยให้เราสามารถจัดการเนื้อหาบนไซต์ของเราได้ดีขึ้น โดยการแจ้งให้เราทราบว่าเนื้อหาใดที่มีประสิทธิผลClear Gif เป็นกราฟิกเล็กๆ ที่มีรหัสเฉพาะ ซึ่งมีฟังก์ชันการทำงานคล้ายกับคุกกี้ และใช้เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวทางออนไลน์ของบรรดาผู้ใช้เว็บแต่ Clear Gif แตกต่างจากคุกกี้ตรงที่ไม่ได้จัดเก็บไว้บนฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ แต่ฝังอยู่บนเว็บเพจโดยไม่สามารถมองเห็นได้ และมีขนาดเท่าๆ กับจุดจุดหนึ่งเท่านั้นเราไม่เชื่อมโยงข้อมูลที่รวบรวมได้จาก Clear Gif กับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราเราไม่ได้เชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณเปิดเผยแก่เรากับ Glear Gif

คุกกี้ในการสำรวจของเรา

คุกกี้ที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจของ ForeSee จะถูกนำไปใช้โดยลูกค้าโดยตรง โดยเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ของลูกค้าโดยตรงนั้นคุณควรดูข้อมูลนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ของลูกค้าโดยตรงนั้นหากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ของพวกเขา

คุกกี้ระดับเซสชันจะถูกลบทิ้งโดยอัตโนมัติเมื่อสิ้นสุดเซสชันหนึ่งๆ หรือเมื่อคุณปิดเบราว์เซอร์ของคุณระบบการสำรวจของ ForeSee จะวางคุกกี้ระดับเซสชันบนเบราว์เซอร์ของผู้ตอบแบบสำรวจเพื่อติดตามข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล เช่นจำนวนเพจที่ผู้เยี่ยมชมได้เข้าผ่าน ผู้เยี่ยมชมกำลังดูเพจใดอยู่เมื่อการสำรวจนั้นๆ ปรากฏขึ้น ผู้เยี่ยมชมใช้ภาษา เบราว์เซอร์ และระบบปฏิบัติการใด เว็บไซต์ที่อ้างอิง (เช่น Google) และข้อความค้นหาใดที่ได้นำผู้เยี่ยมชมมายังเว็บไซต์นั้นเราใช้เทคนิคนี้ในการรวบรวมข้อมูลที่อธิบายไว้ข้างต้น เพื่อให้แน่ใจว่าผู้เยี่ยมชมได้เรียกดูไซต์อย่างเพียงพอเพื่อตอบแบบสำรวจอย่างเหมาะสม และเพื่อป้องกันมิให้บุคคลใดทำการตอบแบบสำรวจหนึ่งๆ หลายครั้งในเซสชันเดียว

คุกกี้ถาวรจะถูกลบทิ้งโดยอัตโนมัติในวันหมดอายุที่กำหนดไว้คุกกี้ถาวรจะถูกวางต่อเมื่อบริษัทที่ว่าจ้าง ForeSee อนุญาตให้มีการใช้ประโยชน์จากคุกกี้ประเภทนี้คุกกี้ถาวรจะถูกนำไปใช้เพื่อติดตามผู้ตอบแบบสำรวจบางรายเท่านั้น ซึ่งเป็นผู้ตอบแบบสำรวจที่ได้รับจดหมายเชิญให้เข้าร่วมตอบแบบสำรวจและได้ตอบแบบสำรวจเสร็จสิ้นหรือปฏิเสธการตอบแบบสำรวจดังกล่าว เพื่อช่วยให้มั่นใจว่าบุคคลนั้นจะไม่ได้รับแบบสำรวจดังกล่าวอีกภายในระยะเวลาที่เหมาะสมForeSee จะไม่รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยใช้คุกกี้ถาวรนี้ และจะไม่ติดตามผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ใดๆ หลังจากที่พวกเขาได้ออกจากไซต์นั้นแล้ว

เด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี

ส่วนใหญ่แล้ว การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าและเว็บไซต์ของ ForeSee ไม่ได้ถูกออกแบบมาหรือมีจุดประสงค์เพื่อใช้งานโดยเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี แม้ว่าไซต์ต่างๆ ที่เราทำการสำรวจอาจเสนอผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กซึ่งสั่งซื้อโดยผู้ใหญ่และ/หรือเพื่อให้บริการแก่เด็กก็ตามหากคุณอายุต่ำกว่า 18 ปี คุณไม่ควรเข้าร่วมตอบแบบสำรวจของเราหรือใช้งานไซต์ของเราเว้นแต่ได้รับอนุญาต และโดยอยู่ภายใต้ความดูแลของบิดามารดาหรือผู้ปกครองเท่านั้นในบางกรณีซึ่งเกิดขึ้นไม่บ่อยนัก ลูกค้าโดยตรงของ ForeSee อาจเลือกที่จะสำรวจความคิดเห็นจากเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี การสำรวจดังกล่าวจะไม่ร้องขอข้อมูลส่วนบุคคลห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปีส่งข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ มาให้เรา และหากเราพบว่าเราได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ เกี่ยวกับเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปีโดยไม่ได้เจตนา เราจะดำเนินการตามความเหมาะสมเพื่อลบข้อมูลนั้นทิ้งโดยทันทีเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปีควรให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราต่อเมื่อพวกเขาได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากบิดามารดาหรือผู้ดูแลตามกฎหมายของเขาเท่านั้น

ความปลอดภัยและความสมบูรณ์ของข้อมูล

ForeSee จะดำเนินมาตรการป้องกันที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บไว้ในศูนย์การโฮสต์ระดับโลกของบริษัท และในสถานที่อื่นๆ ในสหรัฐอเมริกาเพื่อมิให้สูญเสีย ถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด และมีการเข้าถึง เปิดเผย เปลี่ยนแปลง และทำลายโดยไม่ได้รับอนุญาตเราใช้ตำแหน่งเซิร์ฟเวอร์โฮสติ้งที่ปลอดภัยโดยมีการเฝ้าติดตามความปลอดภัยตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงทุกวันตลอดสัปดาห์ การป้องกันด้วยไฟร์วอลล์ การควบคุมช่องทางเข้าถึง  และเทคโนโลยีการเข้ารหัสเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อลูกค้าโดยตรงของเราเข้าถึงข้อมูลที่อ่อนไหว (เช่น ข้อมูลล็อกอินประจำตัว) เราจะเข้ารหัสการส่งข้อมูลนั้นโดยใช้เทคโนโลยี Secure Socket Layer (SSL)อย่างไรก็ตาม ไม่มีวิธีการส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตใด หรือวิธีการจัดเก็บข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ใดที่ปลอดภัย 100%ดังนั้น แม้ว่าเราจะพยายามใช้วิธีการเชิงพาณิชย์อันเป็นที่ยอมรับเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ แต่เราก็ไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยโดยสมบูรณ์นอกจากนี้ ForeSee ยังใช้ความพยายามอย่างเหมาะสมเพื่อเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดให้เป็นที่น่าเชื่อถือสำหรับการใช้งานตามจุดประสงค์ มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และครบถ้วนสมบูรณ์

หากคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับแนวทางการรักษาความปลอดภัยของเรา คุณสามารถติดต่อเราทางอีเมลได้ที่ ForeSeePrivacy@answers.comหรือทำตามคำแนะนำของเราที่ระบุไว้ท้ายประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ฟอรัมสาธารณะ

เว็บไซต์ของเรามีบล็อกหรือฟอรัมของชุมชนที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้โปรดทราบว่าข้อมูลใดๆ ที่คุณระบุไว้ในพื้นที่เหล่านี้อาจถูกอ่าน เก็บรวบรวม และนำไปใช้โดยบุคคลอื่นที่เข้าถึงพื้นที่เหล่านั้นหากต้องการขอนำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกจากบล็อกหรือฟอรัมของชุมชนของเรา โปรดติดต่อเราที่ ForeSeePrivacy@answers.comในบางกรณี เราอาจไม่สามารถนำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออก โดยหากเป็นกรณีนั้น เราจะแจ้งให้คุณทราบว่าเราไม่สามารถทำได้ และเพราะเหตุใด

วิดเจ็ตสื่อสังคมออนไลน์

เว็บไซต์ของเรามีวิดเจ็ตสื่อสังคมออนไลน์ เช่นปุ่มแบ่งปัน (share) บน Facebook หรือมินิโปรแกรมแบบโต้ตอบที่รันบนไซต์ของเราคุณลักษณะเหล่านี้อาจรวบรวมเลขที่อยู่ IP ของคุณ ข้อมูลเกี่ยวกับเพจที่คุณเข้าเยี่ยมชมบนไซต์ของเรา และอาจกำหนดคุกกี้เพื่อให้คุณลักษณะบางอย่างสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องวิดเจ็ตสื่อสังคมออนไลน์จะโฮสต์โดยบุคคลภายนอกหรือโฮสต์โดยตรงบนไซต์ของเรา อย่างใดอย่างหนึ่งการทำงานกับคุณลักษณะเหล่านี้ของคุณจะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทที่จัดหาคุณลักษณะดังกล่าว

ลิงก์ไปยังไซต์อื่นๆ

หากคุณคลิกลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก รวมถึงโฆษณา คุณจะออกจากไซต์ของ ForeSee ที่คุณกำลังเข้าเยี่ยมชมอยู่ และไปที่ไซต์ที่คุณเลือกเนื่องจากเราไม่สามารถควบคุมกิจกรรมของบุคคลภายนอกได้ เราจึงไม่สามารถรับผิดชอบต่อการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยบุคคลภายนอกดังกล่าว และไม่สามารถรับประกันว่าพวกเขาจะปฏิบัติตามแนวทางการปกป้องความเป็นส่วนตัวเช่นเดียวกับ ForeSeeเราขอสนับสนุนให้คุณตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกใดๆ ที่คุณเข้าเยี่ยมชมหากคุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกที่มีลิงก์ไปยังไซต์ของ ForeSee คุณควรอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นั้นก่อนที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

หากเราตัดสินใจจะเปลี่ยนแปลงแนวทางการปกป้องความเป็นส่วนตัวของเรา เราจะประกาศการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไว้ในประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้บนหน้าแรกของเว็บไซต์ของเรา และที่อื่นๆ ที่เราเห็นว่าเหมาะสมเพื่อให้คุณทราบว่าเราเก็บรวบรวมข้อมูลใดบ้าง เรานำไปใช้อย่างไร และเราจะเปิดเผยข้อมูลนั้นภายใต้เงื่อนไขใด (ถ้ามี)เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า และการเปลี่ยนแปลงใดๆ นั้นจะมีผลบังคับใช้ทันทีเมื่อทำการประกาศหากเราทำการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่อประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะแจ้งให้คุณทราบที่นี่ หรือทางอีเมล หรือโดยวิธีการแจ้งให้ทราบบนหน้าแรกของเรา


คำถาม

หากคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือแนวทางการปกป้องความเป็นส่วนตัวหรือแนวทางการรักษาความปลอดภัยของเรา หรือหากคุณต้องการจะขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราอาจจะดูแลรักษา โปรดติดต่อเราตามรายละเอียดด้านล่าง:

ForeSee Results, Inc.
2500 Green Road, Suite 400
Ann Arbor, MI 48105
800-621-2850
ForeSeePrivacy@answers.com


ForeSee

ForeSee ได้รับรางวัล Privacy Seal ของ TRUSTe ซึ่งเป็นการรับรองว่าประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และแนวทางปฏิบัติของบริษัทได้ผ่านการตรวจสอบแล้วโดย TRUSTe โดยเป็นไปตาม ข้อกำหนดของโปรแกรมของ TRUSTe และ ข้อกำหนดของโปรแกรม TRUSTed Cloudรวมถึงความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และทางเลือกที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมและการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของคุณประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ครอบคลุมเว็บไซต์ www.foresee.com, การสำรวจที่โฮสต์โดย ForeSee ทั้งหมด รวมถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับลูกค้าโดยตรงของ ForeSee และลูกค้าและเว็บไซต์ของลูกค้าโดยตรงของ ForeSee และผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ผ่านอุปกรณ์พกพาภารกิจของ TRUSTe ในฐานะบุคคลภายนอกที่เป็นองค์กรอิสระ ก็คือการส่งเสริมความน่าเชื่อถือทางออนไลน์ในสายตาของผู้บริโภคและองค์กรต่างๆ ในระดับโลก โดยการมอบเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือและนวัตกรรมของโซลูชันรับรองความน่าเชื่อถือของ TRUSTeหากคุณมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือแนวทางปฏิบัติของเรา โปรดติดต่อเราที่ ForeSeePrivacy@answers.comหากคุณไม่พอใจกับคำตอบของเรา คุณสามารถติดต่อ TRUSTe ที่นี่


การระงับข้อพิพาท

ForeSee เข้าร่วมในกรอบโครงสร้างการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว (Safe Harbor Privacy Framework) ที่กำหนดโดยกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกาจากการที่เราได้เข้าร่วมใน Safe Harbor เราจึงยอมรับการระงับข้อพิพาทของ TRUSTe สำหรับข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกรอบโครงสร้างการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวนี้หากคุณมีข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม Safe Harbor ของเรา โปรดติดต่อเราเป็นอันดับแรก (ตามรายละเอียดที่ให้ไว้ข้างต้น)หากการติดต่อเราไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของคุณ คุณสามารถยื่นข้อร้องเรียนนั้นต่อ TRUSTe ทางอินเทอร์เน็ตที่ http://watchdog.truste.com/pvr.php?page=complaint&url= หรือส่งแฟกซ์ไปที่หมายเลข415-520-3420 หรือส่งไปรษณีย์ไปที่ (คลิกที่นี่เพื่อดูที่อยู่ทางไปรษณีย์)หากคุณต้องการจะยื่นข้อร้องเรียนต่อ TRUSTe ทางแฟกซ์หรือทางไปรษณีย์ คุณต้องระบุข้อมูล ซึ่งได้แก่ชื่อบริษัท ข้อกล่าวหาของการละเมิดความเป็นส่วนตัว ข้อมูลการติดต่อคุณ และคุณต้องการจะให้มีการเปิดเผยรายละเอียดของข้อร้องเรียนของคุณกับบริษัทนั้นหรือไม่สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ TRUSTe หรือการดำเนินการตามกระบวนการระงับข้อพิพาทของ TRUSTe โปรดดูที่ http://watchdog.truste.com/pvr.php?page=complaint&url=หรือร้องขอข้อมูลนี้จาก TRUSTe ตามที่อยู่ใดก็ได้ที่ระบุไว้ข้างต้นกระบวนการระงับข้อพิพาทของ TRUSTe จะดำเนินการเป็นภาษาอังกฤษ