Chính sách bảo mật

Tuyên bố Bảo mật của ForeSee Results, Inc., Ngày hiệu lực: 12 tháng 8 năm 2016

Nếu bạn đã thực hiện một cuộc khảo sát của ForeSee®, chúng tôi xin cảm ơn bạn. Nếu chưa, chúng tôi hy vọng bạn sẽ thực hiện việc đó trong tương lai. Khách hàng của ForeSee sử dụng dữ liệu mà chúng tôi thu thập để cải thiện trải nghiệm của bạn với tư cách là một khách hàng hoặc trình duyệt web và chúng tôi mong muốn ý kiến của bạn được tiếp nhận.

Trong nhiều trường hợp, các cuộc khảo sát của chúng tôi là ẩn danh; tuy nhiên, một số khách hàng của chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp một số thông tin liên lạc cơ bản. Cho dù bạn cung cấp loại thông tin cá nhân đó hay không thì điều này hoàn toàn là tùy ý bạn. Nhưng trong mọi trường hợp, thông tin bạn cung cấp thuộc về khách hàng của chúng tôi và chúng tôi sẽ không bán hoặc sử dụng thông tin của bạn cho bất kỳ mục đích nào khác. Đó là một cam kết đơn giản, nhưng yêu cầu chi tiết thì phức tạp – xin vui lòng xem lại Tuyên bố Bảo mật đầy đủ của chúng tôi dưới đây để biết về những chi tiết đó.

Tuyên bố Bảo mật này mô tả cách ForeSee Results, Inc. (“ForeSee”) thu thập, sử dụng và tiết lộ một số thông tin nhận dạng cá nhân nhất định (“Dữ liệu Cá nhân”) mà ForeSee nhận được về các loại cá nhân sau đây thông qua một số trang web nhất định, các trang web di động và các ứng dụng di động như được nêu ra trong tài liệu này: (i) khách truy cập trang web riêng của ForeSee, (ii) khách hàng của ForeSee (“Khách hàng”), và (iii) khách hàng và khách truy cập trang web của Khách hàng của ForeSee. Quy trình của ForeSee đối với từng loại cá nhân này được giải thích bên dưới.

ForeSee thừa nhận rằng Liên minh Châu Âu (“EU”) đã thiết lập các biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt về việc xử lý Dữ liệu Cá nhân, và do đó ForeSee đã quyết định tuân thủ các Nguyên tắc Lá chắn Bảo mật của Hoa Kỳ-EU (“Lá chắn Bảo mật”) đối với Dữ liệu Cá nhân đó mà ForeSee nhận được ở Hoa Kỳ về các cá nhân ở EU. ForeSee cũng tham gia cùng với Khách hàng của mình vào các Điều khoản của Mô hình EU để xử lý dữ liệu.

Để biết thêm chi tiết và thông tin về Lá chắn Bảo mật, và để xem tuyên bố của ForeSee trên Danh sách Lá chắn Bảo mật, vui lòng tham khảo trang web Lá chắn Bảo mật tại www.privacyshield.gov.

Nếu bạn ở bên ngoài Hoa Kỳ, vui lòng lưu ý rằng Khách hàng của ForeSee có thể chuyển Dữ liệu Cá nhân của bạn tới ForeSee để xử lý ở Hoa Kỳ. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, ký hợp đồng với chúng tôi để nhận sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi, hoặc gửi bất kỳ thông tin nào cho chúng tôi thông qua một cuộc khảo sát về sự hài lòng của khách hàng hoặc bằng cách khác, bạn đồng ý với việc chuyển giao, xử lý và lưu trữ thông tin của bạn tại Hoa Kỳ, một khu vực pháp lý mà có thể không cung cấp mức độ bảo vệ quyền riêng tư giống như các điều luật ở khu vực pháp lý sở tại của bạn.


Thu thập Dữ liệu Cá nhân và Mục đích Sử dụng

ForeSee thu thập phản hồi của khách hàng thay mặt cho Khách hàng của mình, bao gồm một số đối tác lớn nhất trong lĩnh vực bán lẻ, ngân hàng, truyền thông và chính phủ. Ý kiến phản hồi được thu thập thông qua các cuộc khảo sát được trình bày qua lời mời tương tác hoặc qua email hoặc tin nhắn văn bản. Hầu hết các cuộc khảo sát của ForeSee đều không thu thập Dữ liệu Cá nhân, và khi thực hiện, thông tin luôn là tùy chọn. Tất cả các cuộc khảo sát của ForeSee đều hoàn toàn tự nguyện.

Khách hàng và Khách truy cập Trang web của Khách hàng của ForeSee

ForeSee thu thập dữ liệu cho Khách hàng của chúng tôi thông qua các cuộc khảo sát về sự hài lòng của khách hàng trực tuyến và ngoại tuyến (trong cửa hàng và qua tổng đài). Dữ liệu do ForeSee thu thập có thể bao gồm các loại Dữ liệu Cá nhân sau đây: tên, địa chỉ email, địa chỉ gửi thư và số điện thoại. ForeSee cũng có thể thu thập các loại thông tin nhân khẩu học sau đây: tuổi tác, giới tính, mức thu nhập, trình độ học vấn và chủng tộc. Nếu ForeSee kết hợp thông tin nhân khẩu học hoặc thông tin khác với Dữ liệu Cá nhân về bạn, chúng tôi sẽ xử lý thông tin kết hợp đó như là Dữ liệu Cá nhân. Dữ liệu Cá nhân không bao gồm thông tin ẩn danh tổng hợp.

Trong một số trường hợp, Khách hàng cũng có thể cung cấp cho ForeSee các dữ liệu về khách hàng hoặc khách truy cập trang web của mình, có thể bao gồm thông tin về việc bạn sử dụng trang web của Khách hàng và mối quan hệ hoặc lịch sử giao dịch của bạn với Khách hàng. ForeSee và/hoặc Khách hàng có thể kết hợp thông tin này với dữ liệu bạn đã cung cấp trong quá trình trả lời khảo sát để hiểu rõ hơn về ý kiến phản hồi của bạn. Vui lòng tham khảo chính sách bảo mật của Khách hàng đã được đăng tải để xác định thông tin nào Khách hàng có thể cung cấp cho ForeSee.

Dữ liệu mà ForeSee thu thập thuộc về Khách hàng của chúng tôi, và ForeSee sử dụng dữ liệu để biên soạn các báo cáo về sự hài lòng của khách hàng cho Khách hàng của chúng tôi. Thông tin ẩn danh tổng hợp có thể được cung cấp cho các bên thứ ba trong đó bao gồm các cơ quan truyền thông, và không bao gồm bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào.

ForeSee có thể gửi các bản khảo sát về sự hài lòng của khách hàng qua email tới khách hàng hoặc khách truy cập trang web của Khách hàng. Vì ForeSee đóng vai trò là đại diện của Khách hàng, nếu khách hàng hoặc khách truy cập trang web quyết định không nhận các email trong tương lai thì quyết định không nhận đó sẽ áp dụng cụ thể với từng Khách hàng và không áp dụng cho các email khác do ForeSee gửi. Dữ liệu thu thập được khi hồi đáp một email được xử lý theo cách tương tự như dữ liệu của khách hàng và khách truy cập trang web của Khách hàng, như được mô tả trong Tuyên bố Bảo mật này.

ForeSee sẽ không yêu cầu, truy cập hoặc theo dõi mọi thông tin dựa trên vị trí từ thiết bị di động của khách hàng hoặc của khách truy cập của Khách hàng. Vui lòng tham khảo chính sách bảo mật của Khách hàng đã được đăng tải để xác định thông tin nào Khách hàng có thể thu thập.

Hầu hết dữ liệu mà chúng tôi thu thập là ẩn danh, nhưng một số Khách hàng của chúng tôi có thể yêu cầu chúng tôi hỏi thông tin liên lạc của bạn, đó là Dữ liệu Cá nhân. Tại bất cứ nơi nào chúng tôi có được quyền truy cập vào Dữ liệu Cá nhân về khách hàng hoặc khách truy cập trang web của Khách hàng của chúng tôi, chúng tôi đều đang hoạt động như một đơn vị xử lý dữ liệu đơn thuần thay mặt cho Khách hàng của chúng tôi, và do đó chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân đó một cách nghiêm ngặt theo đúng hướng dẫn của họ và theo đúng các thỏa thuận hợp đồng của chúng tôi với họ. Khách hàng của ForeSee là người kiểm soát dữ liệu và là chủ sở hữu dữ liệu. Nếu bạn là khách hàng hoặc khách truy cập trang web hiện có mối liên quan với một trong các Khách hàng của chúng tôi, bạn nên tham khảo trang web của Khách hàng để hiểu các quy trình bảo mật áp dụng cho Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi có thể lưu giữ về bạn thay mặt cho Khách hàng. Khách hàng của chúng tôi được khuyến khích tham gia vào các sáng kiến bảo mật để bảo vệ quyền riêng tư và an ninh của dữ liệu đã thu thập; tuy nhiên, vì chúng tôi không có quyền kiểm soát trực tiếp các chính sách hoặc quy trình của Khách hàng của mình nên chúng tôi không thể chịu trách nhiệm về các hành động của họ. Chúng tôi khuyên bạn nên luôn xem lại các chính sách bảo mật của Khách hàng mà bạn đã được trình bày trong một cuộc khảo sát trước khi bạn cung cấp bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào.

Bạn có quyền truy cập vào Dữ liệu Cá nhân của bạn. Nếu bạn muốn truy cập và xem lại Dữ liệu Cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi, bạn có thể liên hệ với Khách hàng của chúng tôi với bất kỳ yêu cầu nào như vậy, hoặc gửi yêu cầu của bạn trực tiếp cho chúng tôi tại Privacy@ForeSee.com. Chúng tôi sẽ hợp tác một cách thích hợp với các yêu cầu từ Khách hàng của chúng tôi để hỗ trợ các ý kiến phản hồi đó và sẽ hồi đáp các yêu cầu đó trong vòng 30 ngày.

Khảo sát với Khuyến khích Rút thăm trúng thưởng

Trong một số trường hợp, các cuộc khảo sát của ForeSee bao gồm khuyến khích rút thăm trúng thưởng. Khi một cuộc khảo sát bao gồm khuyến khích rút thăm trúng thưởng thì việc tham gia rút thăm trúng thưởng là hoàn toàn tùy chọn. Các ý kiến phản hồi trong cuộc khảo sát có thể được gửi mà không cần phải tham gia rút thăm trúng thưởng. Vui lòng tham khảo các quy tắc rút thăm trúng thưởng cụ thể để biết thêm chi tiết. Trong mọi trường hợp, bất kỳ thông tin liên lạc nào do ForeSee thu thập, bao gồm nhưng không giới hạn ở tên, địa chỉ email, địa chỉ thư tín và số điện thoại, chỉ được sử dụng để quản lý việc rút thăm trúng thưởng, tuân theo các quy tắc rút thăm trúng thưởng và các điều khoản của chính sách bảo mật của Khách hàng.

Khách hàng của ForeSee

ForeSee cung cấp nhiều loại dịch vụ và giải pháp, bao gồm cung cấp cho Khách hàng các dữ liệu phân tích đo lường trải nghiệm người tiêu dùng toàn diện thông qua các cuộc khảo sát về sự hài lòng của khách hàng và các công cụ liên quan. Cùng với việc cung cấp các dịch vụ và giải pháp, ForeSee có thể thu thập thông tin về nhân viên của Khách hàng riêng lẻ, bao gồm Dữ liệu Cá nhân về thông tin liên lạc của Khách hàng như tên và địa chỉ liên hệ. ForeSee có thể sử dụng thông tin này cho các mục đích kinh doanh, bao gồm để bàn giao hoặc cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho Khách hàng của chúng tôi, để thiết lập hoặc duy trì các mối quan hệ khách hàng và kinh doanh, và quản lý các trương mục Khách hàng và cung cấp ý kiến phản hồi của khách hàng cho các Khách hàng của chúng tôi khi cần thiết hoặc phù hợp với việc cung cấp dịch vụ và phát triển mối quan hệ kinh doanh. Ngoài ra, nếu bạn hiện đang là Khách hàng của ForeSee, chúng tôi có thể gửi cho bạn các email liên quan đến dịch vụ khi cần thiết, ví dụ nếu dịch vụ của chúng tôi bị tạm ngưng để bảo trì. Nhìn chung, bạn không được bỏ đăng ký nhận thông tin này, chúng không mang tính quảng cáo. Nếu bạn không muốn nhận các thông tin này, bạn có tùy chọn để hủy kích hoạt trương mục của mình.

Thỉnh thoảng chúng tôi sẽ gửi cho bạn thông tin về các sản phẩm hoặc dịch vụ của ForeSee mà chúng tôi cho rằng có thể bạn quan tâm nếu bạn là Khách hàng hoặc lựa chọn đăng ký nhận bản tin của chúng tôi. Nếu bạn không muốn nhận thông tin quảng cáo này, bạn có thể chọn không nhận những loại thông tin này bằng cách làm theo các hướng dẫn có trong mỗi thư quảng cáo hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ Privacy@ForeSee.com.

Khi bạn tải xuống và sử dụng các ứng dụng di động của chúng tôi để truy cập cổng Khách hàng, ForeSee sẽ tự động thu thập các thông tin như loại thiết bị bạn sử dụng và phiên bản hệ điều hành. ForeSee sử dụng phần mềm phân tích di động để cho phép chúng tôi hiểu rõ hơn về tính năng của ứng dụng di động của chúng tôi. Phần mềm này có thể ghi lại các thông tin như tần suất bạn sử dụng ứng dụng, các tình huống xảy ra trong ứng dụng, việc sử dụng tổng hợp, dữ liệu về hiệu suất và nguồn tải xuống của ứng dụng.

Khách hàng của chúng tôi có thể liên hệ với chúng tôi nếu có bất kỳ thay đổi nào về Dữ liệu Cá nhân của họ, nếu họ muốn xóa dữ liệu không chính xác, hoặc nếu họ muốn truy cập và chỉnh sửa Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về họ. Họ có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách gửi email tới Privacy@ForeSee.com, hoặc bằng cách sử dụng thông tin ở phần cuối Tuyên bố Bảo mật này. Chúng tôi sẽ phúc đáp yêu cầu của bạn truy cập và/hoặc chỉnh sửa Dữ liệu Cá nhân của bạn trong vòng 30 ngày. Bạn cũng có thể liên hệ với chuyên viên phân tích được chỉ định của bạn để hỏi về Dữ liệu Cá nhân được lưu trữ của bạn.

Khách truy cập Trang web của ForeSee

Nếu bạn truy cập trang web của chúng tôi tại www.foresee.com và tải xuống thông tin hoặc quyết định liên hệ với chúng tôi, bạn có thể cung cấp một số Thông tin Cá nhân nhất định về chính bạn như tên, địa chỉ email, số điện thoại và địa chỉ thư tín. Chúng tôi sử dụng thông tin này để phúc đáp yêu cầu của bạn và, nếu cần, để trao đổi thư từ với bạn.


Tiết lộ Dữ liệu Cá nhân

ForeSee không bán bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào thu thập được từ mỗi người trả lời khảo sát và không chia sẻ bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào với các bên thứ ba vì mục đích tiếp thị của riêng họ. Dữ liệu Cá nhân được ForeSee thu thập chỉ được tiết lộ cho Khách hàng của ForeSee hoặc theo chỉ dẫn của Khách hàng phù hợp với quan hệ hợp đồng, hoặc theo quy định trong Tuyên bố Bảo mật này.

ForeSee có thể tiết lộ Dữ liệu Cá nhân cho các đối tác kinh doanh và nhà thầu phụ, như quản trị viên rút thăm trúng thưởng, khi cần thiết liên quan đến việc thực hiện các dịch vụ hoặc giải pháp yêu cầu hoặc khi phù hợp với nhu cầu kinh doanh hợp pháp. ForeSee cũng có thể tiết lộ Dữ liệu Cá nhân khi cần thiết liên quan đến việc bán hoặc chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần doanh nghiệp. Trong các tình huống này, ForeSee sẽ yêu cầu người nhận Dữ liệu Cá nhân bảo vệ Dữ liệu Cá nhân theo đúng các nguyên tắc Lá chắn Bảo mật có liên quan hoặc thực hiện các bước để đảm bảo rằng Dữ liệu Cá nhân được bảo vệ một cách thích hợp. ForeSee cũng có thể tiết lộ Dữ liệu Cá nhân khi pháp luật yêu cầu hoặc cho phép, hoặc ở nơi mà ForeSee tin rằng việc tiết lộ đó phù hợp với yêu cầu thực thi pháp luật.

Nếu bạn đã cung cấp Dữ liệu Cá nhân cho chúng tôi và muốn giới hạn việc sử dụng và tiết lộ dữ liệu đó, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ Privacy@ForeSee.com.

Lưu trữ Dữ liệu

ForeSee lưu giữ tất cả dữ liệu, bao gồm Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi xử lý thay mặt cho Khách hàng của chúng tôi, miễn là điều đó cần thiết cho việc cung cấp dịch vụ. Chúng tôi cũng sẽ lưu giữ và sử dụng thông tin của bạn khi cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi, giải quyết tranh chấp và thực thi các thỏa thuận của chúng tôi.

Cookie trên trang web của chúng tôi

Nhiều trang web sử dụng “cookie” để giúp cá nhân hoá trải nghiệm trực tuyến của khách truy cập trang web. Cookie là một tệp tin văn bản được đặt trên ổ cứng của máy tính bởi một máy chủ trang web. Cookie không thể được sử dụng để chạy các chương trình hoặc truyền vi-rút vào máy tính của bạn. Cookie được chỉ định riêng cho bạn và chỉ có thể được đọc bởi một máy chủ web trong tên miền cung cấp cookie cho bạn.

Chúng tôi sử dụng cookie cấp độ phiên làm việc trên www.foresee.com để giúp bạn điều hướng trang web của chúng tôi dễ dàng hơn. Cookie cấp độ phiên làm việc sẽ hết hiệu lực khi bạn đóng trình duyệt. Chúng tôi không liên kết bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào mà bạn cung cấp với cookie.

ForeSee và các đối tác của chúng tôi sử dụng cookie hoặc công nghệ tương tự để phân tích các xu hướng, quản lý trang web, theo dõi các chuyển động của người dùng xung quanh trang web và thu thập thông tin nhân khẩu học về cơ sở người dùng của chúng tôi ở dạng dữ liệu tổng thể. Người dùng có thể kiểm soát việc sử dụng cookie ở cấp độ trình duyệt cá nhân.

Bạn có thể chấp nhận hoặc từ chối cookie. Hầu hết các trình duyệt web tự động chấp nhận cookie theo mặc định, nhưng bạn thường có thể sửa đổi cài đặt trình duyệt của mình để từ chối cookie bằng cách thay đổi các tùy chọn của trình duyệt. Nếu bạn quyết định từ chối cookie, bạn có thể không trải nghiệm được đầy đủ các tính năng tương tác của các dịch vụ hoặc trang web bạn truy cập.

Cookie của Bên Thứ ba

Chúng tôi cho phép công ty tiện ích theo dõi bên thứ ba của chúng tôi sử dụng cookie trên trang web của chúng tôi. Mặc dù chúng tôi không có quyền kiểm soát công nghệ đối với cookie mà họ đặt trong trình duyệt của bạn, nhưng họ bị hạn chế về mặt hợp đồng trong việc sử dụng các cookie đó theo các cách thức sử dụng phù hợp với Tuyên bố Bảo mật này. Công ty tiện ích theo dõi của chúng tôi sử dụng cookie cấp độ phiên làm việc để giúp bạn điều hướng trang web của chúng tôi dễ dàng hơn và để theo dõi một người truy cập cụ thể đã lướt qua bao nhiêu trang.

Chúng tôi hợp tác với bên thứ ba để hiển thị quảng cáo trên trang web của chúng tôi hoặc để quản lý quảng cáo của chúng tôi trên các trang web khác. Đối tác bên thứ ba của chúng tôi có thể sử dụng cookie hoặc công nghệ tương tự để cung cấp cho bạn nội dung quảng cáo dựa trên hoạt động và sở thích duyệt web của bạn. Nếu bạn muốn quyết định không nhận nội dung quảng cáo theo sở thích, hãy nhấp vào đây.

Công nghệ phần mềm Clear Gif (Web Beacon/Web Bug)

Công ty tiện ích theo dõi bên thứ ba của chúng tôi sử dụng một công nghệ phần mềm được gọi là clear gif (còn được gọi là Web Beacon/Web Bug), giúp chúng tôi quản lý tốt hơn nội dung trên trang web của chúng tôi bằng cách thông báo cho chúng tôi nội dung nào có hiệu quả. Clear gif là hình đồ họa nhỏ với mã định danh duy nhất, có tính năng tương tự như cookie và được sử dụng để theo dõi các chuyển động trực tuyến của người dùng web. Khác với cookie được lưu trữ trên ổ cứng máy tính của người dùng, clear gif được nhúng ẩn trên các trang web và có kích cỡ tương đương dấu chấm ở cuối câu này. Chúng tôi không liên kết thông tin thu thập được bởi clear gif với Dữ liệu Cá nhân của khách truy cập trang web của chúng tôi. Chúng tôi không liên kết Dữ liệu Cá nhân mà bạn cung cấp với clear gif.

Cookie trong các cuộc khảo sát của chúng tôi

Một số cookie có liên quan đến cuộc khảo sát của ForeSee được Khách hàng triển khai, phù hợp với chính sách bảo mật trang web của Khách hàng. Bạn nên tham khảo chính sách bảo mật trang web của Khách hàng để biết thêm thông tin về việc sử dụng cookie của họ.

Cookie cấp độ phiên làm việc sẽ được xóa tự động vào cuối phiên, khi bạn đóng trình duyệt. Cơ chế khảo sát của ForeSee đặt cookie cấp độ phiên làm việc trên trình duyệt của người trả lời để theo dõi thông tin không cá nhân như: số trang mà khách truy cập cụ thể đã lướt qua; trang nào khách truy cập đang xem khi cuộc khảo sát xuất hiện; ngôn ngữ, trình duyệt và hệ điều hành nào khách truy cập đang sử dụng; trang web tham chiếu (tức là Google); và bất kỳ thuật ngữ tìm kiếm nào đưa người truy cập đến trang web. Chúng tôi sử dụng dữ liệu này để đảm bảo rằng khách truy cập đã duyệt trang web đầy đủ để trả lời bản khảo sát một cách thích hợp và ngăn không cho cá nhân tham gia khảo sát nhiều lần trong một phiên.

Các cookie cố định (persistent cookie) sẽ được xóa tự động vào ngày hết hạn đã định. Một cookie cố định sẽ chỉ được đặt nếu Khách hàng của ForeSee muốn cho loại cookie này được sử dụng và tuân theo chính sách bảo mật của Khách hàng. Cookie cố định này sẽ chỉ được sử dụng để theo dõi việc một người trả lời cụ thể đã được trình bày trong lời mời khảo sát và đã hoàn thành hoặc từ chối cuộc khảo sát để giúp đảm bảo rằng cá nhân đó không nhận được bản khảo sát lại trong một khoảng thời gian hợp lý. ForeSee không thu thập bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào bằng cookie cố định này và không theo dõi bất kỳ khách truy cập nào một khi họ đã rời khỏi trang web nhất định.

Tệp Nhật ký

Như đúng với hầu hết các trang web, chúng tôi thu thập thông tin nhất định một cách tự động. Thông tin này có thể bao gồm các địa chỉ Giao thức Internet (IP), loại trình duyệt, nhà cung cấp dịch vụ internet (ISP), các trang tham chiếu/thoát, hệ điều hành, dấu hiệu ngày/giờ và/hoặc dữ liệu luồng nhấp chuột. Chúng tôi sử dụng thông tin này để hiểu rõ hơn về trải nghiệm trang web của bạn và để đảm bảo rằng chúng tôi đang tối ưu hóa chức năng của trang web và các giao diện khảo sát của chúng tôi.

Trẻ em dưới 13 tuổi

Trong hầu hết các trường hợp, trang web và các cuộc khảo sát về sự hài lòng của khách hàng của ForeSee không được thiết kế hoặc dành cho trẻ em dưới 13 tuổi sử dụng, mặc dù các trang web chúng tôi khảo sát có thể cung cấp sản phẩm dành cho trẻ em để người lớn và/hoặc các dịch vụ dành cho trẻ em mua. Nếu bạn dưới 18 tuổi, bạn không nên tham gia cuộc khảo sát của chúng tôi hoặc sử dụng trang web của chúng tôi nếu không có sự cho phép và với sự có mặt của cha mẹ hoặc người giám hộ. Trong một số trường hợp hiếm hoi, Khách hàng của ForeSee có thể quyết định khảo sát trẻ em dưới 13 tuổi; các cuộc khảo sát như vậy sẽ không thu thập Dữ liệu Cá nhân. Trẻ em dưới 13 tuổi không được gửi bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào cho chúng tôi và nếu chúng tôi phát hiện ra rằng chúng tôi đã vô tình thu thập bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào về trẻ em dưới 13 tuổi, chúng tôi sẽ tiến hành các bước thích hợp để xóa ngay lập tức. Trẻ em trên 13 tuổi (14-17 tuổi) chỉ nên cung cấp cho chúng tôi Dữ Liệu Cá Nhân nếu có sự cho phép rõ ràng từ cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp.

An toàn và Tính toàn vẹn của Dữ liệu

ForeSee thực hiện các biện pháp phòng ngừa hợp lý để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân lưu trữ trong các trung tâm lưu trữ toàn cầu và tại các địa điểm khác ở Hoa Kỳ khỏi sự mất mát, lạm dụng và truy cập trái phép, tiết lộ, thay đổi và phá hủy. ForeSee cũng nỗ lực một cách hợp lý để giữ cho tất cả Dữ liệu Cá nhân đáng tin cậy vì mục đích sử dụng của mình, chính xác, hiện hành và đầy đủ. Chúng tôi sử dụng các địa điểm lưu trữ máy chủ an toàn với các biện pháp giám sát an ninh 24×7, bảo vệ tường lửa, truy cập được kiểm soát và công nghệ mã hóa để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn. Khi Khách hàng của chúng tôi nhập thông tin nhạy cảm (như thông tin đăng nhập), chúng tôi mã hóa việc truyền tải thông tin đó bằng công nghệ lớp ổ cắm an toàn (SSL). Do không có phương pháp truyền tải qua Internet hoặc phương pháp lưu trữ điện tử nào là an toàn 100% nên chúng tôi không thể bảo đảm sự an toàn tuyệt đối.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các quy trình bảo mật của chúng tôi, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua email tại Privacy@ForeSee.com hoặc bằng cách sử dụng thông tin ở phần cuối Tuyên bố Bảo mật này.

Diễn đàn Công cộng

Trang web của chúng tôi cung cấp các blog có thể truy cập công cộng hoặc các diễn đàn cộng đồng. Bạn nên lưu ý rằng bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp trong các khu vực này có thể được đọc, thu thập và sử dụng bởi những người khác truy cập thông tin đó. Để yêu cầu xóa thông tin cá nhân của bạn khỏi blog hoặc diễn đàn cộng đồng, hãy liên hệ với chúng tôi tại Privacy@ForeSee.com. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể không xóa được thông tin cá nhân của bạn, trong trường hợp đó chúng tôi sẽ cho bạn biết nếu chúng tôi không thể thực hiện việc đó và tại sao.

Lời chứng thực

ForeSee hiển thị lời chứng thực của khách hàng trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi nhận được sự cho phép đăng lời chứng thực bao gồm thông tin cá nhân hoặc hình ảnh video trước khi đăng nội dung lên trang web của chúng tôi. Nếu bạn muốn cập nhật hoặc xóa lời chứng thực của mình, bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại Privacy@ForeSee.com.

Widget Truyền thông Xã hội

Trang web của chúng tôi bao gồm các Widget Truyền thông Xã hội, chẳng hạn như nút chia sẻ trên Facebook hoặc các chương trình nhỏ tương tác chạy trên trang web của chúng tôi. Các tính năng này có thể thu thập địa chỉ IP của bạn, bạn đang truy cập trang nào trên trang web của chúng tôi và có thể thiết lập một cookie để cho phép tính năng hoạt động bình thường. Các Widget Xã hội được lưu trữ bởi một bên thứ ba hoặc được lưu trữ trực tiếp trên trang web của chúng tôi. Các tương tác của bạn với những tính năng này chịu sự điều chỉnh của chính sách bảo mật của công ty cung cấp nó.

Liên kết đến các trang web khác

Nếu bạn nhấp vào một liên kết tới trang web của bên thứ ba, bao gồm cả vào một quảng cáo, bạn sẽ rời khỏi trang web của ForeSee mà bạn đang truy cập và vào trang web mà bạn đã chọn. Vì chúng tôi không thể kiểm soát các hoạt động của các bên thứ ba, chúng tôi không thể chấp nhận trách nhiệm về bất kỳ việc sử dụng nào của các bên thứ ba đó đối với Dữ liệu Cá nhân của bạn và chúng tôi không thể đảm bảo rằng họ sẽ tuân thủ các quy trình bảo mật giống như ForeSee. Chúng tôi khuyến khích bạn xem lại các chính sách bảo mật của bất kỳ trang web bên thứ ba nào mà bạn truy cập trước khi cung cấp bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào.

Các thay đổi đối với Chính sách Bảo mật này

Nếu chúng tôi quyết định thay đổi các quy trình bảo mật của mình, chúng tôi sẽ đăng những thay đổi đó vào Tuyên bố Bảo mật này trên trang chủ của trang web của chúng tôi và những nơi khác mà chúng tôi cho là thích hợp để bạn biết được thông tin nào chúng tôi thu thập, cách chúng tôi sử dụng, và trong những trường hợp nào, nếu có, chúng tôi tiết lộ thông tin đó. Chúng tôi có quyền sửa đổi Tuyên bố Bảo mật này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước cho bạn và bất kỳ thay đổi nào sẽ có hiệu lực ngay sau khi đăng. Nếu chúng tôi thực hiện những thay đổi cơ bản về Tuyên bố Bảo mật này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn tại đây, bằng email, hoặc bằng một thông báo trên trang chủ của chúng tôi.


Câu hỏi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Tuyên bố Bảo mật này hoặc các quy trình bảo mật hay an toàn của chúng tôi, hoặc nếu bạn muốn yêu cầu quyền truy cập vào Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi có thể lưu giữ về bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi như sau:

ForeSee Results, Inc.
Attention: Chief Privacy Officer
2500 Green Road, Suite 400
Ann Arbor, MI 48105
800-621-2850
Privacy@ForeSee.com


ForeSee và Lá chắn Bảo mật

Tuyên bố Bảo mật này bao gồm trang web www.foresee.com, tất cả các cuộc khảo sát do ForeSee tổ chức, bao gồm việc thu thập Dữ liệu Cá nhân về Khách hàng của ForeSee, khách hàng và trang web của Khách hàng của ForeSee và khách truy cập trang web di động.

Nếu bạn có thắc mắc hoặc khiếu nại về Tuyên bố Bảo mật hoặc các quy trình bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại Privacy@ForeSee.com. Email này được gửi đến bộ phận pháp lý và Giám đốc Bảo mật của chúng tôi (Cara Edwards, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Cố vấn). Nếu bạn không hài lòng với trả lời của chúng tôi và có khiếu nại về quy trình bảo mật của chúng tôi, bạn có thể liên hệ với Cơ quan Bảo vệ Dữ liệu địa phương của bạn.

ForeSee có thể được yêu cầu tiết lộ Dữ liệu Cá nhân để đáp ứng yêu cầu hợp pháp của các cơ quan công quyền, bao gồm đáp ứng các yêu cầu an ninh quốc gia hoặc thực thi pháp luật. ForeSee có thể phải chịu trách nhiệm chuyển Dữ liệu Cá nhân cho các bên thứ ba (“chuyển tiếp”) mà không tuân thủ các biện pháp bảo vệ do EU và Thụy Sỹ quy định.


Giải quyết Tranh chấp

ForeSee tham gia vào Khung Lá chắn Bảo mật. Là một phần của sự tham gia của chúng tôi vào chương trình đó, chúng tôi đã đồng ý tuân theo các nguyên tắc của mình để giải quyết các tranh chấp liên quan đến việc tuân thủ của chúng tôi với Lá chắn Bảo mật. Nếu bạn có bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến việc tuân thủ Lá chắn Bảo mật của chúng tôi, trước tiên bạn nên liên hệ với chúng tôi (như đã nêu ở trên). Nếu việc liên hệ với chúng tôi không giải quyết được khiếu nại của bạn, bạn có thể khiếu nại lên Cơ quan Bảo vệ Dữ liệu tại địa phương theo đúng Hướng dẫn Khung Lá chắn Bảo mật được công bố ở đây: https://ec.europa.eu/commission/index_en

ForeSee phải tuân theo các thẩm quyền điều tra và thực thi của Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ và các cơ quan quản lý khác. Trong một số trường hợp, cá nhân có tranh chấp với ForeSee có thể viện dẫn trọng tài ràng buộc thông qua Ban Lá chắn Bảo mật theo đúng Hướng dẫn Khung Lá chắn Bảo mật được công bố ở đây: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/document/citizens-guide_en.pdf